Architectuurscan FDE-set versie 1.2

Uit ROSA Wiki
Versie door Jvanes (overleg | bijdragen) op 6 dec 2022 om 17:06
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


De architectuurscan is uitgevoerd op 4 november 2022. Zie voor meer informatie, waaronder de adviezen die naar aanleiding van de scan door de Architectuurraad zijn uitgebracht, het adviesdeel en het [ bevindingendeel].

ROSA onderdeelBevindingen uit project: FDE-setRelatie met ROSA (Groen: ROSA, geel: FDE-set)
Werkingsgebied

Het profiel is ingeperkt tot werkingsgebied voortgezet onderwijs (vo). Versie 1.1 had als werkingsgebied vo + mbo. Voor mbo zal een apart profiel gemaakt moeten worden.

Op de Edustandaard website wordt op dit moment nog zowel vo als mbo aangeduid als werkingsgebied.

Compliant.png

Compliant - Het werkingsgebied vo valt binnen de ROSA werkingsgebieden.
Toepassingsgebied

FDE-set is een profiel op EDEXML voor de uitwisseling van leerlinggegevens ten behoeve van de fijndistributie (FDE) bij het ditributie-/levereingsproces door een distributeur.

Compliant.png

Compliant - valt binnen het ketendomein Inhoud van het onderwijs, in het bijzonder het ketenproces Leermiddel verwerven.
Bovensectorale samenwerking

De afspraak is gericht op het op een gestandaardiseerde wijze uitwisselen van leerlinggegevens tussen LAS/SIS van een VO-school en een distributeur.

Compliant.png

Compliant - In lijn met Eenmalige registratie, meervoudig gebruik
IBP

Naar aanleiding van de Architectuurscan op v1.1 van de FDE-set is een paragraaf 2.7 IBP toegevoegd.

Compliant.png

Compliant - In de paragraaf IBP wordt toegelicht hoe de verantwoordelijkheden t.a.v. IBP bij toepassing van deze afspraak zijn belegd, mede in relatie tot het privacyconvenant. In deze paragraaf wordt ook verwezen naar Edukoppeling en UBV-TLS, alsmede naar de relevante onderdelen van de UWLR-specificatie waar deze afspraak op voortbouwt.
IAA

De werkingsregels voor het gebruik van identiteiten van identiteiten van een leerling zijn in deze versie gewijzigd ten opzichte van v1.1. In versie 1.1 was het uitgangspunt het gebruik van ECK-iD om een leerling te identificeren, met mogelijk terugvallen op een LAS-key wanneer ECK-iD niet beschikbaar is.
In versie 1.2 is het gebruik van LAS-key verplicht gesteld, en moet in aanvulling daarop het ECK-iD worden meegegeven als dat beschikbaar is; in dat geval moet het ECK-iD als identificatie worden gebruikt (paragraaf 2.5.5 Leerlinginfo). Daarnaast is een (verplicht) Leerling-/studentnr aan het gegevensblok Leerling toegevoegd.

Compliant.png

Compliant - Middels een werkingsregel wordt het gebruik van ECK-iD afgedwongen wanneer deze voor de leerling voorhanden is. Is deze er niet, dan moet het LAS-key worden gebruikt.


Het is echter onduidelijk waarom het gebruik van LAS-key in deze versie verplicht is gesteld, en waarom het (verplichte) element Leerling-/studentnr is toegevoegd. In de wijzigingen is slechts beschreven dat het element is toegevoegd.

Gegevensuitwisseling in de keten

Paragraaf 2.5 beschrijft de gegevens en werkingsregels binnen het profiel FDE-set. Ten opzichte van v1.1 is een aantal wijzigingen aangebracht, waaronder:

  • Toevoeging van DigideliveryID bij School en FDE-vestiging
  • Vestigingsinfo hernoemd naar FDE-vestiging
  • Samengestelde groep (vak/keuzegroep) hernoemd naar Vakkengroep
  • Leerling-/studentnr toegevoegd bij Leerling
  • Blok ‘Plaatsing’ toegevoegd
  • Blok Adres gespecificeerd.
  • Deze wijzigingen zijn niet backwards compatible.


De relatie met RIO is in v1.2 duidelijker beschreven.

Compliant.png

Compliant - De wijze waarop buitenlandse adressen worden ondersteund en met huisnummers wordt omgegaan is in deze versie expliciet beschreven. Ook de overige aanvullingen zijn in paragraaf 2.5 vastgelegd (Ontwerpkader: Registreer de betekenis van nieuwe gegevens).
Governance

De afspraak is gebaseerd op UWLR 2.3 en daarmee inclusief EDEXML 2.1. De afspraak is “verder niet afhankelijk van beide betrokken afspraken” (paragraaf 2.1).


Ten opzichte van v1.1 is een Governance-paragraaf toegevoegd (2.8), waarin de adviezen uit de vorige architectuurscan zijn vewerkt. In het colofon is informatie opgenomen over de betrokken groepen belangjhebbenden en de wijze waarop zij zijn betrokken.

Compliant.png

Compliant - de adviezen ut de vorige architectuurscan zijn opgevolgd.
Ketenprocessen

In het project Revisie ROSA is een implementatie-onafhankelijk ketenproces rondom Leermiddelen en Leermateriaal uitgewerkt dat model staat voor de specifieke invulling van het proces in verschillende ketensamenwerkingen..

Compliant.png

Compliant - De ketensamenwerking ‘fijndistributie in het vo’ geeft een specifieke invulling aan het ketenproces ‘Leermiddel verwerven’.
Zeggenschappen en gegevenssoorten

Paragraaf 2.1 (Scope) beschrijft de rol van distributeurs en scholen in het proces, inclusief het beheer/’eigenaarschap’ over leermiddelen. Deze paragraaf laat ook de inforamtiestromen tussen deze rollen zien vanuit LAS (school) naar DA (distributeur)

Compliant.png

Compliant - Paragraaf 2.1 geeft inzicht in de interactie tussen DA (distributeur) en LAS (school), aangevuld met een tekstuele toelichting op het (verantwoordelijkheden binnen) het proces.
Referentiecomponenten en landelijke voorzieningen

De FDE-set voor VO onderscheid LAS en DA (distributeurapplicatie).

Compliant.png

Compliant - De Distributeurapplicatie is in de implementatie-onafhankelijke ketenprocesuitwerking in ROSA te mappen op de referentiecomponent ‘Leermiddelmarktplaats’.
Beheer en (door)ontwikkeling

Er wordt een apart ontwikkeltraject opgestart voor verdere aansluiting op ontwikkelingen rondom RIO, AMIGO en ROSA-gegevensmodellen en Edukoppeling-profielen.

N.v.t. -