Aanmelden en administreren onderwijsdeelname (per rol)

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Aanmelden en administreren onderwijsdeelname (per rol)
Aanmelden en administreren onderwijsdeelname (per rol)

In deze weergave staan de rollen centraal die een verantwoordelijkheid hebben in de uitvoering van de ketenprocessen die onderdeel vormen van het ketenprocesmodel Aanmelden en administreren onderwijsdeelname alsmede de ketenprocessen behorende tot de contexten die nauw verbonden zijn aan deze processen. In de weergave zijn naast de rollen ook de informatieobjecten opgenomen die uitgewisseld worden tussen de betrokken ketenpartners die de rollen kunnen vervullen. Deze view vormt daarmee een referentie voor het inrichten van ketensamenwerkingen.

Het totaal aan kosten ten behoeve van de financiering van de opleiding, met betrekking tot de onderwijsdeelnemer. (BusinessObject) Onderwijsdeelnamekost- en Geactualiseerde overzicht van de dekking van de deelnamekosten met betrekking tot de onderwijsdeelnemer. (BusinessObject) Financieringsstatus BusinessRole Dienstaanbieder aanmelding Het proces in de keten waarbij de gegevens verzameld worden van de onderwijsdeelnemer en de opleiding zodat verdere afhandeling van de aanmelding kan plaatsvinden. Deze gegevens kunnen beschikbaar komen dan wel uit het dossier van de latende onderwijsinstelling dan wel door gegevens te verkrijgen uit het ROD. (BusinessInteraction) Verzamelen persoonsgegevens onderwijsdeelnemer Het proces waarin de identificatie van de onderwijsdeelnemer plaatsvindt aan de hand van de persoonsgegevens die bij de aanmelding en inschrijving bij de onderwijsorganisatie bekend zijn. (BusinessInteraction) Identificeren onderwijsdeelnemer Het proces waarin de gegevens worden verzameld op het vlak van vooropleidingen die de onderwijsdeelnemer heeft behaald. Deze kwalificatiegegevens zijn belang om de toelaatbaarheid van de onderwijsdeelnemer te kunnen beoordelen. Deze gegevens kunnen o.m. beschikbaar komen uit het dossier van de latende onderwijsinstelling of door gegevens te verkrijgen uit het ROD. (BusinessInteraction) Verzamelen vooropleidingsgeg- evens Het proces in de keten waar bij de aanmelding desgewenst een indicatie wordt afgegeven voor de financiering van het lesgeld van de opleiding bij de onderwijsdeelnemer. (BusinessInteraction) Bepalen financiering deelnamekosten BusinessRole Dienstverlener overstappen Het proces waarbij de gegevens van de onderwijsdeelnemer daadwerkelijk door de latende onderwijsinstelling in de vorm van een (digitaal) dossier worden overgedragen aan de ontvangende onderwijsinstelling ten behoeve van de aanmelding voor een opleiding. (BusinessInteraction) Overdragen overstapdossier Het proces waarbij er ten behoeve van de overdracht van de gegevens van de onderwijsdeelnemer expliciet toestemming wordt gegeven door de latende onderwijsorganisatie aan de ontvangende onderwijsorganisatie. (BusinessInteraction) Autoriseren gegevensoverdracht Vastgelegde en geformaliseerde beoordeling op basis van een of meer leerresultaten van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde summatieve onderwijsactiviteiten. (BusinessObject) Onderwijsresultaat Een gestandaardiseerde verzameling gegevens die relevant geacht worden bij de overstap van een onderwijsdeelnemer van de ene onderwijsinstelling naar een andere. (BusinessObject) Overstapdossier Een natuurlijk persoon die deelneemt, heeft deelgenomen of voornemens is om deel te nemen aan een onderwijsactiviteit, om zich kennis, vaardigheden en attitudes eigen te maken. (BusinessObject) Onderwijsdeelnemer Een vastgelegde waarneming van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde onderwijsactiviteit. (BusinessObject) Leerresultaat De registerhouder is