Aanmelden en administreren onderwijsdeelname

Uit ROSA Wiki
(Doorverwezen vanaf Aanmelden en administreren onderwijsdeelname)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze pagina is vastgesteld door Architectuurraad, op 25 januari 2024.

Deze pagina toont de uitwerking van het ketenprocesmodel Aanmelden en administreren onderwijsdeelname en bevat een aantal ketenprocessen die alle binnen het ketendomein Deelname aan het onderwijs vallen. De keuze om deze ketenprocessen in dit model op te nemen heeft te maken met de afhankelijkheid en samenhang tussen deze processen en met de ketensamenwerkingen die deze processen ondersteunen.

In detail[bewerken]

Deze weergave geeft de inrichting van de ketenprocessen aanmelden, overstappen, administreren onderwijsdeelname en administreren onderwijsresultaat in detail weer en hoe die zich tot elkaar verhouden. De ketenprocesstappen geven expliciete invulling aan de ketenprocessen en ondersteunen op hun beurt de gegevensuitwisselingen die tot uitdrukking komen in de informatieobjecten die van en naar de ketenprocesstappen lopen.

Het verkrijgen van de relevante gegevens van de onderwijsdeelnemer, het identificeren van de onderwijsdeelnemer om de toelaatbaarheid te beoordelen alvorens de inschrijving definitief gemaakt kan worden. (BusinessInteraction) Aanmelden Het proces waarin de gegevens worden verzameld op het vlak van vooropleidingen die de onderwijsdeelnemer heeft behaald. Deze kwalificatiegegevens zijn belang om de toelaatbaarheid van de onderwijsdeelnemer te kunnen beoordelen. Deze gegevens kunnen o.m. beschikbaar komen uit het dossier van de latende onderwijsinstelling of door gegevens te verkrijgen uit het ROD. (BusinessInteraction) Verzamelen vooropleidingsgeg- evens Het proces waarin de identificatie van de onderwijsdeelnemer plaatsvindt aan de hand van de persoonsgegevens die bij de aanmelding en inschrijving bij de onderwijsorganisatie bekend zijn. (BusinessInteraction) Identificeren onderwijsdeelnemer Het proces in de keten waar bij de aanmelding desgewenst een indicatie wordt afgegeven voor de financiering van het lesgeld van de opleiding bij de onderwijsdeelnemer. (BusinessInteraction) Bepalen financiering deelnamekosten Het proces in de keten waarbij de gegevens verzameld worden van de onderwijsdeelnemer en de opleiding zodat verdere afhandeling van de aanmelding kan plaatsvinden. Deze gegevens kunnen beschikbaar komen dan wel uit het dossier van de latende onderwijsinstelling dan wel door gegevens te verkrijgen uit het ROD. (BusinessInteraction) Verzamelen persoonsgegevens onderwijsdeelnemer Het proces waarin de de toelaatbaarheid van de onderwijsdeelnemer wordt beoordeeld aan de hand van de verkregen kwalificatiegegevens. (BusinessInteraction) Bepalen toelaatbaarheid onderwijsdeelnemer Het proces waarbij de definitieve keuze van de opleiding van de onderwijsdeelnemer wordt bepaald op grond van alle bij de aanmelding beschikbaar gekomen gegevens, waarna deze zijn beoordeeld en afgewogen. (BusinessInteraction) Bepalen opleidingskeuze Het vastleggen van de inschrijvingsgegevens, of mutaties daarop, en de leerresultaten van de onderwijsdeelnemer door de onderwijsinstelling en de gedeeltelijke uitwisseling daarvan met ROD. (BusinessInteraction) Administreren onderwijsdeelname Het proces in de keten waarbij de onderwijsorganisatie de gecomplementeerde aanmelding als definitieve inschrijving administreert bij de onderwijsdeelnemer. (BusinessInteraction) Administreren inschrijving onderwijsdeelnemer Het proces waarbij op basis van de aangeleverde gegevens vanuit onder meer de overheid (DUO) maar ook vanuit andere bronnen wordt vastgelegd in welke mate de onderwijsdeelnamekosten zijn gedekt. (BusinessInteraction) Administreren financiering onderwijsdeelnemer Het proces waarin de uitschrijving wordt afgehandeld wanneer een onderwijsdeelnemer zijn deelname op een opleiding gedurende het studiejaar beëindigd. (BusinessInteraction) Administreren uitschrijving Het proces waarbij de aan- en afwezigheid van de onderwijsdeelnemer wordt vastgelegd in het kader van de uitvoering van de opleiding. Dit is enerzijds van belang om de voortgang de onderwijsdeelnemer bij te houden en anderzijds om in geval van afwezigheid maatregelen te activeren om het verzuim terug te dringen. In geval van ongeoorloofd verzuim zal er een melding volgen via het verzuimloket van DUO, zodat opvolging door een leerplicht ambtenaar van de gemeente kan plaatsvinden. (BusinessInteraction) Administreren aan/afwezigheid onderwijsdeelnemer Het proces waarbij de onderwijsdeelnemer op basis van de gegevens van de deelname wordt ingedeeld binnen de opleiding zodat de registratie, de ondersteuning en de uitvoering van het onderwijs hierop