Afsprakenstelsel voor toegang

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > Principles > Afsprakenstelsel voor toegang
Overzicht
Een afsprakenstelsel moet zorgen voor een gekwalificeerde digitale identiteit die voldoet aan de eisen die vanuit de dienstverlening worden gesteld.
Type  :  Ontwerpprincipe
Stelling  :  Een afsprakenstelsel moet zorgen voor een gekwalificeerde digitale identiteit die voldoet aan de eisen die vanuit de dienstverlening worden gesteld.
Toelichting  :  Binnen het onderwijsdomein worden deze eisen zoveel mogelijk geüniformeerd binnen de Architectuuraanpak toegang. De architectuuraanpak maakt afsprakenstelsels (in de architectuur- en technische laag) vergelijkbaar zodat er kan worden gestuurd op alignment waar mogelijk.
Implicaties  : 
  • In het afsprakenstelsel zijn afspraken gemaakt over privacy.
  • Binnen het afsprakenstelsel zijn afspraken gemaakt voor het waarborgen van de beschikbaarheid.
  • Het moet duidelijk zijn welke gegevens worden gebruikt voor toegang en welke voor een ander doel, zoals het kunnen uitvoeren van een transactie.
  • Binnen een afsprakenstelsel wordt beschreven hoe er invulling wordt gegeven aan de verschillende generieke functies, dit betreft o.a.:
    • Identiteitenbeheer om de relatie te leggen tussen realiteit en de digitale identiteit.
    • Beheer authenticatiemiddelen om o.a. de authenticatiefunctie te ondersteunen en het leveren van de authenticatieverklaring (identiteitsverklaring) en een efficiënte en veilige logistiek.
    • Bevoegdhedenbeheer om vast te stellen of de digitale identiteit bevoegd is voor de betreffende transactie en welke gegevens gebruikt mogen worden bij deze transactie.

Ontwerpgebied: Digitale identiteiten

RealiseertWordt gerealiseerd door


Meer informatie
ROSA
Een afsprakenstelsel moet zorgen voor een gekwalificeerde digitale identiteit die voldoet aan de eisen die vanuit de dienstverlening worden gesteld. (Principle) Afsprakenstel- sel voor toegang Binnen het afsprakenstelsel zijn afspraken gemaakt over bewaartermijnen van persoonsgegevens. (Requirement) Afspraken over bewaartermijn- en Binnen het afsprakenstelsel is er een aparte rol voor het beheer van de afspraak en het toelaten (accrediteren) van deelnemers die de digitale identiteitsinfrastructuur realiseren. (Requirement) Accreditatie Het ontwerpgebied Digitale identiteiten heeft betrekking op digitale identiteiten die worden gehanteerd om entiteiten in het onderwijsdomein te kunnen herkennen. Ontwerpprincipes in dit ontwerpgebied en daarvan afgeleide ontwerpkaders helpen projecten bij het hanteren van identiteiten in gegevensuitwisselingen en toegangsvraagstukken. (Grouping) Digitale identiteiten In het afsprakenstelsel interacteren natuurlijke personen (dienstafnemer) en rechtspersonen (dienstaanbieder) op basis van gelijkwaardigheid. Partijen betrokken bij een uitwisseling kunnen elkaars identiteiten verifiëren. (Requirement) Deelname op basis van gelijkwaardigh- eid Verwerking van persoonsgegevens moet toereikend zijn, ter zake dienend, en beperkt tot wat noodzakelijk is. (Principle) Dataminimalis- atie De verwerking van persoonsgegevens moet gebonden zijn aan een specifiek doel. (Principle) Doelbinding Er is transparantie rond deelnemers en afnemers van het afsprakenstelsel. (Requirement) Transparantie over deelname Er worden eisen gesteld aan beheersmaatregelen die de integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens (bij opslag en transport) op het juiste niveau beschermen (Principle) Gegevensbes- cherming Een afsprakenstelsel past één of meerdere toepassingspatronen toe. (Requirement) Gebruik toepassingspa- tronen Het ontwerp is transparant en maakt duidelijk hoe persoonsgegevens door de keten bewegen en hoe aan de privacy eisen invulling wordt gegeven. (Requirement) Maak in ontwerp (van vertrouwensra- amwerk) transparant hoe privacy is geborgd Ketenpartijen bewaren gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk (Principle) Gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 30-05-2024 09:46:26 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 30-05-2024 09:46:26 CEST


Komt voor in andere modellen
Details Afsprakenstelsel voor toegang
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-fe95a411b7fc4c908de070eba104fe15
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-fe95a411b7fc4c908de070eba104fe15
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Afsprakenstelsel voor toegang