Gegevenssoorten

Uit ROSA Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze pagina bevat een concepttekst die momenteel in bewerking is.

De tabel hieronder geeft een overzicht van de gegevenssoorten die een rol spelen in de verschillende ketenprocessen. Voor elk van deze gegevenssoorten zijn de bijbehorende zeggenschappen en het gebruik vastgelegd in gegevenskaarten. Door op de naam van een gegevenssoort te klikken, wordt de bijbehorende gegevenskaart geopend.

 Beschrijving
Aanmeldingsprocedure examenDe aanmeldingsprocedure beschrijft de wijze waarop kandidaten zich kunnen aanmelden voor een examen, en eventuele randvoorwaarden en beperkingen zoals een maximum aantal deelnemers.
Aanspraak op leermiddelHet recht om binnen een afgesproken termijn een leermiddel te activeren en te gebruiken.
AfnameconditieBeschrijft de context waarbinnen een toets plaatsvindt, opdat de resultaten van de toets kunnen worden geïnterpreteerd in educatieve zin.
AfnameplanningSpecificeert de toets, het moment van de afname, de kandidaten en de locatie.
Akkoord op leermiddelconditiesInstemming met de voorwaarden voor levering, betaling en gebruik die op het leermiddel van toepassing zijn.
AuthenticatiemiddelEen set van attributen (bijvoorbeeld een certificaat) op grond waarvan authenticatie van een partij kan plaatsvinden.
AutorisatiebeslissingDe uitkomst van een autorisatie
Autorisatieregels
BIV-classificatie
Beheersmaatregelen
BeoordelingsnormenDe beoordelingsnormen beschrijven de algemene- en toetsspecifieke regels en het beoordelingsmodel dat behoort bij de Toets.
BeoordelingsplanningSpecificeert de planning van het beoordelen van een of meerdere toetsafnames.
BestellingEen opdracht om één of meer leermiddelen te leveren.
Curriculum
Digitale identiteitEen identiteit die een digitale representatie is van een persoon.
Doel-BetekenisVerzameling van gegevens die iets zeggen over de toets zelf.
Doel-Betekenis onderdeelVerzameling van gegevens die iets zeggen over het toetsonderdeel zelf.
EntiteitEen herkenbaar en onderscheidbaar iets dat relevant is voor identity and access management en waarbij een digitale identiteit kan behoren.
ExamenreglementHet examenreglement bevat in elk geval informatie over de maatregelen en de toepassing daarvan, regels met betrekking tot de organisatie van het examen en de gang van zaken tijdens het examen, en de herkansingsmogelijkheden van het examen.
ExamenuitslagHet resultaat na het afleggen van het examen
ExpressieschaalFormule om een resultaat te berekenen op basis van meerdere scores, bijvoorbeeld een puntentelling en tijdsduur en aantal herhalingen, te kunnen combineren naar een enkele waarde. De waarde is een aanduiding op de schaal.
Gebruiksgegevens leermiddel
Identiteitsverklaring
InschrijfgegevensGegevens die in het kader van de uiteindelijke inschrijving van de deelname geadministreerd worden.
InterpolatieschaalDe score wordt vergeleken met een reeks normeringsintervallen, waarbij de plek waarop de score op de schaal past wordt gevonden na interpolatie.
Jaarplanning examensJaarplanning examens bevat de beschikbaarheid van de examenbetrokkene, de afnamelocatie en de voorgenomen toetsafnames voor dat jaar.
Koppelvlak
LeermateriaalMateriaal dat naar vorm en inhoud is gericht op informatieoverdracht in onderwijsleersituaties. Ook toetsen worden tot leermateriaal gerekend. In de praktijk gaat het veelal om materiaal waarvan het gebruik binnen het onderwijsaanbod door het bevoegd gezag specifiek voor het desbetreffende leerjaar is voorgeschreven.
LeermateriaalbeschrijvingInformatie over (het gebruik van) het leermateriaal, waaronder auteur, gebruiksinstructies, doelgroep, leerdoelen, vak, schooltype, begripsniveau, correctievoorschriften en normering, stuurparameters tbv adaptief afspelen, (deep)link waarop het materiaal beschikbaar is, et cetera.
LeermiddelEen product dat is samengesteld uit leermateriaal en dat onder bepaalde condities verkregen en gebruikt kan worden. Hetzelfde leermateriaal kan in verschillende leermiddelen (her)gebruikt worden.
LeermiddelbeschrijvingMetadata die de inhoud en beoogde toepassing van een leermiddel beschrijft, waaronder de voorwaarden voor levering, betaling en gebruik (jaarlicentie, betalen achteraf, etc.) die op het leermiddel van toepassing zijn en informatie over de leverbaarheid / levenscyclus van het product waarmee bijvoorbeeld wordt aangegeven per wanneer een leermiddel beschikbaar is. Omvat voor digitale leermiddelen ook de URL voor toegang tot het leermiddel.
LeermiddelenlijstEen overzicht van de leermiddelen die een onderwijsdeelnemer in een bepaalde periode nodig heeft.
LeermiddelselectieEen selectie van één of meer te verwerven leermiddelen.
LeerresultaatVastgelegde waarneming van een afgenomen onderwijsactiviteit (definitie in KOI model).
Leveringsbesluit
MatchingschaalDe score wordt vergeleken met een reeks normeringsintervallen, en het resultaat is de waarde van het matchende interval.
Normering
NormeringsintervalMapt een (drempel)score op een (drempel)waarde. Bij vergelijking van een score met een reeks normeringsintervallen wordt gebruik gemaakt van het passende normeringsinterval met de hoogste drempelscore.
OnderwijsdeelnemerIemand die een opleiding volgt, heeft gevolgd of gaat volgen of opgaat of is opgegaan voor een toets.
Onderwijseenheid
Opleidinggegevens onderwijsdeelnemerAlle informatie over de gevolgde onderwijsactiviteiten van een onderwijsdeelnemer.
OverstapdossierAlle gegevens die relevant geacht worden bij de overstap van een onderwijsdeelnemer van de ene onderwijsinstelling naar een andere. N.B. de bron van die gegevens kan divers zijn en per onderwijsdomein verschillen.
Persoonsgegevens
Persoonsgegevens onderwijsdeelnemerAlle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare onderwijsdeelnemer
ReferentieschaalInstrument om scores te plaatsen op een schaal.
Resultaatgegevens onderwijsdeelnemerAlle formeel behaalde en vastgelegde resultaten van een onderwijsdeelnemer.
Servicerequest
Toegang tot leermiddelDe constatering dat een gebruiker toegelaten wordt tot het educatieve digitale product (leermiddel) en gebruik mag maken van het desbetreffende digitaal leermateriaal.
Toetsafname
ToetscatalogusDe toetscatalogus biedt detailinformatie over de toetsen die

worden aangeboden. De informatie omvat onder andere de dagen en

uren waarop de toetsen moeten worden afgenomen en de toegestane hulpmiddelen die hierbij gebruikt mogen worden.
ToetsclusterEen verzameling samenhangende toetsen.
ToetsdeelnemerIemand die deelneemt aan een toetsafname.
ToetseenheidEen toets of toetsonderdeel.
ToetskaderHet toetskader beschrijft welke regels gesteld worden aan de toetsafname, -beoordeling en -inzage en regelt zaken zoals toegestane hulpmiddelen en geheimhouding.
ToetsleverancierPartij die een toets ter beschikking stelt.
ToetsonderdeelEen onderdeel van een toets.
Toetsresultaat
Trigger voor gegevenslevering
TweepuntsschaalDe ruwe score wordt vergeleken met de cesuur van deze schaal, en als de score lager is wordt waarde1 teruggegeven anders waarde2.
VerzuimmeldingHet signaal vanuit de onderwijsinstelling van :

- langdurig 'geoorloofd' verzuim dat beoordeeld moet worden, - ongeoorloofd verzuim, of het vermoeden van ongeoorloofd verzuim. NB. Afhankelijk van het type vindt de registratie plaats als vrijstelling of (uiteindelijk) verzuim.

In de FORA heet dit object 'Verzuimmelding'
Voortgangsgegevens leermateriaalInformatie over het starten en afronden van bepaalde inhoud, aangevuld met eventuele signalen voor opvolging door de onderwijsdeelnemer en/of onderwijsprofessional.
Waardedocument