Aanmelden en administreren onderwijsdeelname (in context)

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Aanmelden en administreren onderwijsdeelname (in context)
Aanmelden en administreren onderwijsdeelname (in context)

Deze in context-weergave geeft inzicht in welke ketenprocessen en contexten vanuit het ketenprocesmodel Aanmelden en administreren onderwijsdeelname worden aangesproken, maar die niet in dit ketenprocesmodel verder zijn uitgewerkt. In het in context-model zijn enkel de informatieobjecten opgenomen die tussen de verschillende ketenprocessen uitgewisseld worden.

Grouping Aanmelden en administreren onderwijsdeelname Het verzamelen, autoriseren en overdragen van de gegevens van de onderwijsdeelnemer ten behoeve van de overstap van de onderwijsdeelnemer van latende onderwijsorganisatie naar de ontvangende onderwijsorganisatie. (BusinessInteraction) Overstappen Een gestandaardiseerde verzameling gegevens die relevant geacht worden bij de overstap van een onderwijsdeelnemer van de ene onderwijsinstelling naar een andere. (BusinessObject) Overstapdossier Het verkrijgen van de relevante gegevens van de onderwijsdeelnemer, het identificeren van de onderwijsdeelnemer om de toelaatbaarheid te beoordelen alvorens de inschrijving definitief gemaakt kan worden. (BusinessInteraction) Aanmelden Het vastleggen van de inschrijvingsgegevens, of mutaties daarop, en de leerresultaten van de onderwijsdeelnemer door de onderwijsinstelling en de gedeeltelijke uitwisseling daarvan met ROD. (BusinessInteraction) Administreren onderwijsdeelname Een verzoek om verlof te krijgen voor deelname aan alle onderwijsactiviteiten voor een bepaalde periode. (BusinessObject) Verlofaanvraag De aan-/afwezigheid van een onderwijsdeelnemer op het moment dat die verwacht wordt deel te nemen aan onderwijsactiviteiten. (BusinessObject) Aan-/afwezigheid Een natuurlijk persoon die deelneemt, heeft deelgenomen of voornemens is om deel te nemen aan een onderwijsactiviteit, om zich kennis, vaardigheden en attitudes eigen te maken. (BusinessObject) Onderwijsdeelnemer Het administreren van de onderwijsresultaten van een onderwijsdeelnemer (BusinessInteraction) Administreren onderwijsresultaat Vastgelegde en geformaliseerde beoordeling op basis van een of meer leerresultaten van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde summatieve onderwijsactiviteiten. (BusinessObject) Onderwijsresultaat Grouping Plannen en roosteren Heeft betrekking op de organisatie van het onderwijs (BusinessInteraction) Plannen en roosteren Grouping Toepassen leermiddelen Het ingebruiknemen van leermiddelen en het aanwenden van het leermateriaal. (BusinessInteraction) Gebruiken leermiddel Grouping Toetsen en examineren Het organiseren en uitvoeren van een meting van de kennis, vaardigheden en houdingen van onderwijsdeelnemers op een bepaald moment. (BusinessInteraction) Toetsen Het organiseren, afnemen en beoordelen van een (kwalificerend) examen, examenonderdeel of exameneenheid. (BusinessInteraction) Examineren Grouping Registreren van het onderwijs BusinessInteraction Registreren onderwijsdeelname BusinessInteraction Registreren onderwijsresultaat Grouping Waarderen van ontwikkeling Het waarderen van anders verworven resultaten speelt een essentiële rol bij het vaststellen van de richtlijnen en beoordelingscriteria die nodig zijn om een objectieve evaluatie te maken van resultaten en competenties die buiten de gebruikelijke kaders zijn verworven. Dit omvat diverse contexten zoals andere landen, continenten of onderwijsinstellingen. (BusinessInteraction) Waarderen verworven resultaten Een geformaliseerde verklaring die de prestaties, kwalificaties en competenties van een onderwijsdeelnemer beschrijft en bevestigt die buiten het formele Nederlandse onderwijssysteem zijn behaald of opgedaan. (BusinessObject) Onderwijsresultaatverklaring Grouping Financiering in het onderwijs BusinessInteraction Financiering onderwijsdeelname Het totaal aan kosten ten behoeve van de financiering van de opleiding, met betrekking tot de onderwijsdeelnemer. (BusinessObject) Onderwijsdeelnamekost- en Geactualiseerde overzicht van de dekking van de deelnamekosten met betrekking tot de onderwijsdeelnemer. (BusinessObject) Financieringsstatus Grouping Opvolgen aan- en afwezigheid Een maatregel die wordt uitgevoerd door een medewerker van de school of een externe partij om het verzuim van een onderwijsdeelnemer zoveel mogelijk te voorkomen / beperken. De maatregel kan op basis van vrijwillige (via school instelling) of wettelijke (via gemeente) basis opgelegd worden. (BusinessObject) Verzuimmaatregel Het beoordelen van aan- en afwezigheid, het melden van (ongeoorloofd) verzuim, het nemen van passende maatregelen met het doel terugdringen van verzuim en van vroegtijdig schoolverlaten. (BusinessInteraction) Opvolgen aan- en afwezigheid Grouping Resultaten uit het onderwijs Vastleggen van de beoordeling van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde onderwijsactiviteit. (BusinessInteraction) Administreren leerresultaat Een vastgelegde waarneming van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde onderwijsactiviteit. (BusinessObject) Leerresultaat Het proces waarbij de afhandeling van de conformiteitsbeoordeling en registratie van de afgifte van het waardedocument na goedkeuring in het kader van de afronding van (delen van) de opleiding plaatsvindt. (BusinessInteraction) Diplomeren en certificeren De formele waardering die voortvloeien uit de uitvoering van het onderwijs en de afhandeling van de conformiteitsbeoordeling worden vastgesteld vanuit het diplomeren en certificeren (BusinessObject) Onderwijswaarderi- ng AccessRelationship RW AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship W AccessRelationship R Deze svg is op 01-05-2024 03:23:30 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 01-05-2024 03:23:30 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
   
ArchiMate-view Aanmelden en administreren onderwijsdeelname (in context)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-d12704747008468c8cda00f449951d05
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Aanmelden en administreren onderwijsdeelname (in context)
Publiceren  : Ja
Type  : Diagram,Scenario
Status  : Vastgesteld
Datum laatste wijziging  : 12-10-2023
Beschrijving laatste wijziging  : Commentaar QA-team 26-9-2023 verwerkt
Elementen  : 
Relaties  :