Toetsen en examineren

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze pagina bevat een concepttekst die momenteel in bewerking is.
Toelichting: Aanpassingen voorlopig goedgekeurd in Architectuurraad 25-1-2024. De uitwerking van de oplossingsrichtingen voor twee geconstateerde issues is gebeurd en teruggekoppeld naar CvTE/DUO. QA-team heeft op 2 april 2024 laatste uitwerking incl. uitkomsten afstemming positief beoordeeld

Deze pagina toont de uitwerking van het ketenprocesmodel Toetsen en examineren en bevat een aantal ketenprocessen die binnen het ketendomein Uitvoering van het onderwijs vallen. De keuze om deze ketenprocessen in dit model op te nemen heeft te maken met de afhankelijkheid en samenhang tussen deze processen en met de ketensamenwerkingen die deze processen ondersteunen. In de uitwerkingen is input verwerkt van het CvTE, DUO, MORA, HORA en FORA en vanuit een aantal afspraken die zijn opgesteld met gebruikmaking van de AMIGO-aanpak.

In detail[bewerken]

Deze weergave geeft de inrichting van de ketenprocessen examineren en toetsen in detail weer en hoe de verschillende onderdelen (ketenprocessen, ketenprocesstappen en informatieobjecten) zich tot elkaar verhouden. De ketenprocesstappen geven expliciete invulling aan de ketenprocessen en ondersteunen op hun beurt de gegevensuitwisselingen die tot uitdrukking komen in de informatieobjecten die van en naar de ketenprocesstappen lopen. Een aantal belangrijke aandachtspunten voor dit model:

 • Een vrijstelling voor een examen (onderdeel) wordt tijdens de organisatie van de examens vastgesteld. Vervolgens wordt deze vrijstelling gebruikt bij de uitvoering van de examenonderdelen.
 • Een examendeelnemer is een specialisatie van een onderwijsdeelnemer.
 • Het uitvoeren van de examenonderdelen wordt uitgevoerd door middel van het uitvoeren van toetsen.
 • Zowel een toetsresultaat als examenuitslag zijn vormen van een leerresultaat. Een toetsuitslag is ook een onderdeel van een examenuitslag.
Het organiseren, afnemen en beoordelen van een (kwalificerend) examen, examenonderdeel of exameneenheid. (BusinessInteraction) Examineren Het uitvoeren van examenonderdelen omvat het georganiseerd en gestructureerd afnemen van specifieke examenonderdelen in de vorm van toetsen (zoals schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen of praktijkopdrachten), conform de vastgestelde procedures en richtlijnen, om de prestaties van examendeelnemers objectief te beoordelen. Het toezien op de uitvoering van de examen onderdelen zorgt ervoor dat alle examendeelnemers gelijke kansen hebben en dat de toetsomgeving optimaal is. (BusinessInteraction) Uitvoeren examenonderdelen De examenuitslag is de beoordeling van de toetsresultaten afkomstig is uit de toetsen die onderdeel van het examen vormen. De examenuitslag wordt vervolgens geformaliseerd in de bepaling van de uitslag. De examenuitslag wordt vastgesteld in de vorm van 'geslaagd' of 'afgewezen'. (BusinessInteraction) Bepalen uitslag het bepalen van inhoud, structuur en beoordelingscriteria van een examen. Dit omvat het definiëren van de onderwerpen, leerdoelen en vereiste vaardigheden, evenals de regels en richtlijnen voor de beoordeling en normering van de examenresultaten. (BusinessInteraction) Vaststellen examenkaders Het organiseren van een examen omvat het inschrijven, plannen, coördineren, uitvoeren van alle activiteiten die nodig zijn voor een succesvolle afname van het examen. Het resultaat van het organiseren van het examen is dat er op een efficiënte , betrouwbare, eerlijke en transparante wijze het examen afgenomen kan worden. Dit proces moet zorgdragen dat er een optimale examenomgeving is waar examendeelnemers op een eerlijke en gelijkwaardige wijze het examen af kunnen nemen. (BusinessInteraction) Organiseren van examen Een specifiek resultaat dat aangeeft hoe een onderwijsdeelnemer heeft gepresteerd bij het afleggen van een examen. (BusinessObject) Examenuitslag Regels met betrekking tot de organisatie van het eindexamen en de gang van zaken tijdens het eindexamen. (BusinessObject) Examenreglement De wijze waarop kandidaten zich kunnen aanmelden voor een examen en eventuele randvoorwaarden en beperkingen zoals een maximum aantal deelnemers. (BusinessObject) Aanmeldingsprocedure examen De beschikbaarheid van de deelnemers, de begeleiders, de afnamelocatie en de voorgenomen toetsafnames voor dat jaar. (BusinessObject) Jaarplanning examens Het organiseren en uitvoeren van een meting van de kennis, vaardigheden en houdingen van onderwijsdeelnemers op een bepaald moment. (BusinessInteraction) Toetsen Het afnemen van de de toets heeft als doel om op een consistente wijze een leerling in een optimale toetsomgeving op een gelijkwaardige wijze de toets af te laten nemen. Tijdens het afnemen van de toets is de surveillant verantwoordelijk voor de naleveing van de kaders en richtlijnen zodat de toetsprestatie op een eerlijke wijze tot stand komt. (BusinessInteraction) Afnemen van toets Beoordelen omvat het nakijken van antwoorden, het bepalen van scores, het bepalen van betekenis en het analyseren van de kwaliteit van de gegevens. Bij de analyse wordt er gekeken of het beleid en kaders rondom het afnemen van een toets op een juiste wijze gevolgd zijn. Dit kan invloed hebben op de toetsprestatie die geleverd is door de toetsdeelnemer doordat een toetsdeelnemer het beleid niet op de juiste wijze gevolgd heeft of niet op een eerlijke wijze tot het resultaat is gekomen. (BusinessInteraction) Beoordelen toetsafname Het vaststellen (formaliseren) van de beoordeling van de toetsprestatie in de vorm van een toetsresultaat. Op basis van de geldende beoordelingsrichtlijnen en de normering wordt vastgesteld wat het toetsresultaat van de deelnemer is. (BusinessInteraction) Formaliseren toetsresultaat Het organiseren van de toetsafname kent als resultaat dat er voldaan is aan alle randvoorwaarden om een toetsafname mogelijk te maken. Bij het organiseren van de toetsafname zijn de volgende uitvoeringsresultaten betrokken: * Contractering met toetsaanbieder en administratieve verwerking van toetsdeelnemers t.b.v. de toetsafname * (fysieke)toetsomgeving die gebruikt kan worden tijdens de toetsafname * Communicatie rondom kaders, vrijstellingen, compensaties of andere vooraf vastgestelde beleidsresultaten (BusinessInteraction) Organiseren toetsafname Vastgelegde beoordeling van een door een onderwijsdeelnemer gemaakte toets. (BusinessObject) Toetsresultaat De specificatie van een toets, het moment van afname, de kandidaten, de locatie, de procedures en de benodigde hulpmiddelen en ondersteuning. (BusinessObject) Afnameplanning De planning van het beoordelen van een of meerdere toetsafnames. (BusinessObject) Beoordelingsplanni- ng Een natuurlijk persoon die deelneemt aan een toetsafname. (BusinessObject) Toetsdeelnemer Een door een onderwijsdeelnemer gemaakte toets. (BusinessObject) Toetsprestatie Een referentiekader dat dient om resultaten te kunnen beoordelen en vergelijken. (BusinessObject) Normering Een instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven. (BusinessObject) Toets Een natuurlijk persoon die deelneemt aan een examenafname. (BusinessObject) Examendeelnemer Vrijstelling op een examen (onderdeel) doordat de examendeelnemer de vaardigheden of competentie elders verworven heeft. (BusinessObject) Vrijstelling op examen/toets onderdeel Een vastgelegde waarneming van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde onderwijsactiviteit. (BusinessObject) Leerresultaat Een natuurlijk persoon die deelneemt, heeft deelgenomen of voornemens is om deel te nemen aan een onderwijsactiviteit, om zich kennis, vaardigheden en attitudes eigen te maken. (BusinessObject) Onderwijsdeelnem- er AccessRelationship R SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 11-04-2024 09:46:06 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 11-04-2024 09:46:06 CEST
   

