Referentiecomponenten

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Inleiding

De informatie-uitwisseling tussen organisaties wordt ondersteund met referentiecomponenten en standaarden. Een referentiecomponent is een generiek beschreven applicatie die noodzakelijk is voor informatieverwerking in de keten. Referentiecomponenten kennen verschillende implementaties in de vorm van applicaties.

Referentiecomponenten

NaamBeschrijving
Aanmeldvoorziening
AbonnementenserviceEen dienst, waarbij een ketenpartij zich kan abonneren op het zich voordoen van een relevante gebeurtenis in het leven van een bepaalde persoon, bijvoorbeeld overlijden, verhuizing, een inschrijving of uitschrijving of het halen van een diploma.
Adresboek van databases met opleidingsaanbodAdressenboek van de verschillende publicaties van opleidingsaanbieders.
Afspeelomgeving digitaal leermateriaalEen omgeving voor de onderwijsvolger waar een digitaal leermiddel in wordt afgespeeld. Kan een Elektronische leeromgeving (ELO) zijn.
Authenticatiedienst instellingMiddel dat toegang biedt tot digitale leermiddelen en educatieve diensten
Basisregister onderwijsHet Basisregister Onderwijs (BRON) bevat in- en uitschrijvingsgegevens, examen- en diplomagegevens van bekostigde instellingen in het voortgezet onderwijs en de sector beroeps- en volwasseneneducatie. Gekoppeld aan het onderwijsnummer of persoonsgebonden nummer leveren de instellingen deze gegevens elektronisch aan bij DUO. DUO registreert ze in BRON.

DUO levert de gegevens vervolgens door aan partijen die hier volgens de wet gebruik van mogen maken voor de uitvoering van hun taken. Voorbeelden zijn het ministerie van OCW, Inspectie van het Onderwijs, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en gemeenten.

