Informatieobjecten

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze pagina is vastgesteld door Architectuurraad, op 12 oktober 2023.

De tabel hieronder geeft een overzicht van de informatieobjecten die een rol spelen in de verschillende ketenprocessen. Voor elk van deze informatieobjecten zijn de bijbehorende zeggenschappen en het gebruik vastgelegd in gegevenskaarten. Door op de naam van een informatieobject te klikken, wordt de bijbehorende gegevenskaart geopend.

 Beschrijving
Aan-/afwezigheidDe registratie van de aan-/afwezigheid van een onderwijsdeelnemer op het moment dat die verwacht wordt deel te nemen aan onderwijsactiviteiten.
Aanmeldingsprocedure examenDe wijze waarop kandidaten zich kunnen aanmelden voor een examen en eventuele randvoorwaarden en beperkingen zoals een maximum aantal deelnemers.
Aanspraak op leermiddelHet recht om binnen een afgesproken termijn een leermiddel te activeren en te gebruiken.
AfnameconditieDe context waarbinnen een toets plaatsvindt, opdat de resultaten van de toets kunnen worden geïnterpreteerd in educatieve zin.
AfnameplanningDe specificatie van een toets, het moment van afname, de kandidaten, de locatie, de procedures en de benodigde hulpmiddelen en ondersteuning.
Akkoord op leermiddelconditiesDe instemming met de voorwaarden voor levering, betaling en gebruik die op een leermiddel van toepassing zijn.
AuthenticatiemiddelEen set van attributen (bijvoorbeeld een certificaat) op grond waarvan authenticatie van een partij kan plaatsvinden.
Autorisatie gegevensuitwisselingToestemming van de latende onderwijsorganisatie om de gegevens van de onderwijsdeelnemer over te dragen aan de ontvangende onderwijsorganisatie.
AutorisatiebeslissingDe uitkomst van een autorisatie
AutorisatieregelsAls informatie vastgelegde bevoegdheden.
BIV-classificatieEen indeling van gegevens naar beschikbaarheid (B), integriteit (I) en vertrouwelijkheid (V).
BeheersmaatregelenMaatregelen waarmee een risico wordt gemitigeerd.
BeoordelingsplanningDe planning van het beoordelen van een of meerdere toetsafnames.
Beschrijving beschikbaar leermateriaalEen beschrijving van (de beoogde toepassing van) geleverd / beschikbaar leermateriaal.
Beschrijving beschikbaar leermiddelEen beschrijving van de inhoud en beoogde toepassing van een geleverd / beschikbaar leermiddel.
Besluit verlofaanvraagHet besluit of een verlofaanvraag al dan niet wordt ingewilligd.
BestellingEen opdracht om één of meer leermiddelen te leveren.
CurriculumSamenhangend geheel van plannen en praktijken ten aanzien van visie, doelen, inhouden, toetsing, leeractiviteiten, leeromgeving, groeperingsvorm, leertijd, rol van de leraar, en leermiddelen.
DienstEen afgebakende prestatie van een persoon of organisatie (de dienstverlener), die voorziet in een behoefte van haar omgeving (de afnemers).
Doel-BetekenisVerzameling van gegevens die iets zeggen over de toets zelf.
Doel-Betekenis onderdeelVerzameling van gegevens die iets zeggen over het toetsonderdeel zelf.
EindpuntVirtuele locatie (url) van het koppelvlak van een dienstverlener door een eindorganisatie is gekozen voor de levering van een of meer diensten of onderdelen daarvan.
EntiteitEen herkenbaar en onderscheidbaar iets dat relevant is voor identity and access management en waarbij een digitale identiteit kan behoren.
ExamenbeleidHet beleid rondom het afnemen van een examen waarin de vooraf gedefineerde afspraken zijn geformaliseerd.
ExamendeelnemerEen natuurlijk persoon die deelneemt aan een examenafname.
ExamenprogrammaHet programma met kaders en verplichtingen waaraan een onderwijsinstelling moet voldoen. Tevens zijn hierin de verplichte afnames en/of de periode van afname benoemd.
ExamenreglementRegels met betrekking tot de organisatie van het eindexamen en de gang van zaken tijdens het eindexamen.
ExamenuitslagEen specifiek resultaat dat aangeeft hoe een onderwijsdeelnemer heeft gepresteerd bij het afleggen van een examen.
ExpressieschaalFormule om een resultaat te berekenen op basis van meerdere scores, bijvoorbeeld een puntentelling en tijdsduur en aantal herhalingen, te kunnen combineren naar een enkele waarde. De waarde is een aanduiding op de schaal.
FinancieringsstatusGeactualiseerde overzicht van de dekking van de deelnamekosten met betrekking tot de onderwijsdeelnemer.
Gekwalificeerde digitale identiteitGegevens betreffende de digitale representatie is van een persoon.
Gekwalificeerde verklaringEen verklaring (verifieerbaar of gekwalificeerd) die de uitkomst bevat van een authenticatie.
IdentiteitsverklaringUitkomst van een authenticatie die is uitgevoerd door een onafhankelijke partij.
InterpolatieschaalDe score wordt vergeleken met een reeks normeringsintervallen, waarbij de plek waarop de score op de schaal past wordt gevonden na interpolatie.
Jaarplanning examensDe beschikbaarheid van de deelnemers, de begeleiders, de afnamelocatie en de voorgenomen toetsafnames voor dat jaar.
KoppelvlakEen interface die uitwisseling van gegevens tussen informatiesystemen verzorgt.
LeermateriaalMateriaal dat naar vorm en inhoud is gericht op informatieoverdracht in onderwijsleersituaties.
LeermateriaalbeschrijvingEen beschrijving van (de beoogde toepassing van) leermateriaal.
LeermiddelEen product dat is samengesteld uit onderwijsmateriaal en dat onder bepaalde condities verkregen en gebruikt kan worden.
LeermiddelbeschrijvingEen beschrijving van de inhoud en beoogde toepassing van een leermiddel.
LeermiddelenlijstEen overzicht van de leermiddelen die een onderwijsdeelnemer in een bepaalde periode nodig heeft.
LeermiddelgebruikHet feitelijke gebruik van een leermiddel.
LeermiddelgebruikskostenDe kosten voor het gebruik van een leermiddel.
LeermiddelselectieDe selectie van één of meer te verwerven leermiddelen.
LeerresultaatEen vastgelegde waarneming van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde onderwijsactiviteit.
LeveringsbesluitHet besluit dat bepaalde attributen door partijen mogen worden geleverd of afgenomen.
MandaatDe toestemming om in naam van een ander te handelen en gegevens te verwerken, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid.
MatchingschaalDe score wordt vergeleken met een reeks normeringsintervallen, en het resultaat is de waarde van het matchende interval.
NormeringEen referentiekader dat dient om resultaten te kunnen beoordelen en vergelijken.
NormeringsintervalGegeven om een (drempel)score op een (drempel)waarde te mappen. Bij vergelijking van een score met een reeks normeringsintervallen wordt gebruik gemaakt van het passende normeringsinterval met de hoogste drempelscore.
OnderwijsdeelnamekostenHet totaal aan kosten ten behoeve van de financiering van de opleiding, met betrekking tot de onderwijsdeelnemer.
OnderwijsdeelnemerEen natuurlijk persoon die deelneemt, heeft deelgenomen of voornemens is om deel te nemen aan een onderwijsactiviteit, om zich kennis, vaardigheden en attitudes eigen te maken.
OnderwijseenheidEen samenhangend geheel van kennis, inzicht en vaardigheden met een bepaald leerdoel.
OnderwijsresultaatVastgelegde en geformaliseerde beoordeling op basis van een of meer leerresultaten van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde summatieve onderwijsactiviteiten.
OnderwijsresultaatverklaringEen geformaliseerde verklaring die de prestaties, kwalificaties en competenties van een onderwijsdeelnemer beschrijft en bevestigt die buiten het formele Nederlandse onderwijssysteem zijn behaald of opgedaan.
OnderwijswaarderingDe formele waardering die voortvloeien uit de uitvoering van het onderwijs en de afhandeling van de conformiteitsbeoordeling worden vastgesteld vanuit het diplomeren en certificeren
OpleidingEen samenhangend geheel van vakken, gericht op de verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden.
OverstapdossierEen gestandaardiseerde verzameling gegevens die relevant geacht worden bij de overstap van een onderwijsdeelnemer van de ene onderwijsinstelling naar een andere.
PersonaliaPersoonlijke gegevens ter identificatie van een natuurlijk persoon.
PersoonsgegevensAlle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
PortfolioEen verzameling van gevolgde en te volgen onderwijsdeelnames, werken, uitgevoerde (praktijk)opdrachten, geleverde prestaties, reflecties op de eigen competenties, cognitieve en/of persoonlijke ontwikkeling met een formatief, soms (deels) summatief karakter, welke als onderwijsresultaat of onderwijsresultaatverklaring tot uitdrukking komen.
ReferentieschaalEen instrument om scores te plaatsen op een schaal.
ServicerequestEen verzoek aan een serviceaanbieder om een specifieke dienst te verlenen / gegevens uit te wisselen.
Toegang tot leermiddelDe constatering dat een gebruiker toegelaten wordt tot het educatieve digitale product (leermiddel) en gebruik mag maken van het desbetreffende digitaal leermateriaal.
ToetsEen instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven.
ToetsclusterEen verzameling samenhangende toetsen.
ToetsdeelnemerEen natuurlijk persoon die deelneemt aan een toetsafname.
ToetseenheidEen toets of toetsonderdeel.
ToetsleverancierPartij die een toets ter beschikking stelt.
ToetsonderdeelEen onderdeel van een toets.
ToetsprestatieEen door een onderwijsdeelnemer gemaakte toets.
ToetsresultaatVastgelegde beoordeling van een door een onderwijsdeelnemer gemaakte toets.
Trigger voor gegevensleveringEen specifieke gebeurtenis, voorwaarde of aanvraag die het starten of activeren van een gegevenslevering initieert.
TweepuntsschaalDe ruwe score wordt vergeleken met de cesuur van deze schaal, en als de score lager is wordt waarde1 teruggegeven anders waarde2.
VerlofaanvraagEen verzoek om niet te hoeven deelnemen aan onderwijsactiviteiten voor een bepaalde periode.
VerzuimmaatregelEen maatregel die wordt uitgevoerd om het verzuim van een onderwijsdeelnemer zoveel mogelijk te voorkomen / beperken.
VerzuimmeldingEen kennisgeving aan een formele door de wetgever aangewezen instantie dat de onderwijsdeelnemer zonder geldige reden les- of praktijktijd heeft verzuimd.
VerzuimrapportageEen rapportage die het verzuim van onderwijsdeelnemers registreert ten behoeve van de analyse van verschillende aspecten van verzuim, zoals frequentie, duur, oorzaken en impact op de organisatie. Een verzuimrapportage geeft inzicht op het niveau van onderwijsorganisatie, gemeente, regio en/of op landelijk niveau.
Verzuimrapportage DUOEen rapportage met en/of over verzuimgegevens die door DUO beschikbaar gesteld wordt.
Verzuimrapportage onderwijsorganisatieEen rapportage die vanuit de onderwijsdeelnemeradministratie(s) opgesteld worden ten behoeve van het inzicht geven in het verzuim van onderwijsdeelnemers binnen de organisatie.
Voortgang leermateriaalInformatie over het starten en afronden van bepaalde inhoud, aangevuld met eventuele signalen voor opvolging door de onderwijsdeelnemer en/of onderwijsprofessional.
Vrijstelling op examen/toets onderdeelVrijstelling op een examen (onderdeel) doordat de examendeelnemer de vaardigheden of competentie elders verworven heeft.
WaardedocumentEen bewijs van afsluiting van een opleidingseenheid. O.a. diploma, certificaat, verklaring, propedeuse