Architectuurscan Momento Uitwisseling Oefenresultaten

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


De architectuurscan is uitgevoerd op 11 juni 2019. Zie voor meer informatie, waaronder de adviezen die naar aanleiding van de scan door de Architectuurraad zijn uitgebracht, het adviesdeel en het bevindingendeel.

ROSA onderdeelBevindingen uit project: Momento Uitwisseling OefenresultatenRelatie met ROSA (Groen: ROSA, geel: Momento Uitwisseling Oefenresultaten)
Werkingsgebied

De Koppeling Uitwisseling Oefenresultaten heeft betrekking op uitwisseling van oefenresultaten tussen Educatieve Applicaties en Momento (als implementatie van een 'Methode Monitor' c.q. Dashboard leerresultaten) binnen de sector PO

Compliant.png

Compliant - Het gehanteerde werkingsgebied valt volledig binnen het werkingsgebied van ROSA (i.e., het onderwijsdomein). Het is onduidelijk waarom de wens oefenresultaten c.q. voortgang te monitoren beperkt zou zijn tot het PO.
Toepassingsgebied

De Koppeling Uitwisseling Oefenresultaten heeft betrekking op uitwisseling van oefenresultaten tussen Educatieve Applicaties en Momento (als implementatie van een 'Methode Monitor' c.q. Dashboard leerresultaten) binnen de sector PO.

De use case-beschrijvingen en andere functionele aspecten, zoals business rules en afhankelijkheden naar andere partijen, zijn sterk opgehangen aan de implementatie van Momento.

Consistent.png

Consistent - De Koppeling Uitwisseling Oefenresultaten bestrijkt de ketenfuncties Onderwijsuitvoering (genoemde use cases zijn Voorbereiding van een lesdag en Live de voortgang van digitaal verwerken/oefenen volgen) en Toetsing en examinering (genoemde use case Vaststellen op welke opdrachten/oefeningen het slechtst gescoord wordt). Daarnaast bestrijkt de specificatie van de uitwisseling de ketenfunctie Informatiestandaardisatie.
Bovensectorale samenwerking

Onderdeel van de specificatie is (door)verwijzing naar de educatieve applicatie waarin detailinformatie over oefenresultaten te raadplegen is. “Detail informatie van een leerling bij een bepaalde oefening is te gedetailleerd om uit te wisselen. Deze informatie is reeds beschikbaar in het domein van de uitgever. Wel is het wenselijk om een gemiddeld resultaat van een leerling in een vakgebied of lesblok binnen een vakgebied te kunnen inzien. Dit biedt een leerkracht de mogelijkheid direct actie te ondernemen bij leerlingen die aanvullende ondersteuning nodig hebben”.

De specificatie wekt de indruk dat gebruik van Basispoort een vereiste is. Dat is een eis vanuit de implementatie van Momento.

Nonconformant.png

Explain - Gemeenschappelijkheid in informatiehuishouding (non-conformant):

Implementatie-afhankelijkheden conflicteren met het principe van technische interoperabiliteit vanuit een gemeenschappelijke en neutrale basisinfrastructuur. Voor een brede toepasbaarheid van de specificatie dient deze onafhankelijk van implementatie-afhankelijkheden te zijn.

Eenmalige registratie, meervoudig gebruik (conformant): ontsluiting van detailinformatie via dashboard; detailinformatie blijft in de oorspronkelijke omgeving en wordt niet naar het dashboard overgebracht (tevens ontwerpkader Doelbinding)

IBP

De specificatie van de Koppeling Uitwisseling Oefengegevens beschrijft onderdelen van de functionaliteit van een Methodemonitor die gegevens ontvangt op basis van de uitwisselspecificatie. Er wordt echter niet beschreven welke partij wat op welk moment en onder welke voorwaarden met bepaalde gegevens mag doen (zie ook Zeggenschappen), wat de BIV-classificatie van die gegevens is en/of wat de bijbehorende te hanteren beveiligingsmaatregelen zijn. Het Functioneel Ontwerp omschrijft - specifiek voor de Methodemonitor Momento - wel een drietal rollen die binnen Momento recht hebben om inhoud in te zien of te muteren, of om functioneel beheer uit te voeren (instellingen, foutrapportages). Inhoudelijke rechten en beheerrechten zijn daar van elkaar gescheiden.

Er wordt gebruik gemaakt van REST APIs. In de voorbeelduitwerking van services wordt gesproken over aanroep van URL’s met HTTP en niet HTTPS.

Nonconformant.png

Explain - Veiligheid van REST-aanroepen verdient aandacht. Het gebruik van HTTP in plaats van HTTPS past sowieso niet bij de te hanteren niveaus van integriteit en vertrouwelijkheid.

De specificatie omvat uitwisseling van oefenresultaten t.b.v. een generieke methodemonitor. Vanuit het ontwerpkader Duidelijke eisen en verwachtingen dient helder te zijn welke IBP-afspraken op basis van de beoogde functionaliteit gemaakt moeten worden (zie ook onderdeel Toepassingsgebied).

IAA

Voor identificatie van leerlingen (in berichten) wordt verplicht Leerlingid (LAS key) en optioneel ECK iD gebruikt. In requests wordt steeds de LAS key gebruikt.

Voor toegang voor leerlingen wordt door Momento Basispoort gebruikt.

Voor identificatie van instellingen wordt gebruik gemaakt van Basispoort-id of (indien Basispoort-id leeggelaten wordt) BRIN. Uit mondelinge toelichting blijkt dat Basispoort-id geprefereerd wordt vanwege enerzijds de persistentie van die identifier (bijvoorbeeld na fusies), en anderzijds vanwege de granulariteit (onderscheid van eenheden binnen dezelfde BRIN).

Binnen Momento is een aantal maatregelen genomen om toegang tot API-endpoints af te schermen op basis van client-certificaten.

Consistent.png

Consistent - Er wordt nu uitgegaan van identificatie mede op basis van BRIN. Van BRIN is bekend dat dit op termijn wordt vervangen door RIO. De voordelen die Basispoort-id oplevert t.a.v. persistentie en granulariteit komen overeen met de beoogde voordelen van RIO.

Gebruik onderwijsidentiteit waar nodig; gebruik pseudoniem waar mogelijk Impliceert dat zo veel mogelijk gebruik gemaakt wordt van pseudoniem.

Gegevensuitwisseling in de keten

Uitwisseling van oefenresultaten is een voorgestelde uitbreiding op de huidige UWLR-specificatie.

Aanvullingen op de standaard richten zich met name op de volgende zaken:

  • Overzicht op les
  • Overzicht op vakgebied

Hiervoor geldt dat er uniformering van begrippen moet komen op terrein van vakgebied. Daarnaast wordt er gesproken over lessen en een hiërarchie in de aanduiding van een les. Het begrip ‘les’ is primair een tijdgerelateerd begrip (een onderwerp dat je binnen ca. een uur kan worden behandeld). De leshiërarchie is gerelateerd aan het onderwijsmateriaal.

Om invulling te kunnen geven aan het concept ‘les’ wordt in de specificatie gewerkt met tijdsperiodes.

Er bestaat een conceptueel onderscheid tussen oefenen (herhaling, ‘inslijpen’) en verwerken (voortgang boeken in de stof). In de specificatie wordt daartussen - bewust - geen onderscheid gemaakt, omdat de overgang tussen verwerking en oefening niet hard is. Zowel oefenings- als verwerkingsresultaten worden als ‘oefenresultaat’ uitgewisseld op basis van de specificatie. Er wordt nagedacht over een een betere duiding van resultaten aan de hand van leerdoelen.

(Near) Realtime uitwisseling van voortgang. Het begrip ‘voortgang’ heeft hier een specifieke betekenis: het gaat om voortgang in termen van resultaten, niet om - bijvoorbeeld - (gebrek aan) voortgang wegens lesuitval, vergelijkingen met het lesplan, of benchmarking t.o.v. de voortgang van anderen.

Consistent.png

Consistent - De uitwisseling van oefenresultaten voegt nieuwe concepten en mogelijkheden toe aan bestaande uitwisselingen, i.h.b. aan UWLR.

Uniformering van begrippen op het terrein van ‘vakgebied’ is inmiddels doorgevoerd als aanbeveling in UWLR 2.2.1 m.b.t. Methodegebonden toetsen in het PO.

In UWLR is ‘afname’ altijd één datum/tijdstip. Hier vindt : (tussen)resultaatbundeling plaats per les / doel / vakgebied. Een les kan meerdere ‘afnamemomenten’ bestrijken, en bijvoorbeeld niet op 1 dag / binnen 1 uur afgerond zijn.

De groepssleutel die in UWLR wordt gebruikt is betekenisloos. Hier wordt een persistente Groeps-id (GroepsLasKey) geïntroduceerd.

Er wordt een aantal uitgangspunten benoemd (p.4), waarvan wordt aangenomen dat daar, in ieder geval in het PO, grotendeels aan wordt voldaan. In specifieke situaties, wanneer een leerling bijvoorbeeld door adaptief te werken met meerdere lessen tegelijkertijd bezig kan zijn, verschuift het concept ‘Les’ echter van klokbegrip naar inhoudelijk begrip, en ligt er een sterker verband met leerdoelen.

Registreer de betekenis van nieuwe gegevens Eenduidige definitie van begrippen als ‘les’, ‘vakgebied’, ‘tussenresultaat’ en ‘voortgang’ ontbreken.

Ketenprocessen
Compliant.png

Compliant - De uitwisseling op basis van deze specificatie valt volledig binnen het ketenproces Toetsen, examineren en oefenen.
Zeggenschappen en gegevenssoorten
Onbepaald.png

Onbepaald - Er is geen inzicht gegeven rondom de zeggenschappen mbt de gegevens die worden uitgewisseld.
Architecturele randvoorwaarden

Op dit moment loopt er een traject Modularisering UWLR. Het doel van dit traject is bredere toepassing van UWLR mogelijk te maken.

  • Interactiepatronen Notify/Request.
  • Modulaire opzet van uitwisselstandaard.
  • Keuze SOAP en REST

N.v.t. -

Bouwstenen en voorzieningen

Er wordt voorgesteld een nieuwe ‘rol’ toe te voegen aan UWLR: de Methode Monitor.

Nonconformant.png

Explain - In ROSA heet het desbetreffende referentiecomponentDashboard leerresultaten’.