Toetsen en examineren (in detail)

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze pagina bevat een concepttekst die momenteel in bewerking is.

ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Toetsen en examineren (in detail)
Toetsen en examineren (in detail)

Deze weergave geeft de inrichting van de ketenprocessen examineren en toetsen in detail weer en hoe de verschillende onderdelen (ketenprocessen, ketenprocesstappen en informatieobjecten) zich tot elkaar verhouden. De ketenprocesstappen geven expliciete invulling aan de ketenprocessen en ondersteunen op hun beurt de gegevensuitwisselingen die tot uitdrukking komen in de informatieobjecten die van en naar de ketenprocesstappen lopen. Een aantal belangrijke aandachtspunten voor dit model:

  • Een vrijstelling voor een examen (onderdeel) wordt tijdens de organisatie van de examens vastgesteld. Vervolgens wordt deze vrijstelling gebruikt bij de uitvoering van de examenonderdelen.
  • Een examendeelnemer is een specialisatie van een onderwijsdeelnemer.
  • Het uitvoeren van de examenonderdelen wordt uitgevoerd door middel van het uitvoeren van toetsen.
  • Zowel een toetsresultaat als examenuitslag zijn vormen van een leerresultaat. Een toetsuitslag is ook een onderdeel van een examenuitslag.

Het organiseren, afnemen en beoordelen van een (kwalificerend) examen, examenonderdeel of exameneenheid. (BusinessInteraction) Examineren Het uitvoeren van examenonderdelen omvat het georganiseerd en gestructureerd afnemen van specifieke examenonderdelen in de vorm van toetsen (zoals schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen of praktijkopdrachten), conform de vastgestelde procedures en richtlijnen, om de prestaties van examendeelnemers objectief te beoordelen. Het toezien op de uitvoering van de examen onderdelen zorgt ervoor dat alle examendeelnemers gelijke kansen hebben en dat de toetsomgeving optimaal is. (BusinessInteraction) Uitvoeren examenonderdelen De examenuitslag is de beoordeling van de toetsresultaten afkomstig is uit de toetsen die onderdeel van het examen vormen. De examenuitslag wordt vervolgens geformaliseerd in de bepaling van de uitslag. De examenuitslag wordt vastgesteld in de vorm van 'geslaagd' of 'afgewezen'. (BusinessInteraction) Bepalen uitslag het bepalen van inhoud, structuur en beoordelingscriteria van een examen. Dit omvat het definiëren van de onderwerpen, leerdoelen en vereiste vaardigheden, evenals de regels en richtlijnen voor de beoordeling en normering van de examenresultaten. (BusinessInteraction) Vaststellen examenkaders Het organiseren van een examen omvat het inschrijven, plannen, coördineren, uitvoeren van alle activiteiten die nodig zijn voor een succesvolle afname van het examen. Het resultaat van het organiseren van het examen is dat er op een efficiënte , betrouwbare, eerlijke en transparante wijze het examen afgenomen kan worden. Dit proces moet zorgdragen dat er een optimale examenomgeving is waar examendeelnemers op een eerlijke en gelijkwaardige wijze het examen af kunnen nemen. (BusinessInteraction) Organiseren van examen Een specifiek resultaat dat aangeeft hoe een onderwijsdeelnemer heeft gepresteerd bij het afleggen van een examen. (BusinessObject) Examenuitslag Regels met betrekking tot de organisatie van het eindexamen en de gang van zaken tijdens het eindexamen. (BusinessObject) Examenreglement De wijze waarop kandidaten zich kunnen aanmelden voor een examen en eventuele randvoorwaarden en beperkingen zoals een maximum aantal deelnemers. (BusinessObject) Aanmeldingsprocedure examen De beschikbaarheid van de deelnemers, de begeleiders, de afnamelocatie en de voorgenomen toetsafnames voor dat jaar. (BusinessObject) Jaarplanning examens Het organiseren en uitvoeren van een meting van de kennis, vaardigheden en houdingen van onderwijsdeelnemers op een bepaald