Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Requirements > Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA
Overzicht
Het doel van het certificeringsproces is om vertrouwen te creëren in de betrouwbaarheid van de door leveranciers geleverde ict-toepassingen.
Type  : Standaard
Toelichting  : Het certificeringsschema valt binnen de ketenfunctie Informatielevering en (indirect) mogelijk alle andere ketenfuncties, wanneer daar sprake is van informatielevering middels systemen binnen scope van het CS. Het certificeringsschema kan gebruikt worden voor een ict-toepassing die als bouwsteen dient voor één of meer ketenprocessen. Edukoppeling maakt gebruik van het certificeringsschema. Bestand:Edukoppeling-Certificeringsschema2.png/400px/link=Edukoppeling
Werkingsgebied  : Onderwijsdomein
Externe verwijzing  : https://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/certificeringsschema
Beheerder  : Edustandaard

KetenfunctiesKetenprocessenGegevenssoorten
Van toepassing opWordt toegepast door
View
ROSA
Het doel van het certificeringsproces is om vertrouwen te creëren in de betrouwbaarheid van de door leveranciers geleverde ict-toepassingen. (Requirement) Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA Het vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelendie voldoen aan de uitgangspunten zoals geformuleerd in beleid en doelstellingen. Het hanteren van deze afspraken in concrete projecten. (BusinessFunction) Informatiebeveiliging en privacy Website waar licenties kunnen worden beheerd volgens de toegekende beheerrechten. (ApplicationComponent) Beheeromgeving leermiddelenlicenti- es Website waar bestellingen voor leermiddelen kunnen worden geplaatst (ApplicationComponent) Bestelomgeving leermiddelen ApplicationComponent Dashboard leerresultaten Bij digitaal aanmelden voor een (vervolg)opleiding, zorgt het digitaal aanmeldformulier voor het verzamelen en doorsturen van aanmeldgegevens uit verschillende bronnen. (ApplicationComponent) Digitaal aanmeldformulier systeem Een (digitaal) toetssysteem is een geautomatiseerd systeem voor toets- en examenafnames. (ApplicationComponent) Digitaal toetssysteem ApplicationComponent Faciliteit voor het distribueren van digitaal leermateriaal Virtueel leerlingadministratiesysteem van een [[onderwijsinstelling]]. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem Een leerlingvolgsysteem (LVS) geeft inzicht in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsysteem Lijst van leermaterialen (ApplicationComponent) Leermiddelencatalo- gus (Management)informatiesysteem van een onderwijsinstelling (ApplicationComponent) Schoolinformatiesys- teem Alle gegevens (BusinessObject) Gegevens Grouping KOI Een doel is hetgeen waartoe men leert. (BusinessObject) Doel Een inhoud is wat er geleerd moet worden. (BusinessObject) Inhoud Een niveau is een hoogte aanduiding binnen een bepaald kwalificatie raamwerk (BusinessObject) Niveau Een Toets is afgestemd op een Leereenheid, en kan, wanneer het wordt ingezet bij een Onderwijsactiviteit, gebruikt worden als instrument voor het meten van bepaalde verworvenheden. (BusinessObject) Toets De toestemming aan een Onderwijsinstelling om Onderwijsaanbod volgens een bepaalde Regeling te geven (BusinessObject) Erkenning Een leereenheid is een verzameling van inhouden van bepaalde niveaus die leiden tot één of meer gespecialiseerde doelen (BusinessObject) Leereenheid Een natuurlijk persoon die betaald of vrijwillig werkzaam is bij of voor een Onderwijsorganisatie. (BusinessObject) Medewerker De Leereenheden waarvan is Erkend dat de Onderwijsinstelling die in één of meer bepaalde Onderwijsvormen op (een) bepaalde Onderwijslocatie(s) mag aanbieden. (BusinessObject) Onderwijsaanbod Een Onderwijsactiviteit is het overbrengen en evalueren van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen. (BusinessObject) Onderwijsactiviteit Een afspraak tussen een Onderwijsinstelling en een Onderwijsvolger of diens Wettelijk Vertegenwoordiger voor het volgen van onderwijs (BusinessObject) Onderwijsafspraak Een Onderwijsinstelling is een Onderwijsorganisatie die door een Bevoegd gezag is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs (BusinessObject) Onderwijsinstelling De plek waar Onderwijsactiviteiten plaatsvinden (BusinessObject) Onderwijslocatie Een door een rechtspersoon aangestuurde groep personen die onderwijs gerelateerde zaken uitvoeren. (BusinessObject) Onderwijsorganisatie Een Onderwijsvolger is een Mens die een opleiding volgt, heeft gevolgd of gaat volgen of opgaat of is opgegaan voor een toets. (BusinessObject) Onderwijsvolger De manier waarop het Onderwijsaanbod is ingericht. (BusinessObject) Onderwijsvorm Een organisatorische eenheid is een groep mensen die een gezamenljk doel nastreeft (BusinessObject) Organisatorische eenheid Een Regeling is een formele grondslag voor het toekennen van een Erkenning. (BusinessObject) Regeling Vastgelegde waarneming van een afgenomen onderwijsactiviteit. (BusinessObject) Resultaat Verzameling aan een periode toegewezen Onderwijsactiviteiten (BusinessObject) Rooster of planning Een Wettelijk Vertegenwoordiger is een Natuurlijk Persoon met het wettelijk gezag over een Onderwijsvolger (BusinessObject) Wettelijk vertegenwoordiger De activiteiten buiten de reguliere overdracht van kennis enzovoorts gericht op de motivatie en het welzijn van de Onderwijsvolger. (BusinessObject) Zorg en begeleiding Grouping Alle ketenprocessen BusinessInteraction Aanmelden en inschrijven BusinessInteraction Accrediteren van opleidingen BusinessInteraction Bepalen landelijk beleid en wetgeving BusinessInteraction Overstap naar andere school BusinessInteraction Doorstroom monitoren BusinessInteraction Educatieve contentketen BusinessInteraction Financieren van onderwijs BusinessInteraction Horizontaal verantwoorden Een Ketenproces is een generieke weergave van hoe de samenwerking tussen partijen in de onderwijsketen is vormgegeven. Een ketenproces geeft inzicht in: - rollen en verantwoordelijkheden - zeggenschappen ten aanzien van gegevens - gebruikte referentiecomponenten en afspraken - wet en regelgeving (indien van toepassing) (BusinessInteraction) Ketenproces BusinessInteraction Kwalificeren en diplomeren BusinessInteraction Leerlingenvervoer BusinessInteraction Leven lang leren BusinessInteraction Ontwikkelen van onderwijs BusinessInteraction Toezicht houden en kwaliteit waarborgen BusinessInteraction Uitschrijven BusinessInteraction Uitvoeren van onderwijs BusinessInteraction Verlenen van zorg enbegeleiding BusinessInteraction Verticaal verantwoorden BusinessInteraction Voorkomen van schooluitval Doelgroep van "Directe Toegang tot Digitaal Lesmateriaal" zijn leerlingen in het voortgezet onderwijs. Doel van "Directe Toegang" is om gebruik van het digitale lesmateriaal van uitgeverijen makkelijker te maken. Digitaal lesmateriaal is voor scholen en docenten een verbetering en verrijking van het onderwijs. Voor leerlingen maakt digitaal lesmateriaal leren persoonlijker en uitdagender. (ApplicationComponent) DirecteToegang Momento is een gebruiksvriendelijk, centraal dashboard dat de leerkracht op elk moment, op elk device een uniform, vak- en methodeoverstijgend beeld geeft van de voortgang van leerlingen. (ApplicationComponent) Momento Vrijwel al het online lesmateriaal van de grote uitgeverijen is bereikbaar via één inlog. Uiteraard voor zover de school over een licentie voor die lesmaterialen beschikt. De uniforme inlogmethodiek via Basispoort vervangt dus een veelvoud aan individuele bestaande inlogmethodieken. Dit resulteert in een aanzienlijke vermindering van administratieve belasting van scholen (voorbereiding) en een verhoogd gebruikersgemak. (ApplicationComponent) Basispoort Entree Federatie is een publieke toegangsdienst en biedt leraren en leerlingen snel en gemakkelijk toegang tot een groot aanbod aan digitale leermaterialen en educatieve diensten voor in de klas. Aanbieders van educatieve content bereiken door aansluiting op Entree Federatie bijna 2000 scholen, en kunnenzelf bepalen wie toegang krijgt tot digitale leermaterialen. (ApplicationComponent) Entree Federatie Digitaal platform voor de afname van wettelijk verplichte toetsen en examens in po, vo en mbo Het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) is verantwoordelijk voor een groot aantal examens, waaronder de centrale examens in het voortgezet onderwijs (VO) en de centrale examens taal en rekenen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Een deel van de examens in het VO wordt op de computer afgenomen, in het mbo worden alle centrale examens digitaal afgenomen. Het CvTE heeft in opdracht van het ministerie van OCW een nieuw computerexamensysteem (Facet) ontwikkeld. De eerste versie van dit systeem is in het voorjaar van 2013 getest op een zeer beperkt aantal scholen. In schooljaar 2013-2014 is reeds een aantal pilots uitgevoerd, zowel in het VO als in het mbo. In het VO worden de rekentoets VO en de minitoetsen bij circa 150 scholen in Facet afgenomen. In het mbo doen 20 instellingen mee aan de taal- en rekenexamens in Facet in P4. Het is de bedoeling dat alle instellingen in het voortgezet onderwijs na een overgangsperiode uiterlijk vanaf schooljaar 2016-2017 hun digitale centrale examens en de rekentoets VO met dit nieuwe systeem afnemen. De mbo-instellingen zullen in het schooljaar 2015-2016 alle centrale examens in Facet afnemen. (ApplicationComponent) Facet ApplicationComponent Toegangsdienst educatieve content Private dients waarin bestellen/leveren van leermiddelen wordt geregeld enerzijds en anderzijds het bieden van toegang tot lesmateriaal van enkele grote uitgevers en distributeurs (verenigd in SBDL). (ApplicationComponent) Edu-iX Wikiwijs leermiddelenplein is een onderwijsplatform dat leermiddelen centraal beschikbaar stelt voor scholen. Scholen vinden daar een mix van vooral open (digitaal) lesmateriaal, instructies voor het gebruik ervan en informatie over lesmethodes. (ApplicationComponent) Wikiwijs leermiddelenplein InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 05-03-2022 10:15:01 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 05-03-2022 10:15:01 CET
Meer informatie
ROSA
Het doel van het certificeringsproces is om vertrouwen te creëren in de betrouwbaarheid van de door leveranciers geleverde ict-toepassingen. (Requirement) Certificeringss- chema informatiebeve- iliging en privacy ROSA Grouping Alle ketenprocesse- n Website waar licenties kunnen worden beheerd volgens de toegekende beheerrechten. (ApplicationComponent) Beheeromgevi- ng leermiddelenlic- enties Vrijwel al het online lesmateriaal van de grote uitgeverijen is bereikbaar via één inlog. Uiteraard voor zover de school over een licentie voor die lesmaterialen beschikt. De uniforme inlogmethodiek via Basispoort vervangt dus een veelvoud aan individuele bestaande inlogmethodieken. Dit resulteert in een aanzienlijke vermindering van administratieve belasting van scholen (voorbereiding) en een verhoogd gebruikersgemak. (ApplicationComponent) Basispoort Een leerlingvolgsysteem (LVS) geeft inzicht in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsy- steem Een (digitaal) toetssysteem is een geautomatiseerd systeem voor toets- en examenafnames. (ApplicationComponent) Digitaal toetssysteem Bij digitaal aanmelden voor een (vervolg)opleiding, zorgt het digitaal aanmeldformulier voor het verzamelen en doorsturen van aanmeldgegevens uit verschillende bronnen. (ApplicationComponent) Digitaal aanmeldformul- ier systeem Het vaststellen van de vereiste betrouwbaarheid van informatiesystemen in termen van vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit alsmede het treffen, onderhouden en controleren van een samenhangend pakket van bijbehorende maatregelendie voldoen aan de uitgangspunten zoals geformuleerd in beleid en doelstellingen. Het hanteren van deze afspraken in concrete projecten. (BusinessFunction) Informatiebeve- iliging en privacy Alle gegevens (BusinessObject) Gegevens ApplicationComponent Toegangsdien- st educatieve content Entree Federatie is een publieke toegangsdienst en biedt leraren en leerlingen snel en gemakkelijk toegang tot een groot aanbod aan digitale leermaterialen en educatieve diensten voor in de klas. Aanbieders van educatieve content bereiken door aansluiting op Entree Federatie bijna 2000 scholen, en kunnenzelf bepalen wie toegang krijgt tot digitale leermaterialen. (ApplicationComponent) Entree Federatie ApplicationComponent Faciliteit voor het distribuerenva- n digitaal leermateriaal Virtueel leerlingadministratiesysteem van een [[onderwijsinstelling]]. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadmini- stratiesysteem Digitaal platform voor de afname van wettelijk verplichte toetsen en examens in po, vo en mbo Het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) is verantwoordelijk voor een groot aantal examens, waaronder de centrale examens in het voortgezet onderwijs (VO) en de centrale examens taal en rekenen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Een deel van de examens in het VO wordt op de computer afgenomen, in het mbo worden alle centrale examens digitaal afgenomen. Het CvTE heeft in opdracht van het ministerie van OCW een nieuw computerexamensysteem (Facet) ontwikkeld. De eerste versie van dit systeem is in het voorjaar van 2013 getest op een zeer beperkt aantal scholen. In schooljaar 2013-2014 is reeds een aantal pilots uitgevoerd, zowel in het VO als in het mbo. In het VO worden de rekentoets VO en de minitoetsen bij circa 150 scholen in Facet afgenomen. In het mbo doen 20 instellingen mee aan de taal- en rekenexamens in Facet in P4. Het is de bedoeling dat alle instellingen in het voortgezet onderwijs na een overgangsperiode uiterlijk vanaf schooljaar 2016-2017 hun digitale centrale examens en de rekentoets VO met dit nieuwe systeem afnemen. De mbo-instellingen zullen in het schooljaar 2015-2016 alle centrale examens in Facet afnemen. (ApplicationComponent) Facet Lijst van leermaterialen (ApplicationComponent) Leermiddelenc- atalogus Doelgroep van "Directe Toegang tot Digitaal Lesmateriaal" zijn leerlingen in het voortgezet onderwijs. Doel van "Directe Toegang" is om gebruik van het digitale lesmateriaal van uitgeverijen makkelijker te maken. Digitaal lesmateriaal is voor scholen en docenten een verbetering en verrijking van het onderwijs. Voor leerlingen maakt digitaal lesmateriaal leren persoonlijker en uitdagender. (ApplicationComponent) DirecteToegan- g ApplicationComponent Dashboard leerresultaten Website waar bestellingen voor leermiddelen kunnen worden geplaatst (ApplicationComponent) Bestelomgevin- g leermiddelen Momento is een gebruiksvriendelijk, centraal dashboard dat de leerkracht op elk moment, op elk device een uniform, vak- en methodeoverstijgend beeld geeft van de voortgang van leerlingen. (ApplicationComponent) Momento (Management)informatiesysteem van een onderwijsinstelling (ApplicationComponent) Schoolinformat- iesysteem InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 09-03-2022 15:13:14 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 09-03-2022 15:13:14 CET


Komt voor in
Details Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA
ArchiMate_Requirement.png
Elementtype  : Requirement
Element-id  : Id-c2d67378-0c19-4c0d-a452-9d5337721623
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-c2d67378-0c19-4c0d-a452-9d5337721623
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA