Veel gestelde vragen

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina is gearchiveerd. De informatie op deze pagina is niet langer van toepassing.
Toelichting: Deze FAQ is niet langer actueel; de actuele informatie vindt u onder Over ROSA en Samenwerken aan ROSA

Wat is het doel van ROSA?

ROSA is de Referentie Onderwijs Sector Architectuur, de referentiearchitectuur voor het onderwijsdomein die zich richt op informatieketens en (onderwijs)sectoroverstijgende aspecten van informatievoorziening. De ROSA heeft als doel de informatievoorziening binnen het onderwijsdomein te optimaliseren. Hiervoor is samenwerking tussen organisaties essentieel. Scholen, de overheid en derden werken in toenemende mate samen in ketens, een goede informatie-uitwisseling is hierbij essentieel.

Voor verschillende doelgroepen kan ROSA verschillende functies vervullen:

ROSA als communicatiemiddel
ROSA biedt een gedeelde visie op informatievoorziening in het onderwijs, en een gedeelde taal daarvoor. Daarmee biedt ROSA inzicht in hoe informatievoorziening in het onderwijsdomein is georganiseerd en welke richting die op gaat. Zie ook: Visie en doelen, Ketenfunctiemodel, Ketenprocessen, Kernmodel Onderwijsinformatie
ROSA als afspraak
ROSA legt afspraken vast over hoe de informatievoorziening in het onderwijs wordt vormgegeven. Deze afspraken, in de vorm van principes en ontwerpkaders, geven aan wat er van ketenpartijen in het onderwijs wordt verwacht. De afspraken hebben betrekking op een viertal thema's:
ROSA als inspiratie
ROSA biedt antwoord op de vraag "wat is er allemaal al?", en biedt inzicht in wat daarvan bruikbaar is in een nieuw ketenproject of een andere context. Het overzicht van bouwstenen toont welke bouwstenen een rol spelen in de verschillende ketenprocessen. In het overzicht zijn verwijzingen opgenomen naar voorzieningen die gebruikt worden in het veld en implementaties zijn van die bouwstenen. Beschrijvingen van voorzieningen in deze wiki kunnen door de eigenaren van die voorzieningen eenvoudig worden bijgewerkt.
ROSA als proces
Architectuur is een levend geheel, en werken onder architectuur betekent -- zeker wanneer dat in ketenverband gebeurt -- continue afstemming tussen belanghebbenden. De toepassing en doorontwikkeling van het ROSA gedachtengoed is een zaak van de hele sector. Edustandaard speelt, als platform waar alle partijen uit het onderwijsdomein bij elkaar komen, daarbij een belangrijke rol. De Architectuurraad gebruikt ROSA als instrument om advies uit te brengen over ontwikkelingen in het onderwijsdomein. Doorontwikkeling van (onderdelen van) ROSA vindt plaats vanuit werkgroepen die door Edustandaard worden ondersteund.

Wat is het nut van architectuur en standaarden voor mijn project?

Project-STO.png

Als projectleider wil je je project efficiënt en effectief ten uitvoer brengen. Om de snelheid van projectuitvoer te kunnen verhogen, is het belangrijk niet opnieuw het wiel uit te hoeven vinden en voort te kunnen bouwen op wat er al bekend en beschikbaar is. Door je project in samenhang te brengen met andere projecten en bestaande voorzieningen en standaarden verhoog je bovendien de toegevoegde waarde, omdat het projectresultaat daarmee geschikt wordt voor breder gebruik.

Een goed middel om de ROSA toe te passen in een (keten)project, is het opstellen van een ketenstartarchitectuur (KSA). Hierin worden de uitgangspunten voor het project beschreven die voortkomen uit de afspraken die binnen ROSA zijn vastgelegd. Deze afspraken volgen een structuur waarin strategische doelstellingen stapsgewijs worden geoperationaliseerd. Op het hoogste (strategische) niveau zijn binnen ROSA doelen en principes vastgelegd. Op het laagste (tactisch) niveau binnen ROSA zijn ontwerpkaders vastgesteld. Deze ontwerpkaders zijn ingedeeld naar thema (Bovensectorale samenwerking, Gegevensuitwisseling in de keten, IBP en IAA); de thema's die door het project worden geraakt bepalen welke ontwerpkaders binnen het project van toepassing zijn en dus in de KSA worden opgenomen. Deze ontwerpkaders geven sturing aan het Programma van eisen dat binnen het project wordt opgesteld en leiden tot beslisonderwerpen waarover binnen het project nadere keuzes worden gemaakt. De ROSA ondersteunt op die manier de projectleider bij de besluitvorming die binnen een project plaatsvindt.