kan worden afgestemd. (BusinessInteraction) Administreren indeling onderwijsdeelnemer Het proces waarin de identificatie van de onderwijsdeelnemer plaatsvindt aan de hand van de persoonsgegevens die bij de aanmelding en inschrijving bij de onderwijsorganisatie bekend zijn. (BusinessInteraction) Identificeren onderwijsdeelnemer Het verzamelen, autoriseren en overdragen van de gegevens van de onderwijsdeelnemer ten behoeve van de overstap van de onderwijsdeelnemer van latende onderwijsorganisatie naar de ontvangende onderwijsorganisatie. (BusinessInteraction) Overstappen Het proces van het verzamelen van de relevante gegevens van de onderwijsdeelnemer die van belang zijn voor de aanmelding van de onderwijsdeelnemer op de opleiding. (BusinessInteraction) Verzamelen dossier onderwijsdeelnemer Het proces waarbij er ten behoeve van de overdracht van de gegevens van de onderwijsdeelnemer expliciet toestemming wordt gegeven door de latende onderwijsorganisatie aan de ontvangende onderwijsorganisatie. (BusinessInteraction) Autoriseren gegevensoverdracht Het proces waarbij de gegevens van de onderwijsdeelnemer daadwerkelijk door de latende onderwijsinstelling in de vorm van een (digitaal) dossier worden overgedragen aan de ontvangende onderwijsinstelling ten behoeve van de aanmelding voor een opleiding. (BusinessInteraction) Overdragen overstapdossier Een gestandaardiseerde verzameling gegevens die relevant geacht worden bij de overstap van een onderwijsdeelnemer van de ene onderwijsinstelling naar een andere. (BusinessObject) Overstapdossier Een samenhangend geheel van vakken, gericht op de verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden. (BusinessObject) Opleiding Geactualiseerde overzicht van de dekking van de deelnamekosten met betrekking tot de onderwijsdeelnemer. (BusinessObject) Financieringsstatus Het totaal aan kosten ten behoeve van de financiering van de opleiding, met betrekking tot de onderwijsdeelnemer. (BusinessObject) Onderwijsdeelnamekoste- n Een vastgelegde waarneming van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde onderwijsactiviteit. (BusinessObject) Leerresultaat Vastgelegde en geformaliseerde beoordeling op basis van een of meer leerresultaten van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde summatieve onderwijsactiviteiten. (BusinessObject) Onderwijsresultaat Het administreren van de onderwijsresultaten van een onderwijsdeelnemer (BusinessInteraction) Administreren onderwijsresultaat Het proces waarbij na goedkeuring van de conformiteitsbeoordeling de administratie van de verkregen onderwijswaarderingen plaatsvindt in het kader van de afronding van (delen van) de opleiding. (BusinessInteraction) Administreren certificering BusinessInteraction Vastleggen onderwijsresultaat Een natuurlijk persoon die deelneemt, heeft deelgenomen of voornemens is om deel te nemen aan een onderwijsactiviteit, om zich kennis, vaardigheden en attitudes eigen te maken. (BusinessObject) Onderwijsdeelnemer Een verzameling van gevolgde en te volgen onderwijsdeelnames, werken, uitgevoerde (praktijk)opdrachten, geleverde prestaties, reflecties op de eigen competenties, cognitieve en/of persoonlijke ontwikkeling met een formatief, soms (deels) summatief karakter, welke als onderwijsresultaat of onderwijsresultaatverklaring tot uitdrukking komen. (BusinessObject) Portfolio Persoonlijke gegevens ter identificatie van een natuurlijk persoon. (BusinessObject) Personalia Een geformaliseerde verklaring die de prestaties, kwalificaties en competenties van een onderwijsdeelnemer beschrijft en bevestigt die buiten het formele Nederlandse onderwijssysteem zijn behaald of opgedaan. (BusinessObject) Onderwijsresultaatverklarin- g Toestemming van de latende onderwijsorganisatie om de gegevens van de onderwijsdeelnemer over te dragen aan de ontvangende onderwijsorganisatie. (BusinessObject) Autorisatie gegevensuitwisseli- ng De formele waardering die voortvloeien uit de uitvoering van het onderwijs en de afhandeling van de conformiteitsbeoordeling worden vastgesteld vanuit het diplomeren en certificeren (BusinessObject) Onderwijswaarderi- ng Een verzoek om niet te hoeven deelnemen aan onderwijsactiviteiten voor een bepaalde periode. (BusinessObject) Verlofaanvraag De registratie van de aan-/afwezigheid van een onderwijsdeelnemer op het moment dat die verwacht wordt deel te nemen aan onderwijsactiviteiten. (BusinessObject) Aan-/afwezigheid Een maatregel die wordt uitgevoerd om het verzuim van een onderwijsdeelnemer zoveel mogelijk te voorkomen / beperken. (BusinessObject) Verzuimmaatregel AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 04-07-2024 13:47:44 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 04-07-2024 13:47:44 CEST
   

