Toetsen en examineren (per rol)

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze pagina bevat een concepttekst die momenteel in bewerking is.

ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Toetsen en examineren (per rol)
Toetsen en examineren (per rol)

In deze weergave staan de rollen centraal die een verantwoordelijkheid hebben in de uitvoering van de ketenprocessen toetsen en examineren alsmede de ketenprocessen behorende tot de contexten die nauw verbonden zijn aan deze processen. In de weergave zijn naast de rollen ook de informatieobjecten opgenomen die uitgewisseld worden tussen de betrokken ketenpartners die de rollen kunnen vervullen. Deze view vormt daarmee een referentie voor het inrichten van ketensamenwerkingen.

BusinessRole Geautoriseerde beoordelingsinstantie Het waarderen van anders verworven resultaten speelt een essentiële rol bij het vaststellen van de richtlijnen en beoordelingscriteria die nodig zijn om een objectieve evaluatie te maken van resultaten en competenties die buiten de gebruikelijke kaders zijn verworven. Dit omvat diverse contexten zoals andere landen, continenten of onderwijsinstellingen. (BusinessInteraction) Waarderen verworven resultaten BusinessRole Leermiddelaanbieder Het samenstellen van een leermiddel (product) op basis van (een combinatie van) leermateriaal (inhoud). (BusinessInteraction) Samenstellen leermiddel BusinessRole Autoriteit voor examenbeleid Het opstellen van normen, beleid en procedures rondom het verzorgen van de examinering van een onderwijsdeelnemer (BusinessInteraction) Opstellen examennormen,- beleid en -procedures Het programma met kaders en verplichtingen waaraan een onderwijsinstelling moet voldoen. Tevens zijn hierin de verplichte afnames en/of de periode van afname benoemd. (BusinessObject) Examenprogramma Het beleid rondom het afnemen van een examen waarin de vooraf gedefineerde afspraken zijn geformaliseerd. (BusinessObject) Examenbeleid De wijze waarop kandidaten zich kunnen aanmelden voor een examen en eventuele randvoorwaarden en beperkingen zoals een maximum aantal deelnemers. (BusinessObject) Aanmeldingsproce- dure examen Een referentiekader dat dient om resultaten te kunnen beoordelen en vergelijken. (BusinessObject) Normering Een product dat is samengesteld uit onderwijsmateriaal en dat onder bepaalde condities verkregen en gebruikt kan worden. (BusinessObject) Leermiddel Een instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven. (BusinessObject) Toets Een natuurlijk persoon die deelneemt, heeft deelgenomen of voornemens is om deel te nemen aan een onderwijsactiviteit, om zich kennis, vaardigheden en attitudes eigen te maken. (BusinessObject) Onderwijsdeelnemer Een natuurlijk persoon die deelneemt aan een examenafname. (BusinessObject) Examendeelnemer Een natuurlijk persoon die deelneemt aan een toetsafname. (BusinessObject) Toetsdeelnemer Een organisatie die onderwijs aanbiedt en verzorgt en regelt dat aan de gestelde randvoorwaarden wordt voldaan. (BusinessRole) Onderwijsorganisatie Het organiseren en uitvoeren van een meting van de kennis, vaardigheden en houdingen van onderwijsdeelnemers op een bepaald moment. (BusinessInteraction) Toetsen Het organiseren, afnemen en beoordelen van een (kwalificerend) examen, examenonderdeel of exameneenheid. (BusinessInteraction) Examineren Vastleggen van de beoordeling van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde onderwijsactiviteit. (BusinessInteraction) Administreren leerresultaat Het proces waarbij de afhandeling van de conformiteitsbeoordeling en registratie van de afgifte van het waardedocument na goedkeuring in het kader van de afronding van (delen van) de opleiding plaatsvindt. (BusinessInteraction) Diplomeren en certificeren Vrijstelling op een examen (onderdeel) doordat de examendeelnemer de vaardigheden of competentie elders verworven heeft. (BusinessObject) Vrijstelling op examen/toets onderdeel Een vastgelegde waarneming van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde onderwijsactiviteit. (BusinessObject) Leerresultaat Een specifiek resultaat dat aangeeft hoe een onderwijsdeelnemer heeft gepresteerd bij het afleggen van een examen. (BusinessObject) Examenuitslag Vastgelegde beoordeling van een door een onderwijsdeelnemer gemaakte toets. (BusinessObject) Toetsresultaat Een bewijs van afsluiting van een opleidingseenheid. (BusinessObject) Waardedocument Een organisatie die onderwijs aanbiedt en verzorgt en regelt dat aan de gestelde randvoorwaarden wordt voldaan. (BusinessRole) Onderwijsorganisatie Het vastleggen van de inschrijvingsgegevens, of mutaties daarop, en de leerresultaten van de onderwijsdeelnemer door de onderwijsinstelling en de gedeeltelijke uitwisseling daarvan met ROD. (BusinessInteraction) Administreren onderwijsdeelname Het administreren van de onderwijsresultaten van een onderwijsdeelnemer (BusinessInteraction) Administreren onderwijsresultaat AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship RW AccessRelationship W AccessRelationship R SpecializationRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R Deze svg is op 11-04-2024 09:46:09 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 11-04-2024 09:46:09 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
ArchiMate-view Toetsen en examineren (per rol)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-0295298ad4074d70b2692861e0c94c14
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Toetsen en examineren (per rol)
Publiceren  : Ja
Type  : Diagram,Scenario
Status  : Concept
Datum laatste wijziging  : 25-01-2024
Beschrijving laatste wijziging  : Commentaar QA-team 17-01-2024 verwerkt
Elementen  : 
Relaties  :