ROSA Vraagstukken

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Het onderwijs werkt aan een efficiëntere en uniforme (sectoroverstijgende) informatievoorziening. De ROSA is de referentiearchitectuur van het onderwijs en is een instrument bij informatiegerichte ketensamenwerking. Verschillende partijen hebben de handen ineengeslagen om deze ambitie te realiseren. De zes sectorraden hebben zich verenigd in het Samenwerkingsplatform Informatie Onderwijs (Sion). Samen met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het ministerie van OCW wordt gebouwd aan de ROSA.

Hierbij zijn drie vraagstukken geïdentificeerd die van belang zijn (zie onderstaande figuur). Deze vraagstukken zijn vanuit het genoemde project in 2013 verder uitgewerkt aan de hand van de doelen en principes in het visiedocument dat door de stuurgroep in het najaar van 2012 is vastgesteld.

Een uitwerking van de doelen en principes is opgenomen in Doelen en principes.

Zeggenschap gegevensbronnenService-georiënteerde ketenGemeenschappelijke informatiehuishoudingHoe gaan we elkaar beter begrijpen, welke generieke services moeten ontwikkeld worden, wat zijn de bronnen voor bepaalde typen gegevens, hoe wisselen we gegevens met elkaar uit en hoe gaan we om met identiteiten?
Over deze afbeelding
Vijf vraagstukken rondom gemeenschappelijke informatie-infrastructuur

Per vraagstuk wordt hieronder kort weergegeven wat het inhoudt en welke oplossing wordt voorgesteld. Na besluitvorming zullen de afspraken worden geborgd in een nieuwe versie van de ROSA (versie 3.1). Deze zal via deze Wiki-omgeving online beschikbaar worden gesteld aan alle ketenpartijen. In deze omgeving zijn alle afspraken per werkingsgebied en wettelijke taak ingedeeld.

1. Gemeenschappelijke informatiehuishouding
Hoe gaan we elkaar beter begrijpen?
2. Service georiënteerde keten
Welke generieke services moeten ontwikkeld worden?
3. Zeggenschap gegevensbronnen
Wat zijn de bronnen voor bepaalde type gegevens?
4. Privacy en beveiliging
Hoe wisselen we gegevens veilig met elkaar uit?
5. IAA
Hoe gaan we om met identiteiten?

Architectuurontwikkeling in het onderwijs

Het rapport Architectuurontwikkeling in het onderwijs, Een reconstructie van de fasen die tot op heden zijn doorlopen geeft een overzicht van de wijze waarop wordt samengewerkt bij de ontwikkeling van een gemeenschappelijke referentiearchitectuur voor het onderwijsdomein (de ROSA). De bedoeling van het rapport is om een brede doelgroep te informeren over de ontwikkelingsfasen die hierbij zijn doorlopen. Dit maakt het eenvoudiger om gebruik te maken van de ROSA of bij te dragen aan verdere ontwikkeling. De onderzoeksvraag luidt als volgt: ‘welke governance is nodig om te werken in een federatieve architectuur in het onderwijs?’

Dit onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van het kennisprogramma Second Society van het Center for Public Innovation, waarin de Directie Kennis van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap participeert.

Zie ook

Referentiearchitectuur ROSA 3.0 geregistreerd door EduStandaard