Voorbeeld

Een project dat bijvoorbeeld raakt aan het thema Gegevensuitwisseling in de keten zal in de KSA onder andere het ontwerpkader Gebruik Edukoppeling voor vertrouwelijke gegevensuitwisseling opnemen. Dit leidt tot in ieder geval de volgende beslisonderwerpen waar binnen het project een besluit over moet worden genomen:

 1. Wordt binnen het project gebruik gemaakt van vertrouwelijke gegevens? en, zoja
 2. Welke Edukoppeling implementatiekeuzes maken we?

Ten aanzien van de laatste vraag biedt de Edukoppeling transactiestandaard bijvoorbeeld een aantal opties voor de inzet van PKI certificaten.

In een ketenstartarchitectuur is ook aandacht voor gegevenssoorten die binnen het project een rol spelen, bouwstenen en standaarden die het project daarbij nodig heeft, en eventuele voorzieningen die reeds beschikbaar zijn en mogelijk in het project ingezet kunnen worden. Voor een aantal ketenprocessen is dit in kaart gebracht; projecten binnen deze ketenprocessen kunnen op basis van hun positie binnen dat ketenproces snel inzicht krijgen in voor hen relevante bouwstenen, standaarden en gegevenssoorten (en de bijbehorende zeggenschappen). Projecten die andere ketenprocessen bestrijken, kunnen zelfstandig putten uit de in ROSA vastgelegde bouwstenen et cetera. De ambitie is dat steeds meer ketenprocesuitwerkingen in ROSA vastgelegd worden, waardoor steeds meer projecten kunnen worden ondersteund bij het opnemen van relevante gegevenssoorten, bouwstenen, standaarden en voorzieningen in hun ketenstartarchitectuur.

Ik wil gegeven A uitwisselen met organisatie B. Wat moet ik doen?

Binnen ROSA is vastgelegd welke soorten gegevens er binnen het onderwijsdomein worden gebruikt, en welke zeggenschappen er ten aanzien van die gegevens gelden. Voor de gegevenssoort Zorg- en begeleidingsgegevens is bijvoorbeeld vastgelegd dat deze beschikbaar gesteld worden door een Latende instelling en ingewonnen kunnen worden door een Ontvangende instelling. Hiermee is inzichtelijk hoe de rolverdeling is bij de uitwisseling van deze gegevens. Dit geeft ook weer dat zorg- en begeleidingsgegevens niet zomaar door een willekeurige partij kunnen worden gebruikt.

Bij (de uitwisseling van) zorg- en begeleidingsgegevens zijn, volgens de desbetreffende gegevenskaart, een aantal bouwstenen betrokken: leerlingadministratiesystemen (waarin de gegevens bijgehouden worden), en een digitaal overstapdossier. Een bekende implementatie van een digitaal overstapdossier is de voorziening OSO.

Naast bouwstenen en voorzieningen is vanuit het thema gegevensuitwisseling in de keten een aantal relevante ontwerpkaders beschikbaar, die mede antwoord geven op de gestelde vraag. Ontwerpkaders waar bij gegevensuitwisseling rekening mee moet worden gehouden zijn:

Hoe werkt ROSA?

Zie Gebruik van ROSA

Voor wie is de ROSA bedoeld / niet bedoeld?

De ROSA is bedoeld voor alle partijen die zich bezighouden met sectoroverstijgende en ketenbrede informatievraagstukken. ROSA is een ketenreferentiearchitectuur, waarin het gehele onderwijsdomein wordt beschouwd. ROSA is niet bedoeld als referentiearchitectuur voor (de enterprisearchitectuur van) individuele organisaties. Andere referentiearchitecturen, met een meer sectorgerichte invulling, bieden daartoe de juiste handvatten. Voorbeelden van sectorgerichte referentiearchitecturen zijn HORA (ho) en Triple A (mbo).

Wanneer NORA of ROSA of Triple A of…?

