ROSA in context

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


Wat is de relatie tussen ROSA en NORA, HORA, Triple A?

ROSA is een referentiearchitectuur met afspraken die binnen het onderwijsdomein gebruikt moeten worden om samen te werken in ketens. Binnen de Nederlandse overheid zijn er ook landelijke afspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in de NORA. De ROSA conformeert zich aan de NORA afspraken en concretiseert deze. De ROSA gaat in bepaalde opzichten verder dan de NORA. Er wordt veel concreter aangegeven hoe de architectuurafspraken geïmplementeerd kunnen worden.

NORA heeft als doel de dienstverlening van de overheid te verbeteren. Hiervoor moeten overheidsorganisaties samenwerken. De NORA omvat een visie over de gewenste dienstverlening en geeft principes die overheidsorganisaties kunnen gebruiken om dit toekomstperspectief te realiseren. De principes zijn vooral bedoeld om gemeenschappelijke doelstellingen na te streven. Kern van deze principes is dat overheidsorganisaties makkelijk moeten kunnen samenwerken in ketens en hierbij standaarden volgen. Ketenpartners kunnen zelf bepalen op welke wijze de doelstellingen gerealiseerd moeten worden.

Het gebruik van principes biedt veel vrijheid aan ketenpartners. Dit is ook essentieel op nationaal niveau, waar samenwerking tussen bijvoorbeeld het onderwijsdomein, gemeentes en de SUWI keten vorm moet worden gegeven. Deze domeinen verschillen sterk in doelstellingen, organisatiestructuur en bestuurlijk krachtenveld. Er is dus vrijheid nodig om de koppelvlakken tussen deze domeinen af te spreken. Binnen het onderwijsdomein zijn er aanvullende afspraken nodig. Deze zijn vooral nodig voor de sturing van projecten. De samenhang tussen projecten moet geborgd worden en er moet geborgd worden dat de kennis die wordt opgedaan in projecten wordt gedeeld met andere projecten. Dubbel werk moet voorkomen worden en er moet een duidelijk groeipad naar de gewenste situatie komen, waarin de bijdrage van de diverse projecten duidelijk is. Bij het uitwerken van een dergelijk groeipad moet rekening worden gehouden met beleidsprioriteiten, zowel van het veld als van OCW. De ROSA moet daarom in veel sterker mate dan de NORA in staat zijn om duidelijke kaders mee te geven aan projecten. Een project wil duidelijkheid. Er moet daarom aan een project duidelijk worden aangegeven welke kaders gevolgd moeten worden en welke afhankelijkheid er bestaat van andere projecten. De ROSA werkt daarom aan een concrete uitwerking van de gewenste situatie, met de ketenprocessen waarin wordt samengewerkt, de gegevens die gezamenlijk worden gebruikt en een gemeenschappelijke infrastructuur die de onderlinge informatie-uitwisseling ondersteunt. De projecten leveren een bijdrage aan het realiseren van deze gewenste situatie.

De NORA biedt principes en kaders voor de inrichting van de informatiehuishouding van de Nederlandse overheid. Eén van de basisprincipes van de ROSA is aan te sluiten bij NORA. In de aansluiting bij NORA maken we vooral gebruik van die onderdelen van NORA die het meest bijdragen aan de realisatie van de overige basisprincipes. Meer informatie is te vinden in het overzicht: Principes uit NORA

Binnen het onderwijsdomein kan de informatie-uitwisseling per sector sterk verschillen. De ROSA streeft er naar om vooral op technisch gebied zo veel mogelijk te standaardiseren. Hoe de informatievoorziening binnen een sector wordt geregeld is een verantwoordelijkheid van die onderwijssector zelf. Er wordt wel steeds bekeken of er meer samenwerking mogelijk is. Dit speelt met name bij gemeenschappelijk gebruik van infrastructuur en hanteren van dezelfde standaarden. Dit kan er toe leiden dat de ROSA afspraken verder worden uitgewerkt in sectorarchitecturen zoals HORA (ho) en Triple A (mbo).

Uiteindelijk zal op basis van de ROSA of een sectorarchitectuur een organisatie in het onderwijsdomein haar eigen architectuur kunnen maken. Dit kan een organisatiebrede (enterprise) architectuur zijn, en/of een op ketensamenwerking gerichte ketenstartarchitectuur (KSA).


Hoe sluit ROSA aan bij de kaders van het Rijk?

De ROSA sluit aan bij de principes van de NORA, de standaarden van het College van Standaarden en bouwstenen van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). In de ROSA worden de NORA principes verder geconcretiseerd, waar mogelijk tot het niveau van ontwerpeisen.

De standaarden van het College van Standaardisatie worden toegepast bij de informatie-uitwisseling met andere overheden. Voor de informatie-uitwisseling binnen het onderwijsdomein wordt per standaard de mogelijke toepassing bekeken en het werkingsgebied vastgesteld. Er kunnen per werkingsgebied andere keuzes worden gemaakt.

De bouwstenen van het GDI wordt als streefbeeld gehanteerd bij de informatie-uitwisseling met andere overheden. Voor de daadwerkelijke implementatie moet de bouwsteen wel nodig zijn voor een specifieke uitwisseling en voor het bepalen van het implementatiemoment wordt een natuurlijk moment gekozen, om geen onnodige implementatiekosten te krijgen. Voor de informatie-uitwisseling binnen het onderwijsdomein wordt per bouwsteen gekeken naar de businesscase.


Hoe worden ketens beheerd?

De NORA heeft ervaringen met het werken in ketens en de governance daaromheen samengebracht in het thema Ketensturing.


Zie ook