BRON bevat de gegevens met teldatum 1 oktober van het betreffende schooljaar. Op 15 oktober moeten de scholen alle inschrijfgegevens hebben aangeleverd. Na 15 oktober worden alleen nog de mutaties doorgegeven. Op 1 juli maakt de accountantsverklaring de BRON-registratie definitief. Op basis hiervan stelt DUO de bekostiging vast voor het betreffende schooljaar. Zowel 15 oktober als 1 juli zijn relevante peildata voor de RMC-functie voor gemeenten.
Basisregister onderwijsaanbodHet Basisregister onderwijsaanbod is een (virtueel) geharmoniseerd register met erkende door instellingen aangeboden opleidingen over de alle onderwijssectoren heen. Hiermee kan in één overzicht de hele leerloopbaan van een leerling te presenteren.
Basisregister onderwijspersoneelRegister met onderwijspersoneel, hun verbondenheid met een bepaalde instelling, en hun bevoegdheid om onderwijs te geven.
Basisregistratie onderwijsaanbod
Basisregistratie onderwijsinstellingen
Basisregistratie onderwijsvolgers
Beheeromgeving leermiddelenlicentiesWebsite waar licenties kunnen worden beheerd volgens de toegekende beheerrechten.
Bestelomgeving leermiddelenWebsite waar bestellingen voor leermiddelen kunnen worden geplaatst
Centrale aanmeldvoorzieningVerzorgt het centraal aanmelden van onderwijsvolgers
Centrale database opleidingsaanbodEen systeem dat verzamelde informatie over opleidingsaanbod van verschillende onderwijsinstellingen bevat.
Collaboratief leermateriaalplatform
Compliancevoorziening
Dashboard leerresultaten
Datawarehouse sectorregistersHet datawarehouse heeft tot doel om basisgegevens uit verschillende sectorale registers te integreren, verrijken en consolideren. Hiermee ontstaat eenmalige gegevensopslag van beleidsgegevens die voor veel verschillende doeleinden hergebruikt kunnen worden.
Digitaal aanmeldformulier systeemBij digitaal aanmelden voor een (vervolg)opleiding, zorgt het digitaal aanmeldformulier voor het verzamelen en doorsturen van aanmeldgegevens uit verschillende bronnen.
Digitaal overstapdossier overdracht systeemBij overgang van de ene naar de andere onderwijsinstelling wordt een (digitaal) overstapdossier overgedragen. Voor de overgang van primair naar voortgezet onderwijs is de overdracht van een dergelijk dossier, in de vorm van een 'onderwijskundig rapport', wettelijk geregeld. Dit systeem wisselt informatie uit met administratiesystemen van latende en ontvangende adminitraties, zodat beiden de feitelijke overdracht rechtstreeks en veilig kunnen doen.
Digitaal toetssysteemEen (digitaal) toetssysteem is een geautomatiseerd systeem voor toets- en examenafnames.
DistributeursportaalHet portaal van een distributeur van leermiddelen
E-portfoliosysteemHoudt de leer-loopbaan van een persoon bij.
Educatieve zoekmachine
Elektronische leeromgeving (ELO)Een suite die de leerling kan gebruiken voor zijn onderwijstaken.
Faciliteit voor het distribueren van digitaal leermateriaal
Horizontale-verantwoordingsomgevingEen omgeving waarin onderwijsinstellingen zich horizontaal (d.w.z. richting hun omgeving) kunnen verantwoorden.
Import-tool onderwijsaanbodEen systeem om opleidingsinformatie die aangeboden is in XML om te zetten in te hanteren formaat van de afnemer.
Instellingsdatabase opleidingsaanbodEen systeem dat informatie over opleidingsaanbod van een onderwijsinstelling bevat. Dit kan een uitbreiding zijn op het CMS (Contentmanagementsysteem) dat de instelling gebruikt.
ItembankSysteem met verzameling van (verzamelingen van) items voor toetsen, oefeningen en examens, voorzien van metadata. Biedt zoek- en export functionaliteit.
Ketenidentiteitsvoorziening
Koppelpunt vroegtijdig aanmeldenOndersteunt berichtuitwisseling voor onder andere vroegtijdig aanmelden MBO
LeerlingadministratiesysteemVirtueel leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen.
LeerlingvolgsysteemEen leerlingvolgsysteem (LVS) geeft inzicht in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep.
LeermiddelencatalogusLijst van leermaterialen
Lerarenregister
Linked Data Publicatieplatform
Managementdashboard
Mandateringsvoorziening
MetadataharvesterZorgt voor het verzamelen en aggregeren van metadata van educatieve content
Onderwijs serviceregister
Persoonlijke digitale ruimte
PlanningsysteemPlanning van inzet van middelen (zoals medewerkers), voor Onderwijsactiviteit/(onderwijs-)activiteiten, al dan niet gekoppeld aan onderwijsvolgers.
Portaal onderwijsaanbodAankomende onderwijsvolgers kunnen via portalen inzicht krijgen in de opleidingen die voldoen aan hun vooropleiding en einddoelen. Het kan zijn dat deze informatie wordt aangeboden in de vorm van een zoek/filterhulp. Het kan zijn dat de informatie over het onderwijsaanbod wordt gecombineerd met Horizontaal verantwoorden/horizontale verantwoordingsinformatie.
Professionaliseringssysteem
Regionaal platformEen systeem waarbij het overstapdossier van een leerling wordt bijgehouden in het kader van passend onderwijs.
Register vrijstellingen en vervangende leerplicht De Wet op het onderwijstoezicht art. 24h bepaalt dat er een 'Register vrijstellingen en vervangende leerplicht' is. DUO beheert dit en maakt het beschikbaar voor gemeenten als het 'Verzuimloket'.
Registervoorportaal
Repository educatieve contentDatabase met metadata over educatieve content (zowel digitale als fysieke content). De database kan worden ontsloten met een Leermiddelencatalogus en toegevoegd worden middels een Metadataharvester
Samenwerkingsverband passend onderwijs systeemVoor aanvragen en matchen van passend onderwijs
Schoolinformatiesysteem(Management)informatiesysteem van een onderwijsinstelling
Serviceregister
Toegangsdienst educatieve content
Toegangsservice internet
Verantwoordingsportaal
Verplicht LerarenregisterHet wetsvoorstel voor het lerarenregister is inmiddels voor behandeling naar de Tweede Kamer gestuurd. In het wetvoorstel is opgenomen dat onderwijsinstellingen een beperkt aantal gegevens over bij hen werkzame leraren via DUO zullen aanleveren ten behoeve van het lerarenregister (voor 'bevoegde' leraren) en het registervoorportaal (voor tijdelijk 'onbevoegde' leraren). De beoogde inwerkingtredingsdatum is 1 januari 2017, maar op onderdelen zal de invoering gefaseerd gaan plaatsvinden. Hoe die fasering er precies gaat uitzien, onder andere voor de gegevenslevering door onderwijsinstellingen, wordt nog uitgewerkt. Daarvoor wordt nauw samengewerkt met de sectorraden, een aantal onderwijsinstellingen en hun softwareleveranciers.
Vocabulairebank