Architectuurscan OOAPI v5

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


De architectuurscan is uitgevoerd op 27 januari 2023. Zie voor meer informatie, waaronder de adviezen die naar aanleiding van de scan door de Architectuurraad zijn uitgebracht, het adviesdeel en het [ bevindingendeel].

ROSA onderdeelBevindingen uit project: OOAPIv5Relatie met ROSA (Groen: ROSA, geel: OOAPIv5)
Werkingsgebied

Het werkingsgebied van OOAPI is van oorsprong het ho. Een bevinding uit de vorige ROSA Scan was dat het nog onbekend of het de ambitie was het werkingsgebied van de OOAPI uit te breiden. Inmiddels wordt in het mbo-programma OKE gewerkt aan toepassing van OOAPI op de koppelvlakken examinering in het mbo. Onder Architecture/Werkingsgebied van de OOAPI architectuurdocumentatie staat het werkingsgebied verder toegelicht. Hierbij wordt onderzoek buiten scope geplaatst.

Compliant.png

Compliant - het werkingsgebied (ho + mbo) valt binnen de reikwijdte van ROSA c.q. het werkingsgebied onderwijs.
Ketendomeinen en -processen

Het onderdeel Scope van de OOAPI architectuurdocumentatie [3] positioneert de OOAPI ten opzichte van de domeinen uit HORA en MORA, en plot OOAPI op de HORA informatieobjecten.


OOAPI richt zich specifiek op de HORA-domeinen Onderwijs en Onderwijsondersteuning, en de MORA-domeinen Onderwijs, Onderwijsaanbod, Onderwijsvraag, Onderwijscatalogus en Examinering.


In de vorige scan was toepassingsgebied compliant met de ketenfuncties ketenfuncties: Onderwijsuitvoering; Personeel en organisatie; Onderwijshuisvesting; en Toetsen, examinering en oefening;

Compliant.png

Compliant - De OOAPI raakt de volgende ketendomeinen en -processen in ROSA:


Organisatie van het onderwijs

 • Publiceren onderwijsinrichting

I.h.b. in het kader van onderwijsaanbod.


Deelname aan het onderwijs

 • Aanmelden
 • Inschrijven

Ihb in het kader van roosterinformatie


Uitvoering van het onderwijs

 • Toetsen
 • Examineren
 • Monitoren voortgang

I.h.b. in het kader van resultaten

Scenario

OOAPI is gericht op ‘data in beweging’ en is bedoeld om informatie te ontsluiten die binnen een onderwijsinstelling beschikbaar is. De belangrijkste focus is huidige data. In het kader van RIO is ook het ontsluiten van historische data mogelijk.

Irrelevant.png

Irrelevant - OOAPI richt zich niet op een specifiek scenario van ketensamenwerking, maar is bedoeld als een algemeen toepasbare specificatie die voor verschillende scenario’s gehanteerd kan worden.
Effectieve ketengovernance

In de ROSA Scan van OOAPI 4 [5] werd advies gegeven om afstemming te zoeken met RIO en HOVI. In OOAPI 5 is een education-specification extensie opgenomen. Wanneer deze extensie is geïmplementeerd, kan een instelling via SURFeduhub informatie aanleveren aan RIO.


[a] https://openonderwijsapi.nl/#/technical/consumers-and-profiles/rio

Compliant.png

Compliant - In het bijzonder waar het Bewaak relaties met andere afspraken c.q. de relatie met RIO betreft is een duidelijke uitwerking onderdeel van de specificatie.
Ketenbrede informatiebeveiliging en privacybescherming

In de vorige scan werden een aantal adviezen gegeven op dit gebied:

 1. Neem duidelijke BIV-classificatie op in de OOAPI specificatie.
 2. Maak duidelijke IBP gerelateerde eisen en verwachtingen onderdeel van de OOAPI specificatie.
Compliant.png

Compliant - In het (toegevoegde) onderdeel IBP in de OOAPI architectuurdocumentatie is een algemene BIV-classificatie opgenomen, onleend aan de HORA, en een duiding van de verantwoordelijkheid van instellingen om de BIV-classificatie bij toepassing van OOAPI zelf vast te stellen.
Ketenbrede interoperabiliteit

OOAPI v5 is afgestemd op Digikoppeling en de Nederlandse API strategie.

https://openonderwijsapi.nl/#/architecture/interfacing


De ROSA scan op OOAPIv4 gaf als advies:"stem definities/begrippen af op andere begrippenkaders binnen het onderwijs”


Het gegevensmodel van OOAPI is gebaseerd op het 1Edtech (voorheen IMS) EDU-API model (https://openonderwijsapi.nl/specification/v5/eduapi.png). Dit model hanteert een negenvlaksindeling in Education, Education Offerings en Offering Associations vs. Program, Course en Component.


Er leven in de praktijk bij leveranciers wat knelpunten die toepassen van Edukoppeling moeilijker maken.

Nonconformant.png

Explain - Er is gekozen om aan te sluiten bij Digikoppeling en de NL API strategie. Edukoppeling biedt een onderwijsspecifieke toepassing hiervan.


De OOAPI-modellen wijken af van de ROSA gegevensmodellen.

Ketenbrede toegankelijkheid

In de OOAPI v5 architectuurdocumentatie is een beschrijving opgenomen van IAA-overwegingen en het mogelijke gebruik van standaarden, in het bijzonder OpenID Connect, voor IAA, in aanvulling op de OOAPI OAS specificatie.


https://openonderwijsapi.nl/#/architecture/IAA


Onder de technische informatie is een overzicht opgenomen van identifiers die in een OOAPI resource gebruikt kunnen worden.


https://openonderwijsapi.nl/#/technical/identifiers

Compliant.png

Compliant - De implementatie van maatregelen op gebied van toegang / IAA is de verantwoordelijkheid van de instelling / ketensamenwerking die OOAPI toepast in een concreet scenario.
Referentiecomponenten en ketenvoorzieningen

De SURFeduhub ketenvoorziening kan gebruikt worden bij de aanlevering van gegevens aan RIO voor instellingen die een OOAPI-implementatie hebben. SURFeduhub is een platform voor het delen van onderwijsgegevens op basis van OOAPI tussen onderwijsinstellingen en diverse afnemers. RIO is één van de afnemers die door SURFeduhub worden ondersteund.

Irrelevant.png

Irrelevant - De scan richt zich op de OAS specificatie als algemeen toepasbare specificatie die voor verschillende scenario’s gehanteerd kan worden. Het gebruik van deze specificatie in concrete uitwisselscenario’s zoals “SURFeduhub als voorziening voor aansluiting op RIO” valt buiten scope van deze scan.


Referenties:

 • [1] De documentatie van de afspraak
 • [2] Details van de OOAPI V5
 • [3] Aanvullende (architectuur) documentatie
 • [4] 220421 OOAPIv5 presentatie klankbordgroep.pdf
 • [5] ROSA Architectuurscan advies OO API v4
 • [6] 2022-10-28 Aanmeldformulier afspraak bij Edustandaard - OOAPI V5