Gekwalificeerde digitale identiteit

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > Principles > Gekwalificeerde digitale identiteit
Overzicht
Elke entiteit die betrokken is bij toegang heeft (tenminste) een (gekwalificeerde) identiteit.
Type  :  Ontwerpprincipe
Stelling  :  Elke entiteit die betrokken is bij toegang heeft (tenminste) een (gekwalificeerde) identiteit.
Toelichting  :  Met gekwalificeerd wordt bedoeld dat wordt voldaan aan de eisen die het afsprakenstelsel stelt. Het kan een digitale identiteit van een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vestiging betreffen. Voor een natuurlijk persoon kan dit een identifier en/of attribuut zijn, maar kan ook een digitaal paspoort (elektronische attestering van een attribuut) of machtiging zijn. De gekwalificeerde digitale identiteit moet gebruikt kunnen worden voor elektronische attestering van een attribuut of machtiging.
NB. Het begrip ‘identiteit’ kan al tot verwarring leiden. In de informatiewetenschappen kan identiteit verwijzen naar een set gegevens die een mens, organisatie of ding beschrijft. In het recht kan identiteit verwijzen naar de officiële registratie van een mens in het BRP. In de sociale wetenschappen gaat het over het volledige en unieke zijn van de mens, hetgeen nooit in gegevens te vatten is. Deze kans op verwarring geldt nog meer voor een digitale identiteit. Wat een digitale identiteit omvat en betekenis geeft wordt gedefinieerd door het vertrouwensraamwerk.

Ontwerpgebied: Digitale identiteiten

RealiseertWordt gerealiseerd door


Meer informatie
ROSA
Elke entiteit die betrokken is bij toegang heeft (tenminste) een (gekwalificeerde) identiteit. (Principle) Gekwalificeer- de digitale identiteit Er worden eisen gesteld aan beheersmaatregelen die de integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens (bij opslag en transport) op het juiste niveau beschermen (Principle) Gegevensbes- cherming Principle Aandacht voor persoonlijke mogelijkheden en beperkingen Ketenpartners voorkomen aantasting van de integriteit van gegevens (Principle) Voorkom aantasting van gegevensinte- griteit Het ontwerpgebied Digitale identiteiten heeft betrekking op digitale identiteiten die worden gehanteerd om entiteiten in het onderwijsdomein te kunnen herkennen. Ontwerpprincipes in dit ontwerpgebied en daarvan afgeleide ontwerpkaders helpen projecten bij het hanteren van identiteiten in gegevensuitwisselingen en toegangsvraagstukken. (Grouping) Digitale identiteiten Verwerking van persoonsgegevens moet toereikend zijn, ter zake dienend, en beperkt tot wat noodzakelijk is. (Principle) Dataminimalis- atie De eisen aan de digitale identiteit zijn randvoorwaarden bij de keuze voor een passend afsprakenstelsel. (Requirement) Hanteer een passend afsprakenstel- sel Een persoon heeft tenminste één digitale identiteit nodig, maar kan desgewenst ook meerdere digitale identiteiten verkiezen te gebruiken. (Requirement) Een persoon heeft minstens één digitale i dentiteit De verwerking van persoonsgegevens moet gebonden zijn aan een specifiek doel. (Principle) Doelbinding Ketenpartners voorkomen onrechtmatige toegang tot of verspreiding van gegevens (Principle) Voorkom onrechtmatige toegang of verspreiding Het bestaan van meerdere afsprakenstelsels voor digitale identiteiten vereist dat de dienstverlening gebruik kan maken van een uniform selectieproces en criteria. (Requirement) Afsprakenstel- sels zijn vergelijkbaar Ketensamenwerkingen hanteren een stelsel van afspraken op juridisch, organisatorisch, financieel, communicatief, semantisch en/of technisch gebied, zodat ketenpartners op een veilige en efficiënte manier kunnen samenwerken. (Principle) Ketensamenw- erkingen hanteren een passend afsprakenstel- sel Om (runtime) te besluiten of de digitale identiteit op een geldige (valide) manier kan worden verwerkt tot een resultaat, moet de dienstverlener (design-time) de eisen aan de digitale identiteit vaststellen, bijvoorbeeld op basis van een risicoanalyse. (Requirement) Bepaal design- time eisen aan digitale identiteit InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 30-05-2024 08:41:51 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 30-05-2024 08:41:51 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Gekwalificeerde digitale identiteit
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-2935ef7d492346f4b02ce501a449cd37
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-2935ef7d492346f4b02ce501a449cd37
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Gekwalificeerde digitale identiteit