Toetsen en examineren (per rol)

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze pagina bevat een concepttekst die momenteel in bewerking is.

ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Toetsen en examineren (per rol)
Toetsen en examineren (per rol)

In deze weergave staan de rollen centraal die een verantwoordelijkheid hebben in de uitvoering van de ketenprocessen toetsen en examineren alsmede de ketenprocessen behorende tot de contexten die nauw verbonden zijn aan deze processen. In de weergave zijn naast de rollen ook de informatieobjecten opgenomen die uitgewisseld worden tussen de betrokken ketenpartners die de rollen kunnen vervullen. Deze view vormt daarmee een referentie voor het inrichten van ketensamenwerkingen.

BusinessRole Geautoriseerde beoordelingsinstantie Het waarderen van anders verworven resultaten speelt een essentiële rol bij het vaststellen van de richtlijnen en beoordelingscriteria die nodig zijn om een objectieve evaluatie te maken van resultaten en competenties die buiten de gebruikelijke kaders zijn verworven. Dit omvat diverse contexten zoals andere landen, continenten of onderwijsinstellingen. (BusinessInteraction) Waarderen verworven resultaten BusinessRole Autoriteit voor examenbeleid Het opstellen van normen, beleid en procedures rondom het verzorgen van de examinering van een onderwijsdeelnemer (BusinessInteraction) Opstellen examennormen, -beleid en -procedures Het programma met kaders en verplichtingen waaraan een onderwijsinstelling moet voldoen. Tevens zijn hierin de verplichte afnames en/of de periode van afname benoemd. (BusinessObject) Examenprogramma Het beleid rondom het afnemen van een examen waarin de vooraf gedefineerde afspraken zijn geformaliseerd. (BusinessObject) Examenbeleid De wijze waarop kandidaten zich kunnen aanmelden voor een examen en eventuele randvoorwaarden en beperkingen zoals een maximum aantal deelnemers. (BusinessObject) Aanmeldingsproce- dure examen Een referentiekader dat dient om resultaten te kunnen beoordelen en vergelijken. (BusinessObject) Normering Een instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven. (BusinessObject) Toets Een natuurlijk persoon die deelneemt, heeft deelgenomen of voornemens is om deel te nemen aan een onderwijsactiviteit, om zich kennis, vaardigheden en attitudes eigen te maken. (BusinessObject) Onderwijsdeelnemer Een natuurlijk persoon die deelneemt aan een examenafname. (BusinessObject) Examendeelnemer Een natuurlijk persoon die deelneemt aan een toetsafname. (BusinessObject) Toetsdeelnemer Vrijstelling op een examen (onderdeel) doordat de examendeelnemer de vaardigheden of competentie elders verworven heeft. (BusinessObject) Vrijstelling op examen/toets onderdeel Een vastgelegde waarneming van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde onderwijsactiviteit. (BusinessObject) Leerresultaat Een specifiek resultaat dat aangeeft hoe een onderwijsdeelnemer heeft gepresteerd bij het afleggen van een examen. (BusinessObject) Examenuitslag Vastgelegde beoordeling van een door een onderwijsdeelnemer gemaakte toets. (BusinessObject) Toetsresultaat Een organisatie die onderwijs aanbiedt en verzorgt en regelt dat aan de gestelde randvoorwaarden wordt voldaan. (BusinessRole) Onderwijsorganisatie Vastleggen van de beoordeling van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde onderwijsactiviteit. (BusinessInteraction) Administreren leerresultaat De specificatie van een toets, het moment van afname, de kandidaten, de locatie, de procedures en de benodigde hulpmiddelen en ondersteuning. (BusinessObject) Afnameplanning ArchiMateNote Toetsen BusinessRole Toetscoördinator Het organiseren van de toetsafname kent als resultaat dat er voldaan is aan alle randvoorwaarden om een toetsafname mogelijk te maken. Bij het organiseren van de toetsafname zijn de volgende uitvoeringsresultaten betrokken: * Contractering met toetsaanbieder en administratieve verwerking van toetsdeelnemers t.b.v. de toetsafname * (fysieke)toetsomgeving die gebruikt kan worden tijdens de toetsafname * Communicatie rondom kaders, vrijstellingen, compensaties of andere vooraf vastgestelde beleidsresultaten (BusinessInteraction) Organiseren toetsafname Een toetsafnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de afname van een toets. Deze rol kan ingevuld worden door een persoon (bijv. uitdelen en innemen van vraag- en antwoordformulieren) of een computersysteem (bijv. een digitaal toetssysteem). (BusinessRole) Toetsafnemer Het afnemen van de de toets heeft als doel om op een consistente wijze een leerling in een optimale toetsomgeving op een gelijkwaardige wijze de toets af te