De ROSA is een referentiearchitectuur met afspraken die binnen het onderwijsdomein gebruikt moeten worden om samen te werken in ketens. Binnen de Nederlandse overheid zijn er ook landelijke afspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in de NORA. De ROSA conformeert zich aan de NORA afspraken en concretiseert deze. De ROSA gaat in bepaalde opzichten verder dan de NORA. Er wordt veel concreter aangegeven hoe de architectuurafspraken geïmplementeerd kunnen worden.

De NORA heeft als doel de dienstverlening van de overheid te verbeteren. Hiervoor moeten overheidsorganisaties samenwerken. De NORA omvat een visie over de gewenste dienstverlening en geeft principes die overheidsorganisaties kunnen gebruiken om dit toekomstperspectief te realiseren. De principes zijn vooral bedoeld om gemeenschappelijke doelstellingen na te streven. Kern van deze principes is dat overheidsorganisaties makkelijk moeten kunnen samenwerken in ketens en hierbij standaarden volgen. Ketenpartners kunnen zelf bepalen op welke wijze de doelstellingen gerealiseerd moeten worden.

Het gebruik van principes biedt veel vrijheid aan ketenpartners. Dit is ook essentieel op nationaal niveau, waar samenwerking tussen bijvoorbeeld het onderwijsdomein, gemeentes en de SUWI keten vorm moet worden gegeven. Deze domeinen verschillen sterk in doelstellingen, organisatiestructuur en bestuurlijk krachtenveld. Er is dus vrijheid nodig om de koppelvlakken tussen deze domeinen af te spreken. Binnen het onderwijsdomein zijn er aanvullende afspraken nodig. Deze zijn vooral nodig voor de sturing van projecten. De samenhang tussen projecten moet geborgd worden en er moet geborgd worden dat de kennis die wordt opgedaan in projecten wordt gedeeld met andere projecten. Dubbel werk moet voorkomen worden en er moet een duidelijk groeipad naar de gewenste situatie komen, waarin de bijdrage van de diverse projecten duidelijk is. Bij het uitwerken van een dergelijk groeipad moet rekening worden gehouden met beleidsprioriteiten, zowel van het veld als van OCW. De ROSA moet daarom in veel sterker mate dan de NORA in staat zijn om duidelijke kaders mee te geven aan projecten. Een project wil duidelijkheid. Er moet daarom aan een project duidelijk worden aangegeven welke kaders gevolgd moeten worden en welke afhankelijkheid er bestaat van andere projecten. De ROSA werkt daarom aan een concrete uitwerking van de gewenste situatie, met de ketenprocessen waarin wordt samengewerkt, de gegevens die gezamenlijk worden gebruikt en een gemeenschappelijke infrastructuur die de onderlinge informatie-uitwisseling ondersteunt. De projecten leveren een bijdrage aan het realiseren van deze gewenste situatie.

Binnen het onderwijsdomein kan de informatie-uitwisseling per sector sterk verschillen. De ROSA streeft er naar om vooral op technisch gebied zo veel mogelijk te standaardiseren. Hoe de informatievoorziening binnen een sector wordt geregeld is een verantwoordelijkheid van die onderwijssector zelf. Er wordt wel steeds bekeken of er meer samenwerking mogelijk is. Dit speelt met name bij gemeenschappelijk gebruik van infrastructuur en hanteren van dezelfde standaarden. Dit kan er toe leiden dat de ROSA afspraken verder worden uitgewerkt in sectorarchitecturen (zoals HORA voor het hoger onderwijs en Triple A voor het mbo-veld).

Uiteindelijk zal op basis van de ROSA of een sectorarchitectuur een organisatie in het onderwijsdomein haar eigen architectuur kunnen maken. Dit kan een organisatiebrede (enterprise) architectuur zijn, en/of een op ketensamenwerking gerichte ketenstartarchitectuur (KSA).

Welke zaken komen uit de NORA? Waar wijken we af en waarom?

De NORA biedt principes en kaders voor de inrichting van de informatiehuishouding van de Nederlandse overheid. Eén van de basisprincipes van de ROSA is aan te sluiten bij NORA. In de aansluiting bij NORA maken we vooral gebruik van die onderdelen van NORA die het meest bijdragen aan de realisatie van de overige basisprincipes.

In de aansluiting bij NORA gebruiken we het principe van 'comply or explain': daar waar we, om goede redenen, een NORA-principe in het onderwijsdomein (nog) niet volledig realiseren leggen we vast wat die reden is.