verantwoordelijk voor het beheer van de sectorale basisregisters (BusinessRole) Registerhouder onderwijsdeelnemer BusinessInteraction Registreren onderwijsresultaat BusinessInteraction Vastleggen gegevens onderwijsdeelnemer Een geformaliseerde verklaring die de prestaties, kwalificaties en competenties van een onderwijsdeelnemer beschrijft en bevestigt die buiten het formele Nederlandse onderwijssysteem zijn behaald of opgedaan. (BusinessObject) Onderwijsresultaatverklaring BusinessRole Geautoriseerde beoordelingsinstantie Beoordeling HO competenties vai NUFFIC diploma waardering Het beoordelen van eerder verworven resultaten zorgt voor een eenduidige toetsing van de resultaten die elders verworven zijn. Deze beoordeling kan op verschillende wijze plaatsvinden. Gangbare werkwijzen zijn: * Diplomawaardering: Bij het beoordelen van diploma's behaald in andere landen, kunnen specifieke organisaties of instanties belast zijn met het vergelijken van het buitenlandse onderwijsstelsel met het lokale systeem. Ze kunnen kijken naar de inhoud, duur en kwaliteit van het behaalde diploma om de waarde ervan te bepalen. * Credential evaluatie: Een geloofwaardige en erkende credential evaluatie-service kan worden ingeschakeld om de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's, transcripties en andere academische documenten te beoordelen. Deze diensten kunnen de academische inhoud, het curriculum, de accreditatiestatus van de instelling en andere relevante factoren in overweging nemen om tot een objectieve beoordeling te komen. * Portfolio-assessment: In sommige gevallen kan het nodig zijn dat individuen hun competenties en resultaten aantonen door middel van een portfolio. Een portfolio kan bestaan uit voorbeelden van werk, projecten, referenties en andere relevante documentatie. Deskundigen op het gebied kunnen de portfolio beoordelen en de waarde van de anders verworven resultaten vaststellen. * Gestandaardiseerde tests: Soms kan het vereist zijn dat individuen gestandaardiseerde tests afleggen om hun kennis en vaardigheden te meten. Deze tests kunnen worden ontworpen om internationaal erkende standaarden te volgen en kunnen helpen bij het vergelijken van prestaties ongeacht de geografische locatie waar de resultaten zijn behaald. (BusinessInteraction) Beoordelen eerder verworven resultaten BusinessRole Financier onderwijsdeelnemer BusinessInteraction Financiering onderwijsdeelname Persoonlijke gegevens ter identificatie van een natuurlijk persoon. (BusinessObject) Personalia Een verzameling van gevolgde en te volgen onderwijsdeelnames, werken, uitgevoerde (praktijk)opdrachten, geleverde prestaties, reflecties op de eigen competenties, cognitieve en/of persoonlijke ontwikkeling met een formatief, soms (deels) summatief karakter, welke als onderwijsresultaat of onderwijsresultaatverklaring tot uitdrukking komen. (BusinessObject) Portfolio Een samenhangend geheel van vakken, gericht op de verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden. (BusinessObject) Opleiding Toestemming van de latende onderwijsorganisatie om de gegevens van de onderwijsdeelnemer over te dragen aan de ontvangende onderwijsorganisatie. (BusinessObject) Autorisatie gegevensuitwisseli- ng De formele waardering die voortvloeien uit de uitvoering van het onderwijs en de afhandeling van de conformiteitsbeoordeling worden vastgesteld vanuit het diplomeren en certificeren (BusinessObject) Onderwijswaarderi- ng Een organisatie die onderwijs aanbiedt en verzorgt en regelt dat aan de gestelde randvoorwaarden wordt voldaan. (BusinessRole) Onderwijsorganisatie Het proces waarin de de toelaatbaarheid van de onderwijsdeelnemer wordt beoordeeld aan de hand van de verkregen kwalificatiegegevens. (BusinessInteraction) Bepalen toelaatbaarheid