Gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > Principles > Gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk
Overzicht
Ketenpartijen bewaren gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk
Type  :  Architectuurprincipe
Stelling  :  Ketenpartijen bewaren gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk
Implicaties  : 
  • Zodra het, vanuit het oogpunt van (keten)procesuitvoering, mogelijk is worden gegevens direct vernietigd. Wanneer gegevens in een andere (primaire) bron beschikbaar zijn, worden de gegevens in beginsel uit die bron geraadpleegd; het 'lokaal' opslaan van die gegevens wordt zo veel mogelijk vermeden. Daar waar de wet restricties of verplichtingen oplegt met betrekking tot bewaar- en archieftermijnen worden die gevolgd.
  • Voor de verschillende soorten persoongegevens worden bewaartermijnen vastgelegd.
  • Van actoren die deze persoonsgegevens verwerken is opgenomen op welke wijze geverifieerd kan worden dat de afspraken ten aanzien van de bewaartermijn worden nageleefd.

RealiseertWordt gerealiseerd door


Meer informatie
ROSA
Ketenpartijen bewaren gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk (Principle) Gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk Daar waar mogelijk wordt een natuurlijk persoon de mogelijkheid geboden om zelf regie te voeren over de digitale identiteit. (Principle) Eigen regie over digitale identiteit De mate waarin het inwinnen of uitwisselen van informatie beperkt is tot die situaties waarin en waarvoor die informatie nodig is (Goal) Noodzakelijkh- eid Ketenpartners nemen maatregelen op basis van een risicoanalyse en bijbehorende BIV-classificatie. (Principle) Risicogebase- erde BIV- classificatie en maatregelen De mate waarin de persoonlijke levenssfeer van onderwijsdeelnemers en/of medewerkers wordt beschermd Duiding: Het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (‘privacy’) is een grondrecht. (Goal) Privacy Principle Afsprakenstel- sels regelen gebruik van gegevens Individuele partijen zijn verantwoordelijk voor een afdoende niveau van (eigen) informatiebeveiliging (Principle) Informatiebeve- iliging door ketenpartijen Een afsprakenstelsel moet zorgen voor een gekwalificeerde digitale identiteit die voldoet aan de eisen die vanuit de dienstverlening worden gesteld. (Principle) Afsprakenstel- sel voor toegang InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 05-07-2024 15:02:11 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-07-2024 15:02:11 CEST


Details Gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-ac2fb9b210f14329af77a82ba7e9d16b
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-ac2fb9b210f14329af77a82ba7e9d16b
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk