Examineren

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Overzicht
Het organiseren, afnemen en beoordelen van een (kwalificerend) examen, examenonderdeel of exameneenheid.
Type  :  Ketenproces

Zie Ketenprocessen voor een overzicht van alle ketenprocessen

Onderdeel van ketendomein Uitvoering van het onderwijs

Dit ketenproces komt voor in de volgende scenario's:

Komt voor inScenariotype
Aanmelden en administreren onderwijsdeelname (in context)
Toetsen en examineren (in context)
Toetsen en examineren (in detail)Toepassingsscenario
Toetsen en examineren (per rol) VERVALLEN

Binnen het ketenproces Examineren vallen:

Ketenprocesstappen

KetenprocesstapBeschrijving
Bepalen examen uitslagDe examenuitslag is de beoordeling van de toetsresultaten afkomstig is uit de toetsen die onderdeel van het examen vormen. De examenuitslag wordt vervolgens geformaliseerd in de bepaling van de uitslag. De examenuitslag wordt vastgesteld in de vorm van 'geslaagd' of 'afgewezen'.
Laten uitvoeren examenonderdelenHet uitvoeren van examenonderdelen omvat het georganiseerd en gestructureerd afnemen van specifieke examenonderdelen in de vorm van toetsen (zoals schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen of praktijkopdrachten), conform de vastgestelde procedures en richtlijnen, om de prestaties van examendeelnemers objectief te beoordelen. Het toezien op de uitvoering van de examen onderdelen zorgt ervoor dat alle examendeelnemers gelijke kansen hebben en dat de toetsomgeving optimaal is.
Organiseren van examenHet organiseren van een examen omvat het inschrijven, plannen, coördineren, uitvoeren van alle activiteiten die nodig zijn voor een succesvolle afname van het examen. Het resultaat van het organiseren van het examen is dat er op een efficiënte , betrouwbare, eerlijke en transparante wijze het examen afgenomen kan worden. Dit proces moet zorgdragen dat er een optimale examenomgeving is waar examendeelnemers op een eerlijke en gelijkwaardige wijze het examen af kunnen nemen.
Vaststellen examenkadershet bepalen van inhoud, structuur en beoordelingscriteria van een examen. Dit omvat het definiëren van de onderwerpen, leerdoelen en vereiste vaardigheden, evenals de regels en richtlijnen voor de beoordeling en normering van de examenresultaten.


Meer informatie
ROSA
Het organiseren, afnemen en beoordelen van een (kwalificerend) examen, examenonderdeel of exameneenheid. (BusinessInteraction) Examineren De wijze waarop kandidaten zich kunnen aanmelden voor een examen en eventuele randvoorwaarden en beperkingen zoals een maximum aantal deelnemers. (BusinessObject) Aanmeldingsp- rocedure examen Het organiseren van een examen omvat het inschrijven, plannen, coördineren, uitvoeren van alle activiteiten die nodig zijn voor een succesvolle afname van het examen. Het resultaat van het organiseren van het examen is dat er op een efficiënte , betrouwbare, eerlijke en transparante wijze het examen afgenomen kan worden. Dit proces moet zorgdragen dat er een optimale examenomgeving is waar examendeelnemers op een eerlijke en gelijkwaardige wijze het examen af kunnen nemen. (BusinessInteraction) Organiseren van examen De examenuitslag is de beoordeling van de toetsresultaten afkomstig is uit de toetsen die onderdeel van het examen vormen. De examenuitslag wordt vervolgens geformaliseerd in de bepaling van de uitslag. De examenuitslag wordt vastgesteld in de vorm van 'geslaagd' of 'afgewezen'. (BusinessInteraction) Bepalen examen uitslag Het contextmodel beschrijft de hoe het examineren en toetsen volgens de vastgestelde examenkaders wordt georganiseerd, afgenomen, beoordeeld en geformaliseerd tot een uitslag, welke wordt verwerkt tot een resultaat per onderwijsdeelnemer. (Grouping) Toetsen en examineren Het beleid rondom het afnemen van een examen waarin de vooraf gedefineerde afspraken zijn geformaliseerd. (BusinessObject) Examenbeleid Een organisatie die onderwijs aanbiedt en verzorgt en regelt dat aan de gestelde randvoorwaarden wordt voldaan. (BusinessRole) Onderwijsorga- nisatie Een natuurlijk persoon die deelneemt aan een examenafname. (BusinessObject) Examendeeln- emer het bepalen van inhoud, structuur en beoordelingscriteria van een examen. Dit omvat het definiëren van de onderwerpen, leerdoelen en vereiste vaardigheden, evenals de regels en richtlijnen voor de beoordeling en normering van de examenresultaten. (BusinessInteraction) Vaststellen examenkaders Een specifiek resultaat dat aangeeft hoe een onderwijsdeelnemer heeft gepresteerd bij het afleggen van een examen. (BusinessObject) Examenuitslag De beschikbaarheid van de deelnemers, de begeleiders, de afnamelocatie en de voorgenomen toetsafnames voor dat jaar. (BusinessObject) Jaarplanning examens Een natuurlijk persoon die deelneemt, heeft deelgenomen of voornemens is om deel te nemen aan een onderwijsactiviteit, om zich kennis, vaardigheden en attitudes eigen te maken. (BusinessObject) Onderwijsdeel- nemer Vrijstelling op een examen (onderdeel) doordat de examendeelnemer de vaardigheden of competentie elders verworven heeft. (BusinessObject) Vrijstelling op examen/toets onderdeel Het programma met kaders en verplichtingen waaraan een onderwijsinstelling moet voldoen. Tevens zijn hierin de verplichte afnames en/of de periode van afname benoemd. (BusinessObject) Examenprogr- amma Alle ketenprocessen die zorg dragen voor de uitvoering van het onderwijs. (Grouping) Uitvoering van het onderwijs Het uitvoeren van examenonderdelen omvat het georganiseerd en gestructureerd afnemen van specifieke examenonderdelen in de vorm van toetsen (zoals schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen of praktijkopdrachten), conform de vastgestelde procedures en richtlijnen, om de prestaties van examendeelnemers objectief te beoordelen. Het toezien op de uitvoering van de examen onderdelen zorgt ervoor dat alle examendeelnemers gelijke kansen hebben en dat de toetsomgeving optimaal is. (BusinessInteraction) Laten uitvoeren examenonder- delen AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 30-05-2024 09:45:03 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 30-05-2024 09:45:03 CEST


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details Examineren
ArchiMate_Interaction.png
Elementtype  : BusinessInteraction
Element-id  : Id-c08042f488ca4b86a3060375abf005f1
Element URI  : https://rosa.wikixl.nl/index.php/Id-c08042f488ca4b86a3060375abf005f1
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Examineren