Drivers, Doelen, Principes en Ontwerpkaders

Uit ROSA Wiki
(Doorverwezen vanaf Drivers, Doelen, Principes en Ontwerpkaders)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze pagina bevat een concepttekst die momenteel in bewerking is.
Toelichting: Omzetting van oude ROSA naar huidige is vastgesteld door Architectuurraad op 10-11-2022, aanpassingen in structuur en inhoud zijn in bewerking en nog niet vastgesteld

Drivers en doelen[bewerken]

ArchiMateNote Doelen Governance draagt bij aan het bereiken van de doelen van een ketenafspraak tegen acceptabele risico’s. (Goal) Effectieve ketengovernance Samenwerking in de keten vereist interoperabiliteit op proces, semantiek en techniek. (Goal) Ketenbrede interoperabiliteit Toegankelijkheid (in brede zin) betekent: drempelloos, over organisatiegrenzen heen, op het juiste moment toegang tot de juiste (benodigde) informatie en toepassingen. (Goal) Ketenbrede toegankelijkheid Zet waarden voorop bij het ontwerp, de inkoop en de inzet van nieuwe technologie. (Goal) Waardengedreven belangenafweging We streven naar een betere afstemming en meer gemeenschappelijkheid in de informatiehuishouding van de administratieve ketenprocessen. (Goal) Gemeenschappelijkheid in informatiehuishouding Goal Regie op gegevens Ketenbrede informatiebeveiliging en privacybescherming (Goal) Ketenbrede informatiebeveiliging en privacybescherming ArchiMateNote Drivers Het onderwijssysteem in Nederland is gestructureerd in verschillende sectoren. Elke sector kent een unieke wetgeving, financiering en organisatievorm. Onderwijsdeelnemers stappen tijdens hun onderwijsloopbaan van de ene sector over naar een volgende onderwijssector en uiteindelijk ook naar werk. Het is vanuit het oogpunt van de kwaliteit en effectiviteit van ons onderwijssysteem van groot belang dat onderwijsprocessen in verschillende sectoren goed op elkaar aansluiten. Dan kunnen onderwijsdeelnemers soepel de best bij hen passende route door het systeem volgen en kunnen zij zo goed mogelijk worden ondersteund in hun ontwikkeling en groei. (Driver) Leven lang ontwikkelen De WaardenWijzer voor digitalisering in het onderwijs is een relevant (extern) uitgangspunt voor het realiseren van vernieuwingen bij ketenuitwisselingen, en daarom ook voor de ketenreferentiearchitectuur ROSA (Driver) WaardenWijzer Pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer ten behoeve van het bieden van voorzieningen in het kader van het onderwijs en de begeleiding van onderwijsdeelnemers. (Driver) Wet pseudonimisering leerlinggegevens Ieder mens heeft het recht om te leven als ieder ander en mee te doen in de maatschappij. Gebruikmaken van de mogelijkheden die het internet, computers en smartphones ons bieden hoort daar natuurlijk bij. Juist daarom is het belangrijk dat digitale dienstverlening toegankelijk is voor iedereen. Miljoenen Nederlanders hebben één of meerdere beperkingen. Denk daarbij aan mensen die blind of slechtziend zijn of kleurenblind; doof of slechthorend; motorisch beperkt of zwakbegaafd; autistisch; laaggeletterd. En deze groep groeit. Het aantal ouderen groeit, er komen meer migranten die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn. https://www.digitoegankelijk.nl/aanpak/wat-is-digitale-toegankelijkheid (Driver) DigiToegankelijk (WDO) Deze Kernwaarden gaan over een deel van die rechtsstaat: de dienstverlening van overheidsorganisaties aan burgers en bedrijven. Ze gaan daarmee verder dan de oude NORA-afspraken, die focusten op het (her-)ontwerp van de dienst zelf: ook de manier waarop een dienst wordt afgesproken, ingericht, uitgevoerd en verbeterd evenals de samenhang tussen diensten komen aan bod in de nieuwe Kernwaarden en de onderliggende Kwaliteitsdoelen en Architectuurafspraken. (Driver) NORA Kernwaarden Bovensectorale samenwerking heeft betrekking op het bevorderen van de samenwerking tussen partijen in verschillende onderwijssectoren. (Driver) Bovensectorale samenwerking De overheid, de maatschappij en het onderwijs zelf vragen van scholen en andere ketenpartijen om gegevens te verzamelen, te registreren en ter beschikking te stellen. Deze gegevens worden gebruikt bij de begeleiding van de onderwijsdeelnemer, voor horizontale en verticale verantwoording, en voor beleid en interne organisatie. Als gegevens op verschillende plaatsen in de onderwijsketen worden bijgehouden, leidt dat tot onnodige administratieve lasten. (Driver) Terugdringen administratieve lasten "Scholen verwerken persoonsgegevens van leerlingen. Dat begint al bij het inschrijven van een leerling. In het leerlingdossier worden de gegevens van het kind verwerkt. Ook werken scholen met digitale systemen als toetsingsprogramma’s en leerlingvolgsystemen. En ze maken gebruik van sociale media en apps. Scholen zijn ervoor verantwoordelijk om dat zorgvuldig en veilig te doen. Zeker omdat kinderen extra kwetsbaar zijn." https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/onderwijs/gebruik-van-persoonsgegevens-het-onderwijs (Driver) AVG InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 22-12-2022 02:12:34 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 22-12-2022 02:12:34 CET

De ROSA ondersteunt de volgende onderwijsdomeinbrede doelen:

Deze doelen komen voort uit diverse drivers, en zijn vertaald naar richtinggevende principes en ontwerpkaders, die als kader dienen voor ketenprojecten in het onderwijsdomein.

Ontwerpgebieden: Principes en ontwerpkaders[bewerken]

Elk van de doelen is verder uitgewerkt in een ontwerpgebied, dat principes en ontwerpkaders omvat die invulling geven aan het desbetreffende doel, en die door opdrachtgevers en projectleiders gehanteerd kunnen worden om projecten en ontwikkelingen binnen de kaders van de ROSA uit te voeren.

Klik door naar één van deze ontwerpgebieden om meer informatie te zien over de bijbehorende drivers, principes en ontwerpkaders.

LET OP! - in het project Revisie ROSA zijn de principes en ontwerpkaders binnen de ontwerpgebieden zoveel mogelijk as-is overgenomen van de vorige versie van de ROSA, en (beperkt) aangevuld. Een fundamentelere, inhoudelijke revisie van de principes en ontwerpkaders is voorzien als vervolg op dit project. Hierbij zal expertise betrokken worden uit verschillende Edustandaard-werkgroepen.