ElementNORA RelatieToelichtingWerkingsgebied
Afnemer heeft inzage (NORA)ExplainHet onderwijsdomein onderschrijft de visie dat de onderwijsvolger regie voert op zijn eigen onderwijsgegevens. Om deze visie te realiseren wordt toegewerkt naar een persoonlijke digitale ruimte.Onderwijsdomein
Baseline kwaliteit diensten (NORA)ExplainEr is thans (nog) geen sprake van een Baseline Informatiehuishouding OnderwijsdomeinOnderwijsdomein
Bronregistraties zijn leidend (NORA)ComplyDe onderwijsregisters van DUO staan in relatie tot de wettelijke (basis)registraties; het register Deelnemer betrelkt informatie uit GBA, RNI en BRI, het register Instelling betrekt informatie uit NHR.Onderwijsdomein
De dienstverlener voldoet aan de norm (NORA)ComplyVoor uitwisseling tussen OCW en andere overheden worden de standaarden van het College voor Standaardisatie gebruikt.Ministerie van OCW
De dienstverlener voldoet aan de norm (NORA)ExplainTussen OCW en veld kijken we of CvS-standaarden hanteerbaar zijn voor instellingen. Als dat niet het geval is, worden andere oplossingen ingezet.Ministerie van OCW
De dienstverlener voldoet aan de norm (NORA)ExplainTussen OCW en veld kijken we of CvS-standaarden hanteerbaar zijn voor instellingen. Als dat niet het geval is, worden andere oplossingen ingezet.
Binnen het onderwijsveld en binnen onderwijssectoren kunnen afwijkende standaarden gebruikt worden. Het veld draagt, via eventuele intermediair(s), er zorg voor dat uitwisseling met OCW en/of met andere onderwijssectoren verloopt volgens de daarvoor geldende afspraken.
Onderwijsveld
Diensten zijn herbruikbaar (NORA)ComplyHet onderwijsdomein werkt aan de realisatie van generieke services voor gegevensuitwisseling, die in verschillende ketenprocessen kunnen worden ingezet.Onderwijsdomein
Eenmalige uitvraag (NORA)ComplyZijn er voor de dienst authentieke gegevens nodig, dan worden deze betrokken uit de door DUO centraal geregistreerde onderwijsregisters. Is er behoefte aan niet-authentieke gegevens, dan wordt nagegaan of deze al in eigen huis of bij andere partijen in de onderwijsketen beschikbaar zijn. Wanneer dat het geval is en de juiste toestemming is verkregen, wordt deze informatie hergebruiktOnderwijsdomein
Gebruik de landelijke bouwstenen (NORA)ComplyVoor noodzakelijke diensten die door landelijke bouwstenen kunnen worden geleverd worden die bouwstenen ingezet. Daarnaast ontwikkelt en beheert het onderwijsdomein eigen, aanvullende gemeenschappelijke bouwstenen.Onderwijsdomein
Gebruik open standaarden (NORA)ComplyVoor uitwisseling tussen OCW en andere overheden worden de standaarden van het College voor Standaardisatie gebruikt.
Het principe ‘pas-toe-of-leg-uit’ voor open standaarden is opgenomen in de subsidievoorwaarden voor (ICT-)projecten, en is verplicht gesteld voor de gegevensuitwisseling tussen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (waaronder ook de Dienst Uitvoering Onderwijs en de Inspectie van het Onderwijs) en de onderwijsinstellingen. (Bron: Kamerbrief over open standaarden in het onderwijs, 6 dec, 2013)
Ministerie van OCW
Gebruik open standaarden (NORA)ComplyHet principe ‘pas-toe-of-leg-uit’ voor open standaarden is opgenomen in de subsidievoorwaarden voor (ICT-)projecten, en is verplicht gesteld voor de gegevensuitwisseling tussen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (waaronder ook de Dienst Uitvoering Onderwijs en de Inspectie van het Onderwijs) en de onderwijsinstellingen. (Bron: Kamerbrief over open standaarden in het onderwijs, 6 dec, 2013)Onderwijsveld
Gebruik open standaarden (NORA)ExplainDe standaardisatie-activiteiten van EduStandaard, Kennisnet, saMBO-ICT en SURF zijn redelijk goed bekend, vooral in het HO en MBO. Onderwijsinstellingen passen open standaarden vaak onbewust toe doordat zij gebruik maken van voorzieningen en diensten waarin open standaarden zijn toegepast. Onderwijsinstellingen lijken echter meer moeite te hebben met het 'pas-toe-of-leg-uit'-principe naarmate zij kleiner zijn. Zo blijft de implementatie van open standaarden in het PO en VO achter bij die van het HO. (Bron: Kamerbrief over open standaarden in het onderwijs, 6 dec, 2013)
Gebruik standaard oplossingen (NORA)ComplyVoor de informatie-uitwisseling binnen de onderwijsketens wordt gebruik gemaakt van een gemeenschappelijke infrastructuur. Deze bestaat uit voorzieningen die gemeenschappelijk gebruikt worden. De voorzieningen zijn gedeeltelijk nog in ontwikkeling.Onderwijsdomein
Informatie-objecten systematisch beschreven (NORA)ComplyIn de referentiearchitectuur wordt aan het systematisch beschrijven van informatie-objecten invulling gegeven door toepassing van het Kernmodel Onderwijsinformatie en de bijbehorende methode KOI.Onderwijsdomein
Nauwkeurige dienstbeschrijving (NORA)Explaindienstbeschrijvingen spelen nu vooral bilateraal tussen afnemer en dienstverlener een rol. Generieke voorzieningen zoals een serviceregister voor het onderwijsdomein ontbreken.Onderwijsdomein
Ontkoppelen met diensten (NORA)Complyzowel DUO/OCW als (leveranciers in) het onderwijsveld hebben de ketenprocessen reeds gedeeltelijk verservicet. Een verregaande ontkoppeling past in het streefbeeld van het gehele onderwijsdomein.Onderwijsdomein
Standaard (Basisprincipe) (NORA)ComplyEduStandaard is de beheerorganisatie voor standaarden in het onderwijsdomein. Onder de vlag van EduStandaard werkt de Standaardisatieraad aan bestuurlijk draagvlak en brede adoptie van onderwijsstandaarden. De leden van de Standaardisatieraad vertegenwoordigen alle onderwijssectoren, uitgeverijen, distributeurs en verschillende ondersteunende organisaties.Onderwijsdomein
Terugmelden aan bronhouder (NORA)ExplainVanuit DUO is dit geregeld richting de basisregisters en voor het gebruik van het diplomaregister. Daarbuiten zijn er thans nog geen voorzieningen om geconstateerde afwijkingen in de onderwijsregistraties rechtstreeks terug te melden aan de eigenlijke bronhouderOnderwijsdomein

Hoe sluit ROSA aan bij de kaders van het Rijk?

De ROSA sluit aan bij de principes van de NORA, de standaarden van het College van Standaarden en bouwstenen van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). In de ROSA worden de NORA principes verder geconcretiseerd, waar mogelijk tot het niveau van ontwerpeisen.

De standaarden van het College van Standaardisatie worden toegepast bij de informatie-uitwisseling met andere overheden. Voor de informatie-uitwisseling binnen het onderwijsdomein wordt per standaard de mogelijke toepassing bekeken en het werkingsgebied vastgesteld. Er kunnen per werkingsgebied andere keuzes worden gemaakt.

De bouwstenen van het GDI wordt als streefbeeld gehanteerd bij de informatie-uitwisseling met andere overheden. Voor de daadwerkelijke implementatie moet de bouwsteen wel nodig zijn voor een specifieke uitwisseling en voor het bepalen van het implementatiemoment wordt een natuurlijk moment gekozen, om geen onnodige implementatiekosten te krijgen. Voor de informatie-uitwisseling binnen het onderwijsdomein wordt per bouwsteen gekeken naar de businesscase.

Hoe sluit ROSA aan bij de ROSA-dochters? (Triple A, HORA)

Zie Wanneer NORA of ROSA of Triple A of...

Wat is er recent aangepast?

Zie het overzicht van recente wijzigingen.

Is de wiki een repository?