De processtappen die bij het Aanmelden van belang zijn geven invulling aan het verzamelen en valideren van de voor dit proces relevante gegevens van de onderwijsdeelnemer en de door hem gekozen opleiding bij de aanmelding. Is er sprake van het overstappen van de latende onderwijsorganisatie naar de ontvangende onderwijsorganisatie dan vindt de overdracht van (een deel van) deze gegevens plaats, en in de meeste gevallen in de vorm van een digitaal dossier. Deze overdracht wordt geautoriseerd waarna de verzamelde gegevens kunnen worden overgedragen. Het informatieobject Onderwijsdeelnemer wordt aan de hand van de gegevensuitwisselingen bij de aanmelding opgebouwd uit gegevens ten aanzien van zijn Personalia en zijn Portfolio, met de daarin opgenomen de gevolgde en te volgen onderwijsdeelname(s) en het eventueel daarbij horende Onderwijsresultaat. Op basis van de verzamelde gegevens wordt de opleidingskeuze bepaald met inachtneming van de eisen die gesteld zijn ten aanzien van de toelaatbaarheid van de specifieke onderwijsdeelnemer. Bij het Aanmelden wordt ten behoeve van de financiering van de onderwijsdeelname een indicatie afgegeven.

De processtappen bij het Administreren van de onderwijsdeelname geven, na afhandeling van de identificatiegegevens, invulling aan de registratie van gegevens van belang voor het vastleggen van de onderwijsdeelname en de indeling van de onderwijsdeelnemer binnen de uitvoering van de opleiding. Vanuit de registratie van aan- en afwezigheid van de onderwijsdeelnemer wordt in geval van ongeoorloofd verzuim de Verzuimmelding gedaan en zal vanuit de opvolging van het verzuim de Verzuimmaatregel terug gemeld worden. Dit is per werkingsgebied anders geregeld en zijn er ook andere ketenpartners bij betrokken. Gedurende de gehele cyclus van de onderwijsdeelname wordt de financiering geadministreerd en actueel gehouden, tot het moment dat er een uitschrijving plaatsvindt.