In het ketenprocesmodel Toetsen en examineren kan de procesgang vanuit twee verschillende startpunten doorlopen worden; het startpunt is of het ketenproces examineren, of het startpunt is het ketenproces toetsen. Hieronder wordt het ketenproces examineren per processtap doorgelopen en halverwege wordt een uitstapje gemaakt naar het ketenproces toetsen omdat dit proces zowel een zelfstandig ketenproces kan zijn als ook een onderdeel van het ketenproces examineren.

Vaststellen examenkaders: In het ketenproces Examineren zorgt het vaststellen van de examenkaders voor duidelijkheid, gelijke behandeling, curriculumafstemming, kwaliteitsborging en vergelijkbaarheid in de keten.

Organiseren van het examen: De kaders worden toegepast bij het organiseren en uitvoeren van het examen en zorgt zo voor een efficiënte en gestroomlijnde afname, betrouwbaarheid en validiteit van de beoordeling, transparantie, duidelijke communicatie en de kwaliteitsborging van de afname van een examen(-onderdeel). Tijdens het organiseren van het examen wordt ook vastgesteld welke onderwijsdeelnemers vrijstelling krijgen op het uitvoeren van een examen(-onderdeel).

Uitvoeren examenonderdelen: Het uitvoeren van examenonderdelen gebeurt door middel van de afname van toetsen. Het ketenproces toetsen vult dus hiermee een ketenprocesstap in van het ketenproces examineren. Deze ketenprocesstap zorgt voor een juiste en consistente inpassing van toetsafname in het examenproces, waaronder het borgen van de kwaliteit van de toetsafname en het naleven van de vastgestelde procedures die gelden voor de examenafname. Dit ten behoeve van het zorgen dat alle examendeelnemers gelijke kansen hebben en dat de toetsomgeving optimaal is voor het afnemen van een toets als onderdeel van een examen. Het ketenproces toetsen kan uiteraard ook zelfstandig gestart worden, dus niet als onderdeel van een examenproces, in de vorm van een formatieve of summatieve toets. Dergelijke toetsprocessen komen grotendeels overeen met die van een toetsproces als onderdeel van het examineren.

Organiseren toetsafname: Het organiseren van de toetsafname resulteert in het voldoen aan alle randvoorwaarden om een toetsafname mogelijk te maken. Dit is onder andere het bepalen van richtlijnen en kaders (afgeleid uit het examenreglement), het voorbereiden van digitale of fysieke omgevingen, het contracteren van toetsaanbieders, het administratief verwerken van de toetsdeelnemers, het plannen en roosteren van de toetsafname en het communiceren over de toetsafname. Wanneer een toets afgenomen wordt ten behoeve van een school examen of centraal examen zullen de exameneisen, kaders en richtlijnen verwerkt worden tijdens de organisatie van de toets.

Afnemen van toets: Na de organisatie van de toetsafname, wordt de toets afgenomen. Het afnemen van de toets heeft als resultaat dat de toets op een consistente wijze afgenomen wordt waarbij de toetsdeelnemers in een optimale omgeving, op een gelijkwaardige manier een toets kunnen afnemen. Tijdens de toetsafname wordt door middel van surveillance gecontroleerd of de toetsdeelnemers volgens de richtlijnen en op een eerlijke wijze tot een toetsresultaat komen.

Beoordelen toetsafname: Na het afnemen van de toets wordt de toetsprestatie inhoudelijk (mogelijk door meerdere beoordelaars) beoordeeld om vervolgens, op basis van de geldende normering, tot een oordeel te komen. Aan de beoordeling ligt een analyse ten grondslag die de volgende deelaspecten kent:

 • Het nakijken van antwoorden
 • Het bepalen van score
 • Het bepalen van betekenis
 • Analyseren van de kwaliteit van de gegevens

De eerste drie (niet noodzakelijkerwijs allemaal of in deze volgorde te doorlopen) aspecten dragen alle bij aan de totstandkoming van de beoordeling. Het vierde aspect zegt iets over de mogelijke interpretatie van de resultaten. Bij de analyse van de afname zijn, afhankelijk van de gekozen toetsvorm, ook nog mogelijke andere uitvoeringsresultaten betrokken:

 • In geval van een digitale toets de afnamerespons, waarin het resultaat van een digitale toets en het gedrag c.q. de interactie van de toetsdeelnemer met de digitale opdracht etc. is vastgelegd.
 • Het procesverbaal waarin de gebeurtenissen en gedragingen in de fysieke wereld ten tijde van de uitvoering zijn vastgelegd.
 • Het (digitale) werkproduct waarin artefacten zijn verzameld die in het kader van een onderwijsactiviteit zijn gemaakt, zoals verslagen, rapporten en werkstukken.

Formaliseren toetsresultaat: De toetsbeoordeling die uit de toetsanalyse is gekomen is de basis voor de formalisatie van het toetsresultaat. Het oordeel wordt geformaliseerd in een toetsresultaat. Afhankelijk van de context vormt het toetsresultaat input voor een of meerdere vervolgprocessen.

Bepalen uitslag: Als de toets onderdeel was van een examenproces dan zullen de toetsresultaten input vormen voor de ketenprocesstap bepalen van de examenuitslag. De examenuitslag is een specifiek leerresultaat dat aangeeft hoe een onderwijsdeelnemer heeft gepresteerd bij het afleggen van een examen.

In context[bewerken]

Deze in context-view geeft inzicht in welke ketenprocessen en contexten (toepassingsscenario's) vanuit de ketenprocessen examineren en toetsen worden aangesproken en die niet tot het ketenprocesmodel zelf behoren. In de contextweergave zijn enkel de informatieobjecten opgenomen die tussen de verschillende ketenprocessen uitgewisseld worden.

Grouping Aanmelden en administreren onderwijsdeelname Het vastleggen van de inschrijvingsgegevens, of mutaties daarop, en de leerresultaten van de onderwijsdeelnemer door de onderwijsinstelling en de gedeeltelijke uitwisseling daarvan met ROD. (BusinessInteraction) Administreren onderwijsdeelname Een natuurlijk persoon die deelneemt, heeft deelgenomen of voornemens is om deel te nemen aan een onderwijsactiviteit, om zich kennis, vaardigheden en attitudes eigen te maken. (BusinessObject) Onderwijsdeelnemer Grouping Resultaten uit het onderwijs Vastleggen van de beoordeling van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde onderwijsactiviteit. (BusinessInteraction) Administreren leerresultaat Het proces waarbij de afhandeling van de conformiteitsbeoordeling en registratie van de afgifte van het waardedocument na goedkeuring in het kader van de afronding van (delen van) de opleiding plaatsvindt. (BusinessInteraction) Diplomeren en certificeren Een vastgelegde waarneming van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde onderwijsactiviteit. (BusinessObject) Leerresultaat Een bewijs van afsluiting van een opleidingseenheid. (BusinessObject) Waardedocument De formele waardering die voortvloeien uit de uitvoering van het onderwijs en de afhandeling van de conformiteitsbeoordeling worden vastgesteld vanuit het diplomeren en certificeren (BusinessObject) Onderwijswaarderi- ng Grouping Toetsen en examineren Een natuurlijk persoon die deelneemt aan een examenafname. (BusinessObject) Examendeelnemer Het organiseren, afnemen en beoordelen van een (kwalificerend) examen, examenonderdeel of exameneenheid. (BusinessInteraction) Examineren Een specifiek resultaat dat aangeeft hoe een onderwijsdeelnemer heeft gepresteerd bij het afleggen van een examen. (BusinessObject) Examenuitslag Een natuurlijk persoon die deelneemt aan een toetsafname. (BusinessObject) Toetsdeelnemer Vastgelegde beoordeling van een door een onderwijsdeelnemer gemaakte toets. (BusinessObject) Toetsresultaat Het organiseren en uitvoeren van een meting van de kennis, vaardigheden en houdingen van onderwijsdeelnemers op een bepaald moment. (BusinessInteraction) Toetsen Een instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven. (BusinessObject) Toets Grouping Waarderen van ontwikkeling Het waarderen van anders verworven resultaten speelt een essentiële rol bij het vaststellen van de richtlijnen en beoordelingscriteria die nodig zijn om een objectieve evaluatie te maken van resultaten en competenties die buiten de gebruikelijke kaders zijn verworven. Dit omvat diverse contexten zoals andere landen, continenten of onderwijsinstellingen. (BusinessInteraction) Waarderen verworven resultaten Een geformaliseerde verklaring die de prestaties, kwalificaties en competenties van een onderwijsdeelnemer beschrijft en bevestigt die buiten het formele Nederlandse onderwijssysteem zijn behaald of opgedaan. (BusinessObject) Onderwijsresultaat- verklaring Vrijstelling op een examen (onderdeel) doordat de examendeelnemer de vaardigheden of competentie elders verworven heeft. (BusinessObject) Vrijstelling op examen/toets onderdeel Grouping Plannen en roosteren De beschikbaarheid van de deelnemers, de begeleiders, de afnamelocatie en de voorgenomen toetsafnames voor dat jaar. (BusinessObject) Jaarplanning examens Heeft betrekking op de organisatie van het onderwijs (BusinessInteraction) Plannen en roosteren Grouping Toepassen leermiddelen Een product dat is samengesteld uit onderwijsmateriaal en dat onder bepaalde condities verkregen en gebruikt kan worden. (BusinessObject) Leermiddel Het samenstellen van leermiddelen voor specifieke onderwijstoepassingen en -doelgroepen. (BusinessInteraction) Aanbieden leermiddel Het ingebruiknemen van leermiddelen en het aanwenden van het leermateriaal. (BusinessInteraction) Gebruiken leermiddel AccessRelationship W AccessRelationship RW AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W SpecializationRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W SpecializationRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship W SpecializationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R Deze svg is op 11-04-2024 09:46:08 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 11-04-2024 09:46:08 CEST
   
