Werkingsgebieden

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze pagina is vastgesteld door Architectuurraad, op 10 november 2022.

Werkingsgebieden in het onderwijs[bewerken]

Werkingsgebied is in de NORA breed gedefinieerd en kan slaan op bijvoorbeeld gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs. Voor het onderwijs in Nederland zijn werkingsgebieden beperkt tot zogeheten onderwijsdomeinen. Op het hoogste aggregatieniveau zijn dat: voorschoolse en vroegschoolse educatie (vve), formeel onderwijs, non-formeel onderwijs (nfo). Daarbinnen kunnen ook weer domeinen onderkend worden bijvoorbeeld primair onderwijs, voortgezet onderwijs, etc. De onderwijsdomeinen zijn deels gebaseerd op bestaande indelingen in onderwijssectoren cq -niveaus. De in de ROSA onderkende onderwijsdomeinen komen grotendeels overeen met de indeling die in RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen) voor de canonieke modellen is gemaakt. Grotendeels, omdat RIO nog niet voor elk in de ROSA onderkend onderwijsdomein een canoniek model en een implementatie kent (bijv. niet voor het vve) en in een enkel geval één canoniek model voor twee domeinen hanteert (so en vso). Uitbreidingen cq verfijningen op deze indeling zijn evenwel mogelijk als de noodzaak zich hiertoe aandient.

Het onderstaande diagram toont de werkingsgebieden voor architectuurelementen - zoals principes, ontwerpkaders, afspraken en voorzieningen - gebaseerd op de indeling in onderwijsdomeinen.

Samenstelling[bewerken]

De onderwijsdomeinen kunnen zowel enkelvoudig zijn als geaggregeerd. Voorbeelden van aggregaties zijn de 3 “hoofddomeinen” (vse, formeel onderwijs, nfo) en po (primair onderwijs) dat bo, so en vso omvat (NB sbo valt inhoudelijk samen met bo).

De spellingconventie in het onderwijs is dat de afkortingen van onderwijssectoren en -niveaus met kleine letters worden geschreven. In de ROSA worden de afkortingen van de onderwijsdomeinen overeenkomstig die conventie ook in kleine letters geschreven. Voor formeel onderwijs wordt er geen afkorting gehanteerd. De afkorting fo kan namelijk verwarring opleveren met funderend onderwijs (een samentrekking van de onderwijssectoren po en vo).

NaamBeschrijving
boBasisonderwijs
bveBeroepsonderwijs en volwasseneneducatie
formeel onderwijsFormeel onderwijs
hboHoger beroepsonderwijs
hoHoger onderwijs
mboMiddelbaar beroepsonderwijs
nfoNon-formeel onderwijs
onderwijsVerzamelnaam voor alle onderwijsvormen en opleidingen
poPrimair onderwijs
soSpeciaal onderwijs
vavoVoortgezet algemeen volwassenenonderwijs
voVoortgezet onderwijs
vsoVoortgezet speciaal onderwijs
vveVoorschoolse en vroegschoolse educatie
woWetenschappelijk onderwijs