Federatieve toegang - Governance

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Federatieve toegang - Governance
Federatieve toegang - Governance

De verwerking van persoonsgegevens moet gebonden zijn aan een specifiek doel. (Principle) Doelbinding Verwerking van persoonsgegevens moet toereikend zijn, ter zake dienend, en beperkt tot wat noodzakelijk is. (Principle) Dataminimalisatie Ketenpartijen bewaren gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk (Principle) Gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk De mate waarin de persoonlijke levenssfeer van onderwijsdeelnemers en/of medewerkers wordt beschermd Duiding: Het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (‘privacy’) is een grondrecht. (Goal) Privacy De mate waarin het inwinnen of uitwisselen van informatie beperkt is tot die situaties waarin en waarvoor die informatie nodig is (Goal) Noodzakelijkheid Ketensamenwerkingen hanteren een stelsel van afspraken op juridisch, organisatorisch, financieel, communicatief, semantisch en/of technisch gebied, zodat ketenpartners op een veilige en efficiënte manier kunnen samenwerken. (Principle) Ketensamenwerkingen hanteren een passend afsprakenstelsel De mate waarin inrichtingsopties zoals patronen onderling vergelijkbaar zijn (Goal) Vergelijkbaarheid We streven naar een betere afstemming en meer gemeenschappelijkheid in de informatiehuishouding van de administratieve ketenprocessen. (Goal) Gemeenschappelijkheid in informatiehuishouding Het ontwerpgebied ''Governance'' omvat ontwerpkaders gericht op de governance van ketenafspraken en -voorzieningen. (Grouping) Governance Het is duidelijk welke belanghebbenden bij de ketenafspraak betrokken zijn, en wat hun belangen zijn. (Requirement) Alle belangen in kaart Voor iedere belanghebbende is in beeld op welk onderdeel en/of niveau van de ketenafspraak zij welk belang hebben. (Requirement) Geclusterde belanghebbenden Voor alle belanghebbenden is vastgesteld hoe zij betrokken kunnen zijn bij beheer en (door)ontwikkeling van (de voor hen relevante onderdelen van) de ketenafspraak. (Requirement) Betrokken belanghebbenden Overlegstructuren en andere governanceaspecten worden zo ingericht dat recht gedaan wordt aan verschillen in dynamiek in en betrokkenheid bij onderdelen van de ketenafspraak. (Requirement) Recht doen aan verschillen in dynamiek en betrokkenheid Het is bekend welke gerelateerde ketenafspraken er zijn en hoe afstemming met die gerelateerde ketenafspraken is georganiseerd. (Requirement) Bewaak relaties met andere afspraken Alle belangen worden afgewogen (Principle) Alle belangen worden afgewogen Structuur en organisatie zijn congruent (Principle) Structuur en organisatie zijn congruent Projectresultaten bestendigd in beheerorganisatie (Principle) Projectresultaten bestendigd in beheerorganisatie Een afsprakenstelsel past één of meerdere toepassingspatronen toe. (Requirement) Gebruik toepassingspatronen Principle Afsprakenstelsels regelen gebruik van gegevens Principle Afsprakenstelsels hebben een open karakter Er is transparantie rond deelnemers en afnemers van het afsprakenstelsel. (Requirement) Transparantie over deelname Binnen het afsprakenstelsel is er een aparte rol voor het beheer van de afspraak en het toelaten (accrediteren) van deelnemers die de digitale identiteitsinfrastructuur realiseren. (Requirement) Accreditatie In het afsprakenstelsel interacteren natuurlijke personen (dienstafnemer) en rechtspersonen (dienstaanbieder) op basis van gelijkwaardigheid. Partijen betrokken bij een uitwisseling kunnen elkaars identiteiten verifiëren. (Requirement) Deelname op basis van gelijkwaardigheid Principle Afsprakenstelsels hebben een modulair karakter Binnen het afsprakenstelsel zijn afspraken gemaakt over bewaartermijnen van persoonsgegevens. (Requirement) Afspraken over bewaartermijnen De gehanteerde governancestructuur moet passend zijn voor de ketenafspraak en diens belanghebbenden. (Principle) Governancestructuur passend bij de ketenafspraak InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 30-05-2024 11:07:33 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 30-05-2024 11:07:33 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
ArchiMate-view Federatieve toegang - Governance
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-e16a8db0f36d442ca06d0a184c49218f
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Federatieve toegang - Governance
Publiceren  : Ja
Elementen  : 
Relaties  :