   

Vanuit het ketenproces administreren onderwijsdeelname worden gegevens gebruikt om tot een examen- of toetsdeelnemer te komen, gegevens die een relatie hebben met het informatieobject onderwijsdeelnemer. De examen- en toetsdeelnemer zijn dus een specialisaties van onderwijsdeelnemer.

Een examendeelnemer of toetsdeelnemer kan vrijstelling hebben op een examen- of toetsonderdeel doordat de die al bewezen heeft te beschikken over de kennis, vaardigheden of competenties die getoetst worden.

De examenonderdelen worden in de vorm van toetsen afgenomen. De toets is een vorm van een leermiddel. Dit leermiddel komt voort uit het ketenproces Leermiddel aanbieden. De toetsafname als onderdeel van het ketenproces toetsen is een specialisatie van het ketenproces Leermiddel gebruiken Beide ketenprocessen zijn nader uitgewerkt in het ketenprocesmodel Leermiddel gebruiken (NB de aanduiding Toepassen leermiddelen is in deze view gehanteerd omdat die beter de lading dekt. Die aanpassing is nog niet in het desbetreffende ketenprocesmodel doorgevoerd).

De resultaten uit het examineren en toetsen zijn leerresultaten die verwerkt binnen de, voorlopig zo genoemde en afgebakende,context van Resultaten uit het onderwijs. Deze leerresultaten worden in die context onder meer geregistreerd, gemonitord en doorgegeven naar administraties van leerresultaten.

De jaarplanning van de examens zijn richtinggevend in de voorbereiding van de examens. Vaak is hier een (centrale) ketenpartner voor verantwoordelijk die dit doet voor meerdere onderwijsorganisaties. Het plannen en roosteren van personeel en locaties gebeurt in het ketenproces examineren in samenwerking met medewerkers die de roosters en planningen opstellen voor de uitvoering van het onderwijs.

Tijdens het organiseren van het examen wordt ook vastgesteld welke onderwijsdeelnemers vrijstelling krijgen op het uitvoeren van een examen(-onderdeel). Die vaststelling wordt (mede) gedaan op basis van de gegevens die uit de context Waarderen van ontwikkeling wordt verkregen.

Per rol[bewerken]

In deze weergave staan de rollen centraal die een verantwoordelijkheid hebben in de uitvoering van de ketenprocessen toetsen en examineren alsmede de ketenprocessen behorende tot de contexten die nauw verbonden zijn aan deze processen. In de weergave zijn naast de rollen ook de informatieobjecten opgenomen die uitgewisseld worden tussen de betrokken ketenpartners die de rollen kunnen vervullen. Deze view vormt daarmee een referentie voor het inrichten van ketensamenwerkingen.

BusinessRole Geautoriseerde beoordelingsinstantie Het waarderen van anders verworven resultaten speelt een essentiële rol bij het vaststellen van de richtlijnen en beoordelingscriteria die nodig zijn om een objectieve evaluatie te maken van resultaten en competenties die buiten de gebruikelijke kaders zijn verworven. Dit omvat diverse contexten zoals andere landen, continenten of onderwijsinstellingen. (BusinessInteraction) Waarderen verworven resultaten BusinessRole Leermiddelaanbieder Het samenstellen van een leermiddel (product) op basis van (een combinatie van) leermateriaal (inhoud). (BusinessInteraction) Samenstellen leermiddel BusinessRole Autoriteit voor examenbeleid Het opstellen van normen, beleid en procedures rondom het verzorgen van de examinering van een onderwijsdeelnemer (BusinessInteraction) Opstellen examennormen,- beleid en -procedures Het programma met kaders en verplichtingen waaraan een onderwijsinstelling moet voldoen. Tevens zijn hierin de verplichte afnames en/of de periode van afname benoemd. (BusinessObject) Examenprogramma Het beleid rondom het afnemen van een examen waarin de vooraf gedefineerde afspraken zijn geformaliseerd. (BusinessObject) Examenbeleid De wijze waarop kandidaten zich kunnen aanmelden voor een examen en eventuele randvoorwaarden en beperkingen zoals een maximum aantal deelnemers. (BusinessObject) Aanmeldingsproce- dure examen Een referentiekader dat dient om resultaten te kunnen beoordelen en vergelijken. (BusinessObject) Normering Een product dat is samengesteld uit onderwijsmateriaal en dat onder bepaalde condities verkregen en gebruikt kan worden. (BusinessObject) Leermiddel Een instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven. (BusinessObject) Toets Een natuurlijk persoon die deelneemt, heeft deelgenomen of voornemens is om deel te nemen aan een onderwijsactiviteit, om zich kennis, vaardigheden en attitudes eigen te maken. (BusinessObject) Onderwijsdeelnemer Een natuurlijk persoon die deelneemt aan een examenafname. (BusinessObject) Examendeelnemer Een natuurlijk persoon die deelneemt aan een toetsafname. (BusinessObject) Toetsdeelnemer Een organisatie die onderwijs aanbiedt en verzorgt en regelt dat aan de gestelde randvoorwaarden wordt voldaan. (BusinessRole) Onderwijsorganisatie Het organiseren en uitvoeren van een meting van de kennis, vaardigheden en houdingen van onderwijsdeelnemers op een bepaald moment. (BusinessInteraction) Toetsen Het organiseren, afnemen en beoordelen van een (kwalificerend) examen, examenonderdeel of exameneenheid. (BusinessInteraction) Examineren Vastleggen van de beoordeling van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde onderwijsactiviteit. (BusinessInteraction) Administreren leerresultaat Het proces waarbij de afhandeling van de conformiteitsbeoordeling en registratie van de afgifte van het waardedocument na goedkeuring in het kader van de afronding van (delen van) de opleiding plaatsvindt. (BusinessInteraction) Diplomeren en certificeren Vrijstelling op een examen (onderdeel) doordat de examendeelnemer de vaardigheden of competentie elders verworven heeft. (BusinessObject) Vrijstelling op examen/toets onderdeel Een vastgelegde waarneming van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde onderwijsactiviteit. (BusinessObject) Leerresultaat Een specifiek resultaat dat aangeeft hoe een onderwijsdeelnemer heeft gepresteerd bij het afleggen van een examen. (BusinessObject) Examenuitslag Vastgelegde beoordeling van een door een onderwijsdeelnemer gemaakte toets. (BusinessObject) Toetsresultaat Een bewijs van afsluiting van een opleidingseenheid. (BusinessObject) Waardedocument Een organisatie die onderwijs aanbiedt en verzorgt en regelt dat aan de gestelde randvoorwaarden wordt voldaan. (BusinessRole) Onderwijsorganisatie Het vastleggen van de inschrijvingsgegevens, of mutaties daarop, en de leerresultaten van de onderwijsdeelnemer door de onderwijsinstelling en de gedeeltelijke uitwisseling daarvan met ROD. (BusinessInteraction) Administreren onderwijsdeelname Het administreren van de onderwijsresultaten van een onderwijsdeelnemer (BusinessInteraction) Administreren onderwijsresultaat AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship RW AccessRelationship W AccessRelationship R SpecializationRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R Deze svg is op 11-04-2024 09:46:09 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 11-04-2024 09:46:09 CEST
   

