Referentiecomponenten

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze pagina is vastgesteld door Architectuurraad, op 10 november 2022.

Inleiding[bewerken]

De informatie-uitwisseling tussen organisaties wordt ondersteund met referentiecomponenten en standaarden. Een referentiecomponent is een generiek beschreven applicatie die noodzakelijk is voor informatieverwerking in de keten. Referentiecomponenten kennen verschillende implementaties in de vorm van ketenvoorzieningen.

Alle ketenprocessen die ondersteunend zijn aan het organiseren van het onderwijs. (Grouping) Organisatie van het onderwijs Een wettelijke registratie van gegevens die relevant zijn voor erkennig en accreditering van onderwijs. (ApplicationComponent) Registratie onderwijserkenning- en Voorziening voor het aanmaken en beheren van digitale ondertekeningen. (ApplicationComponent) Digitale ondertekenvoorzie- ning Een wettelijke registratie van gegevens over onderwijsinrichting die relevant zijn voor erkennig en accreditering van onderwijs. (ApplicationComponent) Registratie onderwijsinrichting Een wettelijke registratie van onderwijspersoneel Er zijn meerdere voorzieningen die dit implementeren, zie bv Zie bv https://ambtenarensalaris.nl/kennisbank/onderwijs/wat-is-het-lerarenregister/ maar ook https://www.schoolleidersregisterpo.nl/ (ApplicationComponent) Registratie onderwijspersoneel Een voorzieningstype die een vorm van verplicht verantwoorden ondersteund. (ApplicationComponent) Verantwoordingsvo- orziening Alle ketenprocessen ten behoeve van het produceren cq verwerven van de onderwijsinhoud (leermiddelen) in te zetten bij de uitvoering van het onderwijs. (Grouping) Inhoud van het onderwijs Systeem met verzameling van (verzamelingen van) items voor toetsen, oefeningen en examens, voorzien van metadata. Biedt zoek- en export functionaliteit. (ApplicationComponent) Itembank Een Learning Content Management Systeem (LCMS) is een systeem ten behoeve van het maken en beheren van leermateriaal (zowel door uitgevers als ook op scholen). (ApplicationComponent) Learning Content Management Systeem Een voorziening met informatie over beschikbare leermiddelen voor een bepaalde onderwijsleersituatie. (ApplicationComponent) Leermiddelencatalo- gus Voorziening waarmee kopers leermaterialen (fysiek en digitaal) kunnen bestellen en laten leveren. (ApplicationComponent) Leermiddelmarktpla- ats Een leermiddelencatalogus met informatie over leermiddelen van één leverancier. (ApplicationComponent) Leverancierspecifiek- e leermiddelencatalo- gus Zorgt voor het verzamelen en aggregeren van metadata van educatieve content (ApplicationComponent) Metadataharvester Database met metadata over educatieve content (zowel digitale als fysieke content). De database kan worden ontsloten met een Leermiddelencatalogus en toegevoegd worden middels een Metadataharvester. (ApplicationComponent) Metadatarepository educatieve content Een systeem dat verzamelde informatie over opleidingsaanbod van verschillende onderwijsinstellingen bevat. (ApplicationComponent) Opleidingsbeheerst- ysteem Een leermiddelencatalogus waarin informatie is samengebracht over leermiddelen van meerdere leveranciers. (ApplicationComponent) Overkoepeldende leermiddelencatalo- gus Een online dienst waarbij een gebruiker o.b.v. een licentie een digitaal leermiddel kan gebruiken. Typisch wordt deze dienst ontsloten via een webbrowser en kan de gebruiksomgeving geïntegreerd worden in een onderwijsleeromgeving. (ApplicationComponent) Gebruiksomgeving digitaal leermateriaal Alle ketenprocessen die zorg dragen voor de initiatie en de verdere af- en behandeling van de deelname van de onderwijsdeelnemer in het onderwijs. (Grouping) Deelname aan het onderwijs Een systeem waarmee individuen zich kunnen aanmelden voor een opleiding bij een onderwijsinstelling. (ApplicationComponent) Aanmeldvoorzienin- g Een systeem waarbij het overstapdossier van een leerling wordt bijgehouden in het kader van passend onderwijs. (ApplicationComponent) Regionaal platform (overstapdossier) Een wettelijke registratie van onderwijsresultaten (ApplicationComponent) Registratie leerresultaten Een wettelijke registratie van gegevens van onderwijsdeelnemers. (ApplicationComponent) Registratie onderwijsdeelneme- rs Een wettelijke registratie van verzuim onder onderwijsdeelnemers. Dit is het verzuimloket (?) (ApplicationComponent) Registratie verzuim onderwijsdeelneme- rs Een wettelijke registratie van vrijstellingen en vervangende leerplicht De [http://wetten.overheid.nl/BWBR0013800/2016-08-01#Hoofdstuk6a_Paragraaf3_Artikel24h Wet op het onderwijstoezicht art. 24h bepaalt dat er een 'Register vrijstellingen en vervangende leerplicht'] is. DUO beheert dit en maakt het beschikbaar voor gemeenten als het 'Verzuimloket'. (ApplicationComponent) Registratie vrijstellingen en vervangende leerplicht Virtueel administratiesysteem van een onderwijsinstelling voor het vastleggen van basisgegevens van onderwijsdeelnemers. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Administratiesystee- m onderwijsdeelnemer Alle ketenprocessen die zorg dragen voor de uitvoering van het onderwijs. (Grouping) Uitvoering van het onderwijs Een systeem voor toets- en examenafnames. (ApplicationComponent) Toetssysteem Een voorziening die centraal digitale identiteiten genereert (anonieme gebruikers) om zo toegang te bieden tot digitale leermiddelen die aangesloten ketenpartijen via de voorziening beschikbaar stellen. (ApplicationComponent) Ketenidentiteitsvoo- rziening Planning van inzet van middelen (zoals medewerkers), voor (onderwijs-)activiteiten, al dan niet gekoppeld aan onderwijsdeelnemers. (ApplicationComponent) Planning- en roostersysteem Alle ondersteunende processen die invulling geven aan het inrichten van gegevensinteractie. (Grouping) Inrichten gegevensinteractie Een register waar door onderwijsinstellingen gecontracteerde leveranciers voor hun (SaaS) diensten aangeven wat de eindpunten zijn van door hun systemen voor diensten voor die onderwijsinstellingen. Ook landelijke en andere diensten kunnen in potentie hier hun eindpunten registreren. (ApplicationComponent) Serviceregister Een systeem dat gegevens ontvangt van een ander systeem in een M2M interactie (ApplicationComponent) Gegevensafnemend systeem Een systeem dat gegevens verzend naar een ander systeem in een M2M interactie (ApplicationComponent) Gegevensleverend systeem Een systeem dat webservices aanbiedt voor het implementeren van dienstverlening (ApplicationComponent) Serviceaanbiedend systeem Een systeem dat webservices aanroept (afneemt) van een andere systeem van dezelfde of een andere dienstverlener (ApplicationComponent) Serviceafnemend systeem Een register waar scholen in aangeven dat een door hun gekozen dienstverlener in een bepaalde keten in een bepaalde rol (voor een bepaald doel) namens hun mogen deelnemen om mogelijk privacy gevoelige data te verwerken. (ApplicationComponent) Mandateringsvoorzi- ening Een voorziening die gegevens als linked data ter beschikking stelt (ApplicationComponent) Linked Data Publicatieplatform Een voorziening waar mensen en machines semantiek van begrippen kunnen opvragen. (ApplicationComponent) Begrippenvoorzieni- ng Alle ondersteunende processen die invulling geven aan het inrichten van IBP-maatregelen. (Grouping) Inrichten IBP-maatregelen Systeem met mogelijk IBP gevoelige data die verwerkt wordt en waarvoor een verwerkingsovereenkomst nodig is (zijn) (ApplicationComponent) Gegevensverwerke- nd Systeem Alle ondersteunende processen die invulling geven aan het inrichten van Identity & Access Management (Grouping) Inrichten Identity & Access Management (IAM) Een systeem waarin identiteiten worden geregistreerd en op basis van die identiteiten identiteitsverklaringen beschikbaar worden gesteld. (ApplicationComponent) Identity provider Voorziening waarmee digitale identiteiten worden aangemaakt, verwerkt en eventueel vernietigd. Deze ondersteunt het identiteitenbeheer. (ApplicationComponent) Identiteitsbeheervo- orziening Voorziening waarmee de toegang van digitale identiteiten kan worden verbreed of beperkt, d.m.v. van rechten. (ApplicationComponent) Autorisatievoorzien- ing De Federatieve hub vervult een hubfunctie tussen functie tussen (Authenticerende of Delegerende) Identity Providers en Diensten met SSO. Van een Identity Provider ontvangt de Federatieve hub een Identiteitsverklaring. Deze kan worden doorgestuurd naar een Diensten met SSO. Deze uitwisselingen vinden alleen plaats met Identity Providers en Diensten met SSO waarmee de Federatieve hub een vertrouwensrelatie heeft. (ApplicationComponent) Federatieve hub Voorziening waarmee Authenticatiemiddelen worden uitgegeven, ingenomen en vernietigd. (ApplicationComponent) Authenticatiemidde- lenvoorziening Een virtuele voorziening voor het ondersteunen van Self-Sovereign-Identity (SSI) services. Met self-sovereign identity (SSI) heeft de gebruiker de mogelijkheid om unieke identificatoren te maken en te beheren alsook om identiteit data op te slaan. In een self-sovereign identity aanpak kunnen gebruikers hun eigen identiteit maken en beheren, zonder dat ze afhankelijk zijn van een centrale autoriteit. (ApplicationComponent) SSI-dienst AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship ServingRelationship ServingRelationship SpecializationRelationship ServingRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 04-07-2024 16:19:13 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 04-07-2024 16:19:13 CEST

Referentiecomponenten[bewerken]

NaamBeschrijving
AanmeldvoorzieningEen systeem waarmee individuen zich kunnen aanmelden voor een opleiding bij een onderwijsinstelling.
Administratiesysteem onderwijsdeelnemerVirtueel administratiesysteem van een onderwijsinstelling voor het vastleggen van basisgegevens van onderwijsdeelnemers. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen.
AuthenticatiemiddelenvoorzieningVoorziening waarmee Authenticatiemiddelen worden uitgegeven, ingenomen en vernietigd.
Authenticerende IdPEen Identity Provider die de identificatie en authenticatie van eindgebruikers uitvoert. De Authenticerende Identity Provider beschikt hiervoor over authenticatiemiddelenvoorziening.
Authenticerende dienstDe Authenticerende Dienst verzorgt zelfstandig de authenticatie en autorisatie van eindgebruikers en beschikt hiervoor over een eigen register van identiteiten, authenticatiemiddelenvoorziening en een autorisatievoorziening.
AutorisatievoorzieningVoorziening waarmee de toegang van digitale identiteiten kan worden verbreed of beperkt, d.m.v. van rechten.
BegrippenvoorzieningEen voorziening waar mensen en machines semantiek van begrippen kunnen opvragen.
Bronsysteem identiteitenEen systeem dat de registratie, het beheer en de uitwisseling van persoonsgegevens ondersteunt.
Delegerende IdPEen Identity Provider die de identificatie en authenticatie van eindgebruikers delegeert aan een Authenticerende Identity Provider.
DienstEen systeem dat voor gebruikers relevante gegevens of programmatuur beheert en beschikbaar stelt.
Dienst met SSOEen Dienst die bij de authenticatie van eindgebruikers gebruikt maakt van een Identiteitsverklaring afgegeven door een (Authenticerende of Delegerende) Identity Provider of een Federatieve Hub. De Dienst met SSO verzorgt daarnaast de autorisatie van eindgebruikers en beschikt hiervoor over een eigen register van identiteiten en een autorisatievoorziening.
Digitale ondertekenvoorzieningVoorziening voor het aanmaken en beheren van digitale ondertekeningen.
Federatieve hubDe Federatieve hub vervult een hubfunctie tussen functie tussen (Authenticerende of Delegerende) Identity Providers en Diensten met SSO.

Van een Identity Provider ontvangt de Federatieve hub een Identiteitsverklaring. Deze kan worden doorgestuurd naar een Diensten met SSO.

