Oude hoofdpagina

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Nieuws

Het Basisprincipe Ethics by Design is toegevoegd, ontleend aan de WaardenWijzer voor digitalisering in het onderwijs en met een verwijzing naar de handreiking Waarden en Architectuur in ROSA als inspiratiebron voor ketenprojecten om vanuit een reeks vragen en voorbeelden in de praktijk met de WaardenWijzer te werken.

Het onderwijs is in beweging. Om lang gekoesterde ambities waar te maken, vindt er een ontwikkeling plaats naar meer persoonlijk onderwijs, waar structuur en inhoud de leerling volgt in plaats van andersom. Digitalisering en technologie bieden extra instrumenten om elke leerling en student een doorgaande leerlijn te bieden die op de juiste maat is afgestemd; die leerlingen en studenten uitdaagt, in alle schoolsoorten en op alle niveaus.

In elke onderwijssector zijn talrijke initiatieven om het potentieel van ict om te zetten in toegevoegde waarde, van adaptieve rekenprogramma's in het primair onderwijs tot MOOCs in het hoger onderwijs. In alle sectorakkoorden en strategische agenda's neemt ict een prominente plek in.

De primaire en secundaire processen worden steeds verder vervlochten. Dit biedt mogelijkheden om de kwaliteit van onderwijs te verhogen en administratieve lasten te verlagen, maar vraagt ook om waakzaamheid om publieke waarden als privacy en beveiliging te kunnen blijven borgen.

Vanuit deze ontwikkelingen kijkt de ROSA als referentiearchitectuur voor het gehele onderwijsdomein over de grenzen van onderwijssectoren heen. De ROSA weerspiegelt onderwijsbrede principes en afspraken die noodzakelijk zijn om de gewenste ambities te realiseren en de daarbij benodigde inrichting van de informatiehuishouding te ondersteunen. ROSA richt zich dan ook op vraagstukken die voortvloeien uit ketensamenwerking en op generieke, bovensectorale behoeften.

Vind snel uw weg

Deze wiki heeft een aantal ingangen waarlangs u snel uw weg kunt vinden. In het linkermenu ziet u ingangen voor bestuurders, voor projecten en voor architecten. Ook vindt u een verwijzing naar de antwoorden op veel gestelde vragen die u op weg kunnen helpen. Onder de kopjes Thema's, Ketenprocessen, Projecthulpmiddelen en Architectuurinstrumenten vindt u directe verwijzingen naar gedetailleerde informatie. Het ROSA-huis dat hieronder is beschreven plaatst deze detailinformatie voor u in context.

Het ROSA-huis

Het ROSA-huis hiernaast toont hoe de ontwikkelingen en bijbehorende ambities hun weerslag vinden in principes, gebaseerd op een viertal thema's: Bovensectorale samenwerking, IBP, Gegevensuitwisseling in de keten en Identificatie, authenticatie en autorisatie. Binnen deze thema's leiden de principes tot Ontwerpkaders die door opdrachtgevers en projectleiders gehanteerd kunnen worden om projecten en ontwikkelingen binnen de kaders van de ROSA uit te voeren.

Visie en doelenPrincipesBovensectorale samenwerkingPrivacy en beveiligingGegevensuitwisseling in de ketenIAAKetenfunctiesWettelijke takenKetenprocessenKernmodel OnderwijsinformatieZeggenschappenBouwstenenGegevenssoortenGDI OnderwijsGebruik van ROSABijdragen aan ROSAGovernance en beheerNavigatie.png
Over deze afbeelding

Dit dak van het huis wordt ondersteund door drie pijlers:

 • De business-pijler omvat de wijze waarop het onderwijsdomein is georganiseerd:
  • Ketenfunctiemodel beschrijven wat het onderwijsdomein als geheel doet, onafhankelijk van hoe en door wie dit wordt uitgevoerd. De verdeling van taken over partijen komt voor een deel voort uit wet- en regelgeving.
  • Hoe de ketenfuncties worden gerealiseerd, en welke partijen daar precies bij betrokken zijn, komt tot uitdrukking in ketenprocessen.
  • De informatieobjecten die in de verschillende ketens in het onderwijsdomein een rol spelen, zijn vastgelegd in het Kernmodel Onderwijsinformatie
 • De pijler informatievoorziening betreft de wijze waarop de informatievoorziening is georganiseerd:
  • Zeggenschappen en werkingsgebieden omvatten de verschillende rechten die partijen kunnen hebben ten aanzien van gegevens die in het onderwijsdomein worden gebruikt of uitgewisseld.
  • Bouwstenen en standaarden geven, binnen de context van een ketenproces, invulling aan het informatiegebruik in de keten en beschrijven welke technische of inhoudelijke afspraken er met betrekking tot (de uitwisseling van) gegevens gelden.
  • Gegevenssoorten omvatten categorieën gegevens, zoals 'aanmeldgegevens' of 'zorg- en begeleidingsgegevens', die binnen een ketenproces op een soortgelijke manier worden gebruikt.
 • De technologie-pijler omvat de generieke digitale infrastructuur die voor de realisatie van de informatievoorziening noodzakelijk is.