Het ketenproces examineren wordt mede gestuurd vanuit het ketenproces 'Opstellen normen, beleid en procedures' dat bij de rol autoriteit voor het examenbeleid is belegd. De autoriteit geeft de kaders mee in waar, wanneer en op welke wijze een examen uitgevoerd dient te worden.

Wanneer een onderwijsdeelnemer elders bepaalde kennis, vaardigheden, competenties of resultaten heeft behaald worden deze objectief extern beoordeeld door een daartoe geautoriseerde instantie als onderdeel van het ketenproces ‘Waarderen verworven resultaten'.

Deze beoordeling kan resulteren in een vrijstelling op een examen(onderdeel).

Een toets wordt aangeboden door de rol leermiddel aanbieder. Die rol kan ook ingevuld worden door een onderwijsorganisatie.

De rol onderwijsorganisatie is verantwoordelijk voor de administratie van de onderwijsdeelnemer en deze onderwijsdeelnemer vormt input voor de toetsdeelnemerslijst of examendeelnemerslijst, die bij de afname betrokken worden. De onderwijsorganisatie is ook verantwoordelijk voor het registreren van leerresultaten.

Ketenprocessen[bewerken]

NaamBeschrijving
ExaminerenHet organiseren, afnemen en beoordelen van een (kwalificerend) examen, examenonderdeel of exameneenheid.
ToetsenHet organiseren en uitvoeren van een meting van de kennis, vaardigheden en houdingen van onderwijsdeelnemers op een bepaald moment.

Ketenprocesstappen[bewerken]