Deze uitwisselingen vinden alleen plaats met Identity Providers en Diensten met SSO waarmee de Federatieve hub een vertrouwensrelatie heeft.
Gebruiksomgeving digitaal leermateriaalEen online dienst waarbij een gebruiker o.b.v. een licentie een digitaal leermiddel kan gebruiken. Typisch wordt deze dienst ontsloten via een webbrowser en kan de gebruiksomgeving geïntegreerd worden in een onderwijsleeromgeving.
Gegevensafnemend systeemEen systeem dat gegevens ontvangt van een ander systeem in een M2M interactie
Gegevensleverend systeemEen systeem dat gegevens verzend naar een ander systeem in een M2M interactie
Gegevensverwerkend SysteemSysteem met mogelijk IBP gevoelige data die verwerkt wordt en waarvoor een verwerkingsovereenkomst nodig is (zijn)
IdentiteitsbeheervoorzieningVoorziening waarmee digitale identiteiten worden aangemaakt, verwerkt en eventueel vernietigd. Deze ondersteunt het identiteitenbeheer.
Identity providerEen systeem waarin identiteiten worden geregistreerd en op basis van die identiteiten identiteitsverklaringen beschikbaar worden gesteld.
ItembankSysteem met verzameling van (verzamelingen van) items voor toetsen, oefeningen en examens, voorzien van metadata. Biedt zoek- en export functionaliteit.
KetenidentiteitsvoorzieningEen voorziening die centraal digitale identiteiten genereert (anonieme gebruikers) om zo toegang te bieden tot digitale leermiddelen die aangesloten ketenpartijen via de voorziening beschikbaar stellen.
Learning Content Management SysteemEen Learning Content Management Systeem (LCMS) is een systeem ten behoeve van het maken en beheren van leermateriaal (zowel door uitgevers als ook op scholen).
LeermiddelencatalogusEen voorziening met informatie over beschikbare leermiddelen voor een bepaalde onderwijsleersituatie.
LeermiddelmarktplaatsVoorziening waarmee kopers leermaterialen (fysiek en digitaal) kunnen bestellen en laten leveren.
Leverancierspecifieke leermiddelencatalogusEen leermiddelencatalogus met informatie over leermiddelen van één leverancier.
Linked Data PublicatieplatformEen voorziening die gegevens als linked data ter beschikking stelt
MandateringsvoorzieningEen register waar scholen in aangeven dat een door hun gekozen dienstverlener in een bepaalde keten in een bepaalde rol (voor een bepaald doel) namens hun mogen deelnemen om mogelijk privacy gevoelige data te verwerken.
MetadataharvesterZorgt voor het verzamelen en aggregeren van metadata van educatieve content
Metadatarepository educatieve contentDatabase met metadata over educatieve content (zowel digitale als fysieke content). De database kan worden ontsloten met een Leermiddelencatalogus en toegevoegd worden middels een Metadataharvester.
OpleidingsbeheerstysteemEen systeem dat verzamelde informatie over opleidingsaanbod van verschillende onderwijsinstellingen bevat.
Overkoepeldende leermiddelencatalogusEen leermiddelencatalogus waarin informatie is samengebracht over leermiddelen van meerdere leveranciers.
Planning- en roostersysteemPlanning van inzet van middelen (zoals medewerkers), voor (onderwijs-)activiteiten, al dan niet gekoppeld aan onderwijsdeelnemers.
Regionaal platform (overstapdossier)Een systeem waarbij het overstapdossier van een leerling wordt bijgehouden in het kader van passend onderwijs.
Registratie leerresultatenEen wettelijke registratie van onderwijsresultaten
Registratie onderwijsdeelnemersEen wettelijke registratie van gegevens van onderwijsdeelnemers.
Registratie onderwijserkenningenEen wettelijke registratie van gegevens die relevant zijn voor erkennig en accreditering van onderwijs.
Registratie onderwijsinrichtingEen wettelijke registratie van gegevens over onderwijsinrichting die relevant zijn voor erkennig en accreditering van onderwijs.
Registratie onderwijspersoneelEen wettelijke registratie van onderwijspersoneel Er zijn meerdere voorzieningen die dit implementeren, zie bv Zie bv https://ambtenarensalaris.nl/kennisbank/onderwijs/wat-is-het-lerarenregister/ maar ook https://www.schoolleidersregisterpo.nl/
Registratie verzuim onderwijsdeelnemersEen wettelijke registratie van verzuim onder onderwijsdeelnemers. Dit is het verzuimloket (?)
Registratie vrijstellingen en vervangende leerplichtEen wettelijke registratie van vrijstellingen en vervangende leerplicht

De Wet op het onderwijstoezicht art. 24h bepaalt dat er een 'Register vrijstellingen en vervangende leerplicht' is.

DUO beheert dit en maakt het beschikbaar voor gemeenten als het 'Verzuimloket'.
SSI-dienstEen virtuele voorziening voor het ondersteunen van Self-Sovereign-Identity (SSI) services. Met self-sovereign identity (SSI) heeft de gebruiker de mogelijkheid om unieke identificatoren te maken en te beheren alsook om identiteit data op te slaan. In een self-sovereign identity aanpak kunnen gebruikers hun eigen identiteit maken en beheren, zonder dat ze afhankelijk zijn van een centrale autoriteit.
Serviceaanbiedend systeemEen systeem dat webservices aanbiedt voor het implementeren van dienstverlening
Serviceafnemend systeemEen systeem dat webservices aanroept (afneemt) van een andere systeem van dezelfde of een andere dienstverlener
ServiceregisterEen register waar door onderwijsinstellingen gecontracteerde leveranciers voor hun (SaaS) diensten aangeven wat de eindpunten zijn van door hun systemen voor diensten voor die onderwijsinstellingen. Ook landelijke en andere diensten kunnen in potentie hier hun eindpunten registreren.
ToetssysteemEen systeem voor toets- en examenafnames.
VerantwoordingsvoorzieningEen voorzieningstype die een vorm van verplicht verantwoorden ondersteund.
WalletEen component die gebruikt wordt door zijn houder om verifieerbare credentials en cryptografische sleutels aan te vragen, op te slaan, uit te geven, te tonen en te beheren. Credentials en sleutels kunnen op verschillende manieren worden beheerd en opgeslagen, onder andere op een lokaal apparaat, in een zelf-gehoste service of in een externe dienst van een derde partij. (OpenID for Verifiable Credential Issuance)