laten nemen. Tijdens het afnemen van de toets is de surveillant verantwoordelijk voor de naleveing van de kaders en richtlijnen zodat de toetsprestatie op een eerlijke wijze tot stand komt. (BusinessInteraction) Afnemen van toets De beoordelaar beoordeelt de afnamerespons op een afgenomen toets, en wijst een score toe. (BusinessRole) Beoordelaar Beoordelen omvat het nakijken van antwoorden, het bepalen van scores, het bepalen van betekenis en het analyseren van de kwaliteit van de gegevens. Bij de analyse wordt er gekeken of het beleid en kaders rondom het afnemen van een toets op een juiste wijze gevolgd zijn. Dit kan invloed hebben op de toetsprestatie die geleverd is door de toetsdeelnemer doordat een toetsdeelnemer het beleid niet op de juiste wijze gevolgd heeft of niet op een eerlijke wijze tot het resultaat is gekomen. (BusinessInteraction) Beoordelen toetsafname Het vaststellen (formaliseren) van de beoordeling van de toetsprestatie in de vorm van een toetsresultaat. Op basis van de geldende beoordelingsrichtlijnen en de normering wordt vastgesteld wat het toetsresultaat van de deelnemer is. (BusinessInteraction) Formaliseren toetsresultaat ArchiMateNote Examineren Deze rol is betrokken bij de voorbereiding, de organisatie en het laten uitvoeren van de examenonderdelen. (BusinessRole) Examencoördinator Het uitvoeren van examenonderdelen omvat het georganiseerd en gestructureerd afnemen van specifieke examenonderdelen in de vorm van toetsen (zoals schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen of praktijkopdrachten), conform de vastgestelde procedures en richtlijnen, om de prestaties van examendeelnemers objectief te beoordelen. Het toezien op de uitvoering van de examen onderdelen zorgt ervoor dat alle examendeelnemers gelijke kansen hebben en dat de toetsomgeving optimaal is. (BusinessInteraction) Laten uitvoeren examenonderdelen Het organiseren van een examen omvat het inschrijven, plannen, coördineren, uitvoeren van alle activiteiten die nodig zijn voor een succesvolle afname van het examen. Het resultaat van het organiseren van het examen is dat er op een efficiënte , betrouwbare, eerlijke en transparante wijze het examen afgenomen kan worden. Dit proces moet zorgdragen dat er een optimale examenomgeving is waar examendeelnemers op een eerlijke en gelijkwaardige wijze het examen af kunnen nemen. (BusinessInteraction) Organiseren van examen De examinator beoordeeld de prestaties die geleverd zijn tijdens de uitvoering van een examen(onderdeel) en stelt de uitslag van het examen(onderdeel) vast. (BusinessRole) Examinator De examenuitslag is de beoordeling van de toetsresultaten afkomstig is uit de toetsen die onderdeel van het examen vormen. De examenuitslag wordt vervolgens geformaliseerd in de bepaling van de uitslag. De examenuitslag wordt vastgesteld in de vorm van 'geslaagd' of 'afgewezen'. (BusinessInteraction) Bepalen examen uitslag Samenstelling van deskundigen die verantwoordelijk zijn voor het vaststellen van de examenkaders die gelden bij tijdens het afnemen, beoordelen en vaststellen van een examen (BusinessRole) Examencommissie het bepalen van inhoud, structuur en beoordelingscriteria van een examen. Dit omvat het definiëren van de onderwerpen, leerdoelen en vereiste vaardigheden, evenals de regels en richtlijnen voor de beoordeling en normering van de examenresultaten. (BusinessInteraction) Vaststellen examenkaders Een organisatie die onderwijs aanbiedt en verzorgt en regelt dat aan de gestelde randvoorwaarden wordt voldaan. (BusinessRole) Onderwijsorganisatie Het vastleggen van de inschrijvingsgegevens, of mutaties daarop, en de leerresultaten van de onderwijsdeelnemer door de onderwijsinstelling en de gedeeltelijke uitwisseling daarvan met ROD. (BusinessInteraction) Administreren onderwijsdeelname BusinessRole Erkenner onderwijsontwikkeling BusinessInteraction Erkennen verworven resultaten AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship RW AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship RW AccessRelationship RW AccessRelationship W AccessRelationship R Deze svg is op 20-06-2024 19:35:51 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 20-06-2024 19:35:51 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
ArchiMate-view Toetsen en examineren (per rol)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-0295298ad4074d70b2692861e0c94c14
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Toetsen en examineren (per rol)
Publiceren  : Ja
Type  : Diagram,Scenario
Status  : Concept
Datum laatste wijziging  : 22-06-2024
Beschrijving laatste wijziging  : Commentaar beheerteam verwerkt
Elementen  : 
Relaties  :