moment. (BusinessInteraction) Toetsen Het afnemen van de de toets heeft als doel om op een consistente wijze een leerling in een optimale toetsomgeving op een gelijkwaardige wijze de toets af te laten nemen. Tijdens het afnemen van de toets is de surveillant verantwoordelijk voor de naleveing van de kaders en richtlijnen zodat de toetsprestatie op een eerlijke wijze tot stand komt. (BusinessInteraction) Afnemen van toets Beoordelen omvat het nakijken van antwoorden, het bepalen van scores, het bepalen van betekenis en het analyseren van de kwaliteit van de gegevens. Bij de analyse wordt er gekeken of het beleid en kaders rondom het afnemen van een toets op een juiste wijze gevolgd zijn. Dit kan invloed hebben op de toetsprestatie die geleverd is door de toetsdeelnemer doordat een toetsdeelnemer het beleid niet op de juiste wijze gevolgd heeft of niet op een eerlijke wijze tot het resultaat is gekomen. (BusinessInteraction) Beoordelen toetsafname Het vaststellen (formaliseren) van de beoordeling van de toetsprestatie in de vorm van een toetsresultaat. Op basis van de geldende beoordelingsrichtlijnen en de normering wordt vastgesteld wat het toetsresultaat van de deelnemer is. (BusinessInteraction) Formaliseren toetsresultaat Het organiseren van de toetsafname kent als resultaat dat er voldaan is aan alle randvoorwaarden om een toetsafname mogelijk te maken. Bij het organiseren van de toetsafname zijn de volgende uitvoeringsresultaten betrokken: * Contractering met toetsaanbieder en administratieve verwerking van toetsdeelnemers t.b.v. de toetsafname * (fysieke)toetsomgeving die gebruikt kan worden tijdens de toetsafname * Communicatie rondom kaders, vrijstellingen, compensaties of andere vooraf vastgestelde beleidsresultaten (BusinessInteraction) Organiseren toetsafname Vastgelegde beoordeling van een door een onderwijsdeelnemer gemaakte toets. (BusinessObject) Toetsresultaat De specificatie van een toets, het moment van afname, de kandidaten, de locatie, de procedures en de benodigde hulpmiddelen en ondersteuning. (BusinessObject) Afnameplanning De planning van het beoordelen van een of meerdere toetsafnames. (BusinessObject) Beoordelingsplanni- ng Een natuurlijk persoon die deelneemt aan een toetsafname. (BusinessObject) Toetsdeelnemer Een door een onderwijsdeelnemer gemaakte toets. (BusinessObject) Toetsprestatie Een referentiekader dat dient om resultaten te kunnen beoordelen en vergelijken. (BusinessObject) Normering Een instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven. (BusinessObject) Toets Een natuurlijk persoon die deelneemt aan een examenafname. (BusinessObject) Examendeelnemer Vrijstelling op een examen (onderdeel) doordat de examendeelnemer de vaardigheden of competentie elders verworven heeft. (BusinessObject) Vrijstelling op examen/toets onderdeel Een vastgelegde waarneming van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde onderwijsactiviteit. (BusinessObject) Leerresultaat Een natuurlijk persoon die deelneemt, heeft deelgenomen of voornemens is om deel te nemen aan een onderwijsactiviteit, om zich kennis, vaardigheden en attitudes eigen te maken. (BusinessObject) Onderwijsdeelnem- er AccessRelationship R SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 11-04-2024 09:46:06 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 11-04-2024 09:46:06 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
ArchiMate-view Toetsen en examineren (in detail)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-2ec9ba9afcc34ca09d65df64cc140de6
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Toetsen en examineren (in detail)
Publiceren  : Ja
Type  : Diagram,Scenario
Scenariotype  : Toepassingsscenario
Status  : Concept
Datum laatste wijziging  : 25-01-2024
Beschrijving laatste wijziging  : Commentaar QA-team 17-01-2024 verwerkt
Elementen  : 
Relaties  :