OSO

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Overstapservice Onderwijs

Overstapservice Onderwijs (OSO) maakt het mogelijk studie- en begeleidingsgegevens van een leerling veilig digitaal over te dragen vanuit de leerlingadministratie van de huidige school naar een nieuwe school.

Binnen OSO levert de huidige school een digitaal overstapdossier op binnen de eigen en bestaande leerlingadministratiesoftware. De nieuwe school kan op haar beurt binnen haar leerlingadministratiesoftware een overstapdossier via OSO opvragen. Als aan een aantal eisen is voldaan, stelt OSO eenmalig een beveiligde verbinding tussen beide scholen beschikbaar waarmee het dossier overgebracht wordt.

De nieuwe school kan het daarna in het eigen systeem verwerken. Deze digitale uitwisseling is sneller en minder foutgevoelig dan de methode van papieren dossiers samenstellen en uitwisselen. Uniek is dat in het OSO overdrachtsproces geen centrale opslag van leerlinggegevens plaats vindt. Er zijn voor scholen geen kosten verbonden aan het gebruik van OSO.

OSO is een initiatief van de PO-Raad en de VO-raad. Het project wordt bekostigd door het ministerie van OCW. Kennisnet zorgt voor de uitvoering.

De OSO afspraak

In november 2013 heeft Edustandaard de afspraak OSO Gegevensset 1.0 officieel in beheer genomen. Inmiddels is die opgevolgd door de versie 1.1.1. De afspraak gaat over het gestandaardiseerd uitwisselen van een digitaal dossier met leerlinggegevens. Het gestandaardiseerd uitwisselen van deze informatie zorgt ervoor dat alle betrokkenen de gegevens op dezelfde manier interpreteren en het beeld altijd actueel en relevant is, zonder gebruik van extra administratieve handelingen. Dit maakt optimaal onderwijs en begeleiding mogelijk.

Gegevens in het OSO Overstapdossier

Het overstapdossier bevat o.a. de volgende standaardgegevens:

  • Gegevens van de instelling/school
  • Gegevens van de leerling en zijn ouders en eventueel verzorgers
  • Overstapadvies
  • Gegevens over de schoolloopbaan en zorg
  • Handelingsplan
  • Verslag van sociaal-emotioneel functioneren (t.a.v. schooltaken en werkhouding)
  • Verzuim
  • Toetsresultaten
  • Cijferlijst

Zie voor meer informatie de OSO website

Deze pagina bevat een concepttekst die nog nader uitgewerkt zal worden.

Beschrijving Overstapservice Onderwijs (OSO) maakt het mogelijk studie- en begeleidingsgegevens van een leerling veilig digitaal over te dragen vanuit de leerlingadministratie van de huidige school naar een nieuwe school.

Binnen OSO levert de huidige school een digitaal overstapdossier op binnen de eigen en bestaande leerlingadministratiesoftware. De nieuwe school kan op haar beurt binnen haar leerlingadministratiesoftware een overstapdossier via OSO opvragen. Als aan een aantal eisen is voldaan, stelt OSO eenmalig een beveiligde verbinding tussen beide scholen beschikbaar waarmee het dossier overgebracht wordt.

Toelichting
Eigenaar/verantwoordelijke Kennisnet
Governance Sectorraden zijn opdrachtgever, Kennisnet voert uit.
Werkingsgebied Sector PO, Sector VO
Toepassingsgebied Doorlopende leerlijn
Doelgroep VO- en PO-scholen
Type voorziening Is een implementatie van deze bouwsteen/bouwstenen Digitaal overstapdossier, Serviceregister
Betrokken in informatieprocessen Beschikbaar stellen zorg- en begeleidingsgegevens (Latende instelling), Inwinnen zorg- en begeleidingsgegevens (Ontvangende instelling)
Betrokken in bedrijfsprocessen Aanmelding behandelen, Inschrijving definitief maken, Leerlinggegevens overdragen
Betrokken in ketenproces Aanmelden en inschrijven
Van toepassing zijnde standaarden
Voldoet aan OSO Gegevensset en profielen
Voldoet niet aan Edukoppeling Transactiestandaard
Gegevenssoort: