RIO Informatiemodel

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Requirements > RIO Informatiemodel
Overzicht
Het WIE WAT WAAR in het onderwijs.
Externe verwijzing  : https://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/rio/
Beheerder  : Geregistreerd bij Edustandaard,in ontwikkeling binnen programma Doorontwikkelen BRON
Werkingsgebied  : Sector PO,Sector VO,Sector BVE,Sector HO
Toelichting  : Het Informatiemodel RIO beschrijft de scholen c.q. onderwijsinstellingen in relatie tot het onderwijs wat ze aanbieden en waar ze dat aanbieden. Het WIE (onderwijsaanbieder), WAT/HOE (aangeboden opleiding), WAAR (onderwijslocatie) gekoppeld aan het formele WAT (formele opleidingsaanbod) en de juridische werkelijkheid (licenties en erkenningen).
Type  : Standaard

KetenfunctiesKetenprocessenGegevenssoorten
Van toepassing opWordt toegepast door
View
ROSA
Het WIE WAT WAAR in het onderwijs. (Requirement) RIO Informatiemodel Het beschikbaar maken van financiële middelen voor partijen binnen het onderwijsdomein. (BusinessFunction) Bekostiging De toekenning van een waarmerk aan opleidingen, onderwijsorganisaties en onderwijzend personeel die aan bepaalde eisen voldoen. (BusinessFunction) Erkenning en accreditering Het waarborgen van de kwaliteit van onderwijs. (BusinessFunction) Kwaliteitsbewaking en toezicht Het voorzien in gebouw en terreinen, verzekeringen, onderhoud, verbouwingen, energie en water, beheer (in termen van huur, lease en koop) en rente van vastgoed van onderwijsinstellingen. (BusinessFunction) Onderwijshuisvestin- g Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten het onderwijsdomein over de mate waarin partijen binnen het onderwijsdomein voldoen aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording BusinessInteraction Aanmelden en inschrijven BusinessInteraction Doorstroom monitoren BusinessInteraction Horizontaal verantwoorden Het Basisregister onderwijsaanbod is een (virtueel) geharmoniseerd register met erkende door instellingen aangeboden opleidingen over de alle onderwijssectoren heen. Hiermee kan in één overzicht de hele leerloopbaan van een leerling te presenteren. (ApplicationComponent) Basisregister onderwijsaanbod Met Doorontwikkelen BRON wordt een nieuwe registratie voor instellingen ontwikkeld (RIO, voorheen Onderwijsaanbod). Naast de bekostigingsinvalshoek die BRIN heeft, biedt RIO ook andere invalshoeken. Zoals voor het PO: zicht op inspectielocaties en een koppeling met gegevens in BRON. Dit bevordert éénduidigheid en mogelijkheden voor hergebruik van gegevens, waarmee het voor scholen de administratieve lasten vermindert. (ApplicationComponent) RIO Het Basisregister Instellingen (BRIN) dient voor het identificeren van niet-natuurlijke personen in het onderwijs (met name onderwijsaanbieders) en het verkrijgen van gegevens over deze groep. Het BRIN is een door DUO beheerd register waarin gegevens over onderwijsinstellingen geregistreerd zijn. Instellingen die in het register zijn opgenomen krijgen een uniek identificerend 'BRIN-nummer' toegewezen. (ApplicationComponent) BRIN Omschrijving van de opleidingen die aan een instelling te volgen zijn als volledig traject. (BusinessObject) Aangeboden opleiding Schoolbestuur (BusinessObject) Bevoegd gezag BusinessObject Formeel opleidingsaanbod Grouping KOI De Leereenheden waarvan is Erkend dat de Onderwijsinstelling die in één of meer bepaalde Onderwijsvormen op (een) bepaalde Onderwijslocatie(s) mag aanbieden. (BusinessObject) Onderwijsaanbod Een Onderwijsinstelling is een Onderwijsorganisatie die door een Bevoegd gezag is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs (BusinessObject) Onderwijsinstelling ApplicationComponent Basisregistratie onderwijsinstellinge- n BusinessInteraction Toetsen, examineren en oefenen De analyse van de afname van een toets of oefening leidt tot verschillende resultaten: waardeoordelen, beoordelingsverslagen en/of evaluaties en aanbevelingen. Deze resultaten worden in diverse vormen beschikbaar gesteld aan een breed scala van partijen. De vorm waarin de resultaten beschikbaar worden gesteld hangt samen met de actie waarvoor de betreffende partij die resultaten gebruikt. (BusinessInteraction) Afname Het indelen van deelname van onderwijsvolgers of groepen aan de gematchte examen, toets of oefening. Ook aanvullende roostertechnische activiteiten waarmee alle overige benodigdheden voor het kunnen afnemen van de toets of oefening (zoals reserveren ruimtes, materialen, enz) vallen hieronder. (BusinessInteraction) Plannen van afname InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 06-03-2022 07:49:40 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 06-03-2022 07:49:40 CET
Meer informatie
ROSA
Het WIE WAT WAAR in het onderwijs. (Requirement) RIO Informatiemod- el BusinessObject Formeel opleidingsaan- bod BusinessInteraction Aanmelden en inschrijven Schoolbestuur (BusinessObject) Bevoegd gezag BusinessInteraction Horizontaal verantwoorden Het beschikbaar maken van financiële middelen voor partijen binnen het onderwijsdomein. (BusinessFunction) Bekostiging Het indelen van deelname van onderwijsvolgers of groepen aan de gematchte examen, toets of oefening. Ook aanvullende roostertechnische activiteiten waarmee alle overige benodigdheden voor het kunnen afnemen van de toets of oefening (zoals reserveren ruimtes, materialen, enz) vallen hieronder. (BusinessInteraction) Plannen van afname Omschrijving van de opleidingen die aan een instelling te volgen zijn als volledig traject. (BusinessObject) Aangeboden opleiding De analyse van de afname van een toets of oefening leidt tot verschillende resultaten: waardeoordelen, beoordelingsverslagen en/of evaluaties en aanbevelingen. Deze resultaten worden in diverse vormen beschikbaar gesteld aan een breed scala van partijen. De vorm waarin de resultaten beschikbaar worden gesteld hangt samen met de actie waarvoor de betreffende partij die resultaten gebruikt. (BusinessInteraction) Afname ApplicationComponent Basisregistrati- e onderwijsaanb- od Het waarborgen van de kwaliteit van onderwijs. (BusinessFunction) Kwaliteitsbewa- king en toezicht Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten het onderwijsdomein over de mate waarin partijen binnen het onderwijsdomein voldoen aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording Het voorzien in gebouw en terreinen, verzekeringen, onderhoud, verbouwingen, energie en water, beheer (in termen van huur, lease en koop) en rente van vastgoed van onderwijsinstellingen. (BusinessFunction) Onderwijshuis- vesting BusinessInteraction Doorstroom monitoren Een Onderwijsinstelling is een Onderwijsorganisatie die door een Bevoegd gezag is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs (BusinessObject) Onderwijsinste- lling Een door een rechtspersoon aangestuurde groep personen die onderwijs gerelateerde zaken uitvoeren. (BusinessObject) Onderwijsorga- nisatie Met Doorontwikkelen BRON wordt een nieuwe registratie voor instellingen ontwikkeld (RIO, voorheen Onderwijsaanbod). Naast de bekostigingsinvalshoek die BRIN heeft, biedt RIO ook andere invalshoeken. Zoals voor het PO: zicht op inspectielocaties en een koppeling met gegevens in BRON. Dit bevordert éénduidigheid en mogelijkheden voor hergebruik van gegevens, waarmee het voor scholen de administratieve lasten vermindert. (ApplicationComponent) RIO BusinessInteraction Toetsen, examineren en oefenen Het Basisregister onderwijsaanbod is een (virtueel) geharmoniseerd register met erkende door instellingen aangeboden opleidingen over de alle onderwijssectoren heen. Hiermee kan in één overzicht de hele leerloopbaan van een leerling te presenteren. (ApplicationComponent) Basisregister onderwijsaanb- od ApplicationComponent Basisregistrati- e onderwijsinstell- ingen De toekenning van een waarmerk aan opleidingen, onderwijsorganisaties en onderwijzend personeel die aan bepaalde eisen voldoen. (BusinessFunction) Erkenning en accreditering InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship RealizationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 08-03-2022 13:01:44 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 08-03-2022 13:01:44 CET


Komt voor in
Komt voor in andere modellen
Details RIO Informatiemodel
ArchiMate_Requirement.png
Elementtype  : Requirement
Element-id  : Id-82b29e48-3ed6-4cf3-9435-d0661603fbcf
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-82b29e48-3ed6-4cf3-9435-d0661603fbcf
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : RIO Informatiemodel