Gegevenssoorten

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De tabel hieronder geeft een overzicht van de gegevenssoorten die een rol spelen in de verschillende ketenprocessen. Voor elk van deze gegevenssoorten zijn de bijbehorende zeggenschappen en het gebruik vastgelegd in gegevenskaarten. Door op de naam van een gegevenssoort te klikken, wordt de bijbehorende gegevenskaart geopend.

 Beschrijving
Aangeboden opleidingOmschrijving van de opleidingen die aan een instelling te volgen zijn als volledig traject.
Aankoppelpunt
Aanvullende deelnamegegevensDeelnamegegevens die een aanvulling vormen op Basisgegevens deelname
Aanvullende persoonsgegevensPersoonsgegevens die een aanvulling vormen op Basisgegevens persoon
Aanvullende resultaatgegevensResultaatgegevens die een aanvulling vormen op Basisgegevens resultaat
Basisgegevens deelnameDeelnamegegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters.
Basisgegevens persoonPersoonsgegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters.
Basisgegevens resultaatResultaatgegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters.
Bericht aanmeldstatus
BerichtadresseringAdressering van M2M-berichten ten behoeve van routering.
Beschikbaarheidsgegevens personele resourcesGegevens over de beschikbaarheid van personele resources t.b.v planning en matching.
BestellerIemand die een product bestelt. Dit kan een onderwijsvolger, diens wettelijke vertegenwoordiging of een onderwijsinstelling zijn
Bevoegd gezagSchoolbestuur
Centrale indicatorenCentrale indicatoren worden vastgesteld op basis van cijfers die centraal beschikbaar zijn.
Decentrale indicatorenDecentrale indicatoren zijn indicatoren waarvan de invulling door instellingen zelf wordt verzorgd.
Digitaal leermateriaal
Doorstroomrapportage
EindproductenEindproducten, zoals horizontale-verantwoordingsindicatoren en doorstroomrapportages, worden berekend op basis van halfproducten.
Formeel opleidingsaanbod
GegevensAlle gegevens
GroepEen groep deelnemers aan het onderwijs.
HalfproductenHalfproducten worden gebruikt bij de berekening van eindproducten, zoals horizontale-verantwoordingsindicatoren en doorstroomrapportages.
IndicatorenMeetbaar fenomeen met een signalerende functie
IndicatortoelichtingInstellingen kunnen met een toelichting bepaalde cijfers en feiten verklaren of verduidelijken
InschrijfgegevensGegevens die in het kader van aanmelding gebruikt worden
InstellingenOrganisaties die betrokken zijn bij het onderwijs. Daar vallen onderwijsinstellingen, maar ook exameninstellingen, samenwerkingsverbanden e.d. onder.
Instellingsgegevens
JaarrekeningDe jaarrekening is onderdeel van de jaarverslaggving, en bestaat uit de balans, de staat van baten en lasten, het kasstroomoverzicht en overige gegevens waaronder de vermelding van belangrijke gebeurtenissen na de balansdatum en de niet in de balans opgenomen zaken.
Ketenidentiteit
Leermiddelen
LicentieEen gebruiksrecht en autorisatie om van een product of dienst gebruik te maken binnen bepaalde voorwaarden.
LocatieElke ‘locatie’ waar onderwijs door een Onderwijsaanbieder wordt aangeboden. Deelnemers schrijven zich bij een Onderwijsaanbieder in voor een opleiding op een Onderwijslocatie.
Medewerker (gegevenssoort)
Metadata educatieve contentGegevens óver educatieve content
Metadata onderzoeksmateriaalmetadata van individuële onderzoeksmateriaal-objecten
Onderwijskundige eenheidEen afgeronde opleiding, of onderdelen van een opleiding
Onderwijsvolger
Open data
Overstapdossier
Rapportage horizontale verantwoording
VestigingLocatie waar onderwijs gegeven wordt
Voorlichtingsevenementen
Voortgang in digitaal leermateriaalWaar de onderwijsvolger is gebleven in een bepaalde les.
Zorg- en begeleidingsgegevensGegevens over de zorg voor en begeleiding van onderwijsvolgers