TOGAF onderkent een zogenaamde 'architectuurrepository' waarin verschillende soorten assets bijeen komen. De ROSA-wiki vervult voor een belangrijk deel de rol van een onderwijsbrede architectuurrepository:

 • Het architectuurmetamodel van de ROSA bestaat uit een architectuurmethode en een content metamodel.
 • De architecture capability is belegd bij Edustandaard
 • Het ROSA architectuurlandschap bestaat uit gegevenssoorten en zeggenschappen, bouwstenen en voorzieningen die gekoppeld zijn aan ketenprocessen
 • Daarnaast is in de ROSA is de relatie tussen relevante bouwstenen en standaarden en het architectuurlandschap vastgelegd
 • Als referentiebibliotheek helpt de ROSA organisaties bij het bepalen van de gewenste situatie en het groeipad hier naar toe. Een van de grootste uitdagingen hierbij is om alleen relevante informatie aan te bieden. De ROSA wiki biedt daarom selectiemogelijkheden. Hiermee is het mogelijk om bij de start van een project snel vast te stellen welke ketenafspraken gelden voor dit project.
 • ROSA ondersteunt het governanceproces op verschillende manieren
  • Voor onderwijsbrede architectuurafspraken is vastgelegd wat de status is, inclusief in welk gremium de afspraak is behandeld en wat het doelgremium is.
  • ROSA geeft inzicht in de relevante standaarden per bouwsteen. Partijen die voorzieningen (d.w.z. implementaties van bouwstenen) beheren kunnen in de ROSA wiki vastleggen aan welke relevante standaarden wordt voldaan
  • De wijze waarop ROSA zelf voldoet aan principes uit de NORA is vastgelegd volgens het comply or explain principe.

Hoe is de content van de wiki gestructureerd?

Zie Structuur van de wiki

Welk probleem wordt er met ROSA opgelost?

In het onderwijsdomein is een ding zeker, alles verandert. Beleid en regelgeving wijzigen. De deelnemerspopulatie verandert van samenstelling, evenals die van de leraren. De arbeidsmarkt stelt steeds nieuwe eisen. Onderwijsmethoden evalueren. Technische ontwikkelingen scheppen meer mogelijkheden voor een elektronische leeromgeving of elektronische gegevensuitwisseling.

Het is daarom wenselijk dat de organisaties in het onderwijsdomein zich makkelijk kunnen aanpassen aan de wijzigende omstandigheden. Dat kunnen ze niet alleen. Beleid moet aansluiten bij uitvoering. De taken van de uitvoeringsorganisaties en scholen moeten op elkaar aansluiten. De doorlopende leerlijn van de onderwijsdeelnemer moet geborgd worden. De kennis waarover allerlei organisaties beschikken moet waar nodig gedeeld kunnen worden en toegankelijk worden

Voor samenwerking is het nodig om afspraken te maken. De referentiearchitectuur onderwijs (ROSA) is een samenhangende set met afspraken die gemaakt zijn om de informatie-uitwisseling tussen organisaties binnen het onderwijsdomein te faciliteren. Essentieel hierbij is een gezamenlijke visie op de gewenste eindsituatie. Nog belangrijker is het groeipad naar de gewenste eindsituatie. Elke organisatie heeft een ander vertrekpunt en zal daarom een eigen groeipad naar de gewenste eindsituatie hebben.

De ROSA wiki helpt organisaties bij het bepalen van de gewenste situatie en het groeipad hier naar toe. Een van de grootste uitdagingen hierbij is om alleen relevante informatie aan te bieden. De ROSA wiki biedt daarom selectiemogelijkheden. Hiermee is het mogelijk om bij de start van een project snel vast te stellen welke ketenafspraken gelden voor dit project.

Hoe ziet het onderwijsspeelveld eruit; wie doet daarbij wat?

Zie Wie doet wat

Hoe worden ketens beheerd?

De NORA heeft ervaringen met het werken in ketens en de governance daaromheen samengebracht in het thema Ketensturing.

Hoe wordt de ROSA beheerd / doorontwikkeld?

Zie Governance en beheer

Welke infrastructurele bouwstenen zijn onderkend/gerealiseerd?

Voor de informatie-uitwisseling binnen de genoemde onderwijsketens wordt gebruik gemaakt van een gemeenschappelijke digitale infrastructuur. Deze bestaat uit bouwstenen die gemeenschappelijk gebruikt worden.

Welke standaarden worden binnen het onderwijs gebruikt?

Zie het overzicht van bouwstenen en standaarden. Op dit moment is een beperkte set van standaarden in de wiki geregistreerd. Voor meer informatie over standaarden in het onderwijs kunt u terecht bij Edustandaard.

Welke wetgeving is relevant voor informatievoorziening in het onderwijs?

Zie Wetgeving