NaamBeschrijving
Afnemen van toetsHet afnemen van de de toets heeft als doel om op een consistente wijze een leerling in een optimale toetsomgeving op een gelijkwaardige wijze de toets af te laten nemen. Tijdens het afnemen van de toets is de surveillant verantwoordelijk voor de naleveing van de kaders en richtlijnen zodat de toetsprestatie op een eerlijke wijze tot stand komt.
Beoordelen toetsafnameBeoordelen omvat het nakijken van antwoorden, het bepalen van scores, het bepalen van betekenis en het analyseren van de kwaliteit van de gegevens. Bij de analyse wordt er gekeken of het beleid en kaders rondom het afnemen van een toets op een juiste wijze gevolgd zijn. Dit kan invloed hebben op de toetsprestatie die geleverd is door de toetsdeelnemer doordat een toetsdeelnemer het beleid niet op de juiste wijze gevolgd heeft of niet op een eerlijke wijze tot het resultaat is gekomen.
Bepalen uitslagDe examenuitslag is de beoordeling van de toetsresultaten afkomstig is uit de toetsen die onderdeel van het examen vormen. De examenuitslag wordt vervolgens geformaliseerd in de bepaling van de uitslag. De examenuitslag wordt vastgesteld in de vorm van 'geslaagd' of 'afgewezen'.
Formaliseren toetsresultaatHet vaststellen (formaliseren) van de beoordeling van de toetsprestatie in de vorm van een toetsresultaat. Op basis van de geldende beoordelingsrichtlijnen en de normering wordt vastgesteld wat het toetsresultaat van de deelnemer is.
Organiseren toetsafnameHet organiseren van de toetsafname kent als resultaat dat er voldaan is aan alle randvoorwaarden om een toetsafname mogelijk te maken. Bij het organiseren van de toetsafname zijn de volgende uitvoeringsresultaten betrokken:
 • Contractering met toetsaanbieder en administratieve verwerking van toetsdeelnemers t.b.v. de toetsafname
 • (fysieke)toetsomgeving die gebruikt kan worden tijdens de toetsafname
 • Communicatie rondom kaders, vrijstellingen, compensaties of andere vooraf vastgestelde beleidsresultaten
Organiseren van examenHet organiseren van een examen omvat het inschrijven, plannen, coördineren, uitvoeren van alle activiteiten die nodig zijn voor een succesvolle afname van het examen. Het resultaat van het organiseren van het examen is dat er op een efficiënte , betrouwbare, eerlijke en transparante wijze het examen afgenomen kan worden. Dit proces moet zorgdragen dat er een optimale examenomgeving is waar examendeelnemers op een eerlijke en gelijkwaardige wijze het examen af kunnen nemen.
Uitvoeren examenonderdelenHet uitvoeren van examenonderdelen omvat het georganiseerd en gestructureerd afnemen van specifieke examenonderdelen in de vorm van toetsen (zoals schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen of praktijkopdrachten), conform de vastgestelde procedures en richtlijnen, om de prestaties van examendeelnemers objectief te beoordelen. Het toezien op de uitvoering van de examen onderdelen zorgt ervoor dat alle examendeelnemers gelijke kansen hebben en dat de toetsomgeving optimaal is.
Vaststellen examenkadershet bepalen van inhoud, structuur en beoordelingscriteria van een examen. Dit omvat het definiëren van de onderwerpen, leerdoelen en vereiste vaardigheden, evenals de regels en richtlijnen voor de beoordeling en normering van de examenresultaten.

Informatieobjecten[bewerken]

InformatieobjectBeschrijving
Aanmeldingsprocedure examenDe wijze waarop kandidaten zich kunnen aanmelden voor een examen en eventuele randvoorwaarden en beperkingen zoals een maximum aantal deelnemers.
AfnameplanningDe specificatie van een toets, het moment van afname, de kandidaten, de locatie, de procedures en de benodigde hulpmiddelen en ondersteuning.
BeoordelingsplanningDe planning van het beoordelen van een of meerdere toetsafnames.
ExamendeelnemerEen natuurlijk persoon die deelneemt aan een examenafname.
ExamenreglementRegels met betrekking tot de organisatie van het eindexamen en de gang van zaken tijdens het eindexamen.
ExamenuitslagEen specifiek resultaat dat aangeeft hoe een onderwijsdeelnemer heeft gepresteerd bij het afleggen van een examen.
Jaarplanning examensDe beschikbaarheid van de deelnemers, de begeleiders, de afnamelocatie en de voorgenomen toetsafnames voor dat jaar.
LeerresultaatEen vastgelegde waarneming van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde onderwijsactiviteit.
NormeringEen referentiekader dat dient om resultaten te kunnen beoordelen en vergelijken.
OnderwijsdeelnemerEen natuurlijk persoon die deelneemt, heeft deelgenomen of voornemens is om deel te nemen aan een onderwijsactiviteit, om zich kennis, vaardigheden en attitudes eigen te maken.
ToetsEen instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven.
ToetsdeelnemerEen natuurlijk persoon die deelneemt aan een toetsafname.
ToetsprestatieEen door een onderwijsdeelnemer gemaakte toets.
ToetsresultaatVastgelegde beoordeling van een door een onderwijsdeelnemer gemaakte toets.
Vrijstelling op examen/toets onderdeelVrijstelling op een examen (onderdeel) doordat de examendeelnemer de vaardigheden of competentie elders verworven heeft.