onderwijsdeelnemer Het proces waarbij de definitieve keuze van de opleiding van de onderwijsdeelnemer wordt bepaald op grond van alle bij de aanmelding beschikbaar gekomen gegevens, waarna deze zijn beoordeeld en afgewogen. (BusinessInteraction) Bepalen opleidingskeuze Het proces waarbij de aan- en afwezigheid van de onderwijsdeelnemer wordt vastgelegd in het kader van de uitvoering van de opleiding. Dit is enerzijds van belang om de voortgang de onderwijsdeelnemer bij te houden en anderzijds om in geval van afwezigheid maatregelen te activeren om het verzuim terug te dringen. In geval van ongeoorloofd verzuim zal er een melding volgen via het verzuimloket van DUO, zodat opvolging door een leerplicht ambtenaar van de gemeente kan plaatsvinden. (BusinessInteraction) Administreren aan/afwezigheid onderwijsdeelnemer Het proces in de keten waarbij de onderwijsorganisatie de gecomplementeerde aanmelding als definitieve inschrijving administreert bij de onderwijsdeelnemer. (BusinessInteraction) Administreren inschrijving onderwijsdeelnemer Het proces waarbij na goedkeuring van de conformiteitsbeoordeling de administratie van de verkregen onderwijswaarderingen plaatsvindt in het kader van de afronding van (delen van) de opleiding. (BusinessInteraction) Administreren certificering Het proces waarbij de leerresultaten, die van belang zijn in het kader van de formele afronding van de opleiding (of delen daarvan), administratief verwerkt worden. (BusinessInteraction) Verwerken leerresultaat Het proces waarbij op basis van de aangeleverde gegevens vanuit onder meer de overheid (DUO) maar ook vanuit andere bronnen wordt vastgelegd in welke mate de onderwijsdeelnamekosten zijn gedekt. (BusinessInteraction) Administreren financiering onderwijsdeelnemer Het proces waarin de identificatie van de onderwijsdeelnemer plaatsvindt aan de hand van de persoonsgegevens die bij de aanmelding en inschrijving bij de onderwijsorganisatie bekend zijn. (BusinessInteraction) Identificeren onderwijsdeelnemer Een verzoek om verlof te krijgen voor deelname aan alle onderwijsactiviteiten voor een bepaalde periode. (BusinessObject) Verlofaanvraag De aan-/afwezigheid van een onderwijsdeelnemer op het moment dat die verwacht wordt deel te nemen aan onderwijsactiviteiten. (BusinessObject) Aan-/afwezigheid Een organisatie die onderwijs aanbiedt en verzorgt en regelt dat aan de gestelde randvoorwaarden wordt voldaan. (BusinessRole) Onderwijsorganisatie Het beoordelen van aan- en afwezigheid, het melden van (ongeoorloofd) verzuim, het nemen van passende maatregelen met het doel terugdringen van verzuim en van vroegtijdig schoolverlaten. (BusinessInteraction) Opvolgen aan- en afwezigheid Een maatregel die wordt uitgevoerd door een medewerker van de school of een externe partij om het verzuim van een onderwijsdeelnemer zoveel mogelijk te voorkomen / beperken. De maatregel kan op basis van vrijwillige (via school instelling) of wettelijke (via gemeente) basis opgelegd worden. (BusinessObject) Verzuimmaatregel AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AssociationRelationship AssociationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R Deze svg is op 30-05-2024 09:52:28 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 30-05-2024 09:52:28 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Legenda
   
ArchiMate-view Aanmelden en administreren onderwijsdeelname (per rol)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-c2784e630a914b08b5bfe8447ea7db26
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Aanmelden en administreren onderwijsdeelname (per rol)
Publiceren  : Ja
Type  : Diagram,Scenario
Status  : Vastgesteld
Datum laatste wijziging  : 12-10-2023
Bouwsteen  : Commentaar QA-team 26-9-2023 verwerkt
Elementen  : 
Relaties  :