Mapping ROSA metamodel op NORA vijflaagsmodel

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze pagina is vastgesteld door Architectuurraad, op 10 november 2022.

De Nederlandse Overheid Referentie Architectuur is bedoeld als richting gevend en sturend instrument. Het bevat kaders en bestaande afspraken voor het inrichten van de informatiehuishouding van de Nederlandse overheid. Het NORA Vijflaagsmodel bied een referentiekader om Architecturen binnen de gehele Nederlandse publieke sector met elkaar te kunnen vergelijken. Om specifieker te maken hoe de ROSA de samenhang ziet met de NORA, is het ROSA metamodel geplot op het NORA Vijflaagsmodel.

Laag 1: Grondslagenlaag (onderdeel van het NORA Vijflaagsmodel); Deze laag bevat alle wet- en regelgeving die van toepassing kan zijn op onze vraagstukken en projecten. (Grouping) Grondslagenlaag Grouping Ontwerpgebied Een Ontwerpkader is een maatregel op een bepaald gebied, die aangeeft hoe informatiesystemen en informatieuitwisseling op dit gebied ingericht zou moeten worden om aan de doelen en principes van ROSA te voldoen. ==Attributen== * Stelling * Rationale * Implicaties * Toepassingsgebied (Requirement) Ontwerpkader De architectuur bevat principes die in lijn zijn met beleid en doelstelling, waarmee consistentie en samenhang in de keten wordt nagestreefd. ==Attributen== * Stelling * Rationale * Implicaties * Toepassingsgebied (Principle) Ontwerpprincipe Driver Driver Overeenkomst binnen een bepaalde ketensamenwerking over de inrichting en het toepassen van bepaalde voorzieningen en/of standaarden. Afspraken hebben in de context van de ROSA de vorm van ontwerpkaders, patronen of standaarden. Afspraken zijn in lijn met de principes en bepalen de set aan voorschriften waar functionaliteiten, referentiecomponenten en applicaties aan moeten voldoen. Een architectuurscan zal gerealiseerde applicaties en gegevenssets vergelijken met de toepasselijke afspraken. (Requirement) Afspraak Een zeggenschap beschrijft wat een ketenpartij met een referentiegegevenssoort mag doen. Om te bepalen wie binnen de onderwijsketen wat met welke gegevens mag (of moet) doen, ligt het voor de hand om uit te gaan van een 'eigenaarschap' van gegevens. Een formeel (juridisch) eigenaarschap van gegevens bestaat echter niet. Bovendien zullen vanuit verschillende rollen verschillende partijen 'iets' met gegevens moeten doen - een absoluut eigenaarschap is dus, los van de juridische context, uitgesloten. Om invulling te geven aan de vraag ´wie doet wat met welke onderwijsgegevens?´ maken we daarom onderscheid in zeggenschappen die partijen kunnen hebben over verschillende gegevens. (Constraint) Zeggenschap De architectuur bevat principes die in lijn zijn met beleid en doelstelling, waarmee consistentie en samenhang in de keten wordt nagestreefd. ==Attributen== * Stelling * Rationale * Implicaties * Toepassingsgebied (Principle) Architectuurprincipe Het beleid en de doelstellingen die geformuleerd zijn door onderwijspartijen (onder andere sectorraden, OCW, ketenpartijen, Surf, Kennisnet). Hieronder vallen bijvoorbeeld (lange termijn) beleidsplannen en doelstellingen, op gebieden zoals standaardisatie en privacy bescherming. Beleid en doelstellingen zijn in lijn met de (lange termijn) visie van de respectievelijke organisaties en voldoen aan (implementeren) wetgeving. Concrete uitwerkingen van beleid en doelstellingen zijn afspraken zoals standaarden en ontwerpkaders. ==Attributen== * Stelling * Rationale * Implicaties * Toepassingsgebied (Goal) Doel Laag 2: Organisatorische laag (onderdeel van het NORA Vijflaagsmodel); Deze laag bevat alle producten en diensten van de overheid en de processen en organisaties die hierbij betrokken zijn. Hieronder valt ook de manier waarop binnen de eigen organisatie producten en diensten geproduceerd worden, zoals bijvoorbeeld Zaakgericht Werken. (Grouping) Organisatorische laag ==Attributen== * Externe verwijzing (BusinessActor) Ketenpartij BusinessCollaboration Werkingsgebied Grouping Ketendomein Een Ketenproces is een generieke weergave van hoe de samenwerking tussen partijen in de onderwijsketen is vormgegeven. Een ketenproces geeft inzicht in: - rollen en verantwoordelijkheden - zeggenschappen ten aanzien van gegevens - gebruikte referentiecomponenten en afspraken - wet en regelgeving (indien van toepassing) (BusinessInteraction) Ketenproces Een Ketenprocesstap is... (BusinessInteraction) Ketenprocesstap Grouping IV-domein BusinessProcess Ondersteunend proces BusinessFunction Ondersteunende functie Een ketensamenwerking is een specifieke invulling van een ketenproces, waarin sprake is van het afhandelen van minimaal 1 ketenprocesstap in de vorm van een interactie tussen 2 of meer ketenpartners. (Product) Ketensamenwerking Product Patroon Laag 3: Informatielaag (onderdeel van het Vijflaagsmodel); Een belangrijke basis voor samenwerking, is het delen van taal en begrippen (woorden), zodat we elkaar kunnen begrijpen en voor het uitwisselen en (her)gebruiken van elkanders informatie. Er is (nog) geen uitputtend overzicht beschikbaar van de informatie en gegevens die voor de informatiehuishouding van de overheid relevant zijn. Doorgaans wordt voor elk systeem, organisatie of domein, een afzonderlijk gegevenswoordenboek en/of gegevensmodel gehanteerd. (Grouping) Informatielaag ==Attributen== * Definitie * Toelichting * Voorbeeld (BusinessObject) KOI-begrip Een gegevenssoort is een conceptueel gegevenselement dat gelezen en geschreven wordt door functies of processen in de keten. Referentiegegevens zijn gerelateerd aan KOI begrippen. ==Attributen== * Voorbeeld * Toelichting (BusinessObject) Gegevenssoort Laag 4: Applicatielaag (onderdeel van het Vijflaagsmodel); Binnen deze laag vallen registers en softwarematige functies. (Grouping) Applicatielaag Een referentiecomponent is een conceptueel systeem dat een verzameling van functionaliteiten biedt (implementeert) en processen en functies in keten of organisatie ondersteunt. ==Attributen== * Type=Referentiecomponent (ApplicationComponent) Referentiecomponent ApplicationComponent Ketenvoorziening ApplicationService Applicatieservice Laag 5: Netwerklaag (onderdeel van het Vijflaagsmodel); Binnen deze laag vallen de netwerken, middle ware, knooppunten en infrastructuur die nodig is om systemen te hosten en gegevens tussen die systemen uit te wisselen. We willen architecten ondersteunen met het vinden van antwoorden op vragen als: Kan de informatieuitwisseling via het openbare internet? Of moet het via (semi-)besloten netwerken of zelfs via een netwerk dat in eigen beheer is? En welke standaarden zijn dan van toepassing? (Grouping) Netwerklaag Deze svg is op 19-04-2023 15:06:07 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 19-04-2023 15:06:07 CEST