De processtappen bij het Administreren onderwijsresultaat zorgen ervoor dat een subset van het Leerresultaat zoals dat bij de uitvoering van het onderwijs ontstaat worden verwerkt, zodat een formele bepaling wordt vastgelegd van het Onderwijsresultaat. Ook de Onderwijswaarderingen die verkregen worden uit het certificeren en diplomeren worden hiermee administratief verwerkt en beschikbaar gemaakt in het Onderwijsresultaat.

In context[bewerken]

Deze in context-weergave geeft inzicht in welke ketenprocessen en contexten vanuit het ketenprocesmodel Aanmelden en administreren onderwijsdeelname worden aangesproken, maar die niet in dit ketenprocesmodel verder zijn uitgewerkt. In het in context-model zijn enkel de informatieobjecten opgenomen die tussen de verschillende ketenprocessen uitgewisseld worden.

Het contextmodel beschrijft de ketenprocessen (aanmelden, overstappen, administreren onderwijsdeelname en onderwijsresultaat) die doorlopen worden om de onderwijsdeelnemer correct aan te melden en in te schrijven, waarbij alle relevante gegevens gevalideerd en geadministreerd worden, benodigd om het onderwijs en de voortgang daarop te volgen. (Grouping) Aanmelden en administreren onderwijsdeelname Het verzamelen, autoriseren en overdragen van de gegevens van de onderwijsdeelnemer ten behoeve van de overstap van de onderwijsdeelnemer van latende onderwijsorganisatie naar de ontvangende onderwijsorganisatie. (BusinessInteraction) Overstappen Een gestandaardiseerde verzameling gegevens die relevant geacht worden bij de overstap van een onderwijsdeelnemer van de ene onderwijsinstelling naar een andere. (BusinessObject) Overstapdossier Het verkrijgen van de relevante gegevens van de onderwijsdeelnemer, het identificeren van de onderwijsdeelnemer om de toelaatbaarheid te beoordelen alvorens de inschrijving definitief gemaakt kan worden. (BusinessInteraction) Aanmelden Het vastleggen van de inschrijvingsgegevens, of mutaties daarop, en de leerresultaten van de onderwijsdeelnemer door de onderwijsinstelling en de gedeeltelijke uitwisseling daarvan met ROD. (BusinessInteraction) Administreren onderwijsdeelname Een verzoek om niet te hoeven deelnemen aan onderwijsactiviteiten voor een bepaalde periode. (BusinessObject) Verlofaanvraag De registratie van de aan-/afwezigheid van een onderwijsdeelnemer op het moment dat die verwacht wordt deel te nemen aan onderwijsactiviteiten. (BusinessObject) Aan-/afwezigheid Een natuurlijk persoon die deelneemt, heeft deelgenomen of voornemens is om deel te nemen aan een onderwijsactiviteit, om zich kennis, vaardigheden en attitudes eigen te maken. (BusinessObject) Onderwijsdeelnemer Het administreren van de onderwijsresultaten van een onderwijsdeelnemer (BusinessInteraction) Administreren onderwijsresultaat Vastgelegde en geformaliseerde beoordeling op basis van een of meer leerresultaten van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde summatieve onderwijsactiviteiten. (BusinessObject) Onderwijsresultaat De uitvoering van het onderwijs krijgt concreet gestalte binnen de context van het plannen en roosteren van het onderwijs om ervoor te zorgen dat het curriculum effectief wordt gerealiseerd in een goed en afgestemd rooster. Dit omvat zowel het lesrooster als het toetsrooster. (Grouping) Plannen en roosteren Heeft betrekking op de organisatie van het onderwijs (BusinessInteraction) Plannen en roosteren Het contextmodel beschrijft hoe de inhoud en de daadwerkelijke producten, namelijk de leermiddelen, beschikbaar worden gesteld ter ondersteuning aan het onderwijs. In de leermiddelenketenen worden de ketenprocessen (ontwikkelen leermateriaal en aanbieden, verwerven, gebruiken en betalen leermiddel) volgens uniforme afspraken doorlopen. Het betreft zowel de folio als de digitale leermiddelen zoals deze worden ingezet, en waarbij met name de digitale leermiddelen worden benut om het onderwijs te differentiëren en beter af te stemmen op individuele onderwijsdeelnemers. (Grouping) Toepassen leermiddelen Het ingebruiknemen van leermiddelen en het aanwenden van het leermateriaal. (BusinessInteraction) Gebruiken leermiddel Het contextmodel beschrijft de hoe het examineren en toetsen volgens de vastgestelde examenkaders wordt georganiseerd, afgenomen, beoordeeld en geformaliseerd tot een uitslag, welke wordt verwerkt tot een resultaat per onderwijsdeelnemer. (Grouping) Toetsen en examineren Het organiseren en uitvoeren van een meting van de kennis, vaardigheden en houdingen van onderwijsdeelnemers op een bepaald moment. (BusinessInteraction) Toetsen Het organiseren, afnemen en beoordelen van een (kwalificerend) examen, examenonderdeel of exameneenheid. (BusinessInteraction) Examineren Binnen de context Registreren van het onderwijs worden de gegevens over de onderwijsdeelnemer en zijn opleidingen door de onderwijsorganisaties uit de sectoren uitgewisseld en centraal geregistreerd zodat hier op gemonitord kan worden. Door aggregatie van gegevens worden inzichten verschaft op het niveau van de onderwijsorganisaties, of afgeleide gegevens op regionaal en landelijk niveau. De data wordt (deels) beschikbaar gesteld als open data of in verschillende dashboards aan schoolbesturen. (Grouping) Registreren van het onderwijs BusinessInteraction Registreren onderwijsdeelname BusinessInteraction Registreren onderwijsresultaat Binnen de context van het waarderen van anders verworven resultaten worden de richtlijnen en beoordelingscriteria vastgesteld op basis waarvan een objectieve evaluatie gemaakt kan worden van resultaten en competenties die buiten de gebruikelijke kaders zijn verworven. Dit omvat diverse contexten zoals andere landen, continenten of onderwijsinstellingen. (Grouping) Waarderen van ontwikkeling Een geformaliseerde verklaring die de prestaties, kwalificaties en competenties van een onderwijsdeelnemer beschrijft en bevestigt die buiten het formele Nederlandse onderwijssysteem zijn behaald of opgedaan. (BusinessObject) Onderwijsresultaatverklaring BusinessInteraction Valideren verworven resultaten De formele waardering die voortvloeien uit de uitvoering van het onderwijs en de afhandeling van de conformiteitsbeoordeling worden vastgesteld vanuit het diplomeren en certificeren (BusinessObject) Onderwijswaarderi- ng Het waarderen van anders verworven resultaten speelt een essentiële rol bij het vaststellen van de richtlijnen en beoordelingscriteria die nodig zijn om een objectieve evaluatie te maken van resultaten en competenties die buiten de gebruikelijke kaders zijn verworven. Dit omvat diverse contexten zoals andere landen, continenten of onderwijsinstellingen. (BusinessInteraction) Waarderen verworven resultaten Het contextmodel is een weergave van de ketenprocessen die de financiering van het onderwijs in de keten faciliteren. Financiering vindt plaats op basis van overheidsmiddelen, eigen bijdragen en internationale bronnen. Het omhelst zowel de financiering op organisatieniveau (personele en materiële lumpsum) als van de onderwijsdeelname. (Grouping) Financiering in het onderwijs BusinessInteraction Financiering onderwijsdeelname Het totaal aan kosten ten behoeve van de financiering van de opleiding, met betrekking tot de onderwijsdeelnemer. (BusinessObject) Onderwijsdeelnamekost- en Geactualiseerde overzicht van de dekking van de deelnamekosten met betrekking tot de onderwijsdeelnemer. (BusinessObject) Financieringsstatus Het contextmodel is een weergave van de ketenprocessen van opvolgen aan- en afwezigheid in het onderwijs. Het opvolgen is van groot belang voor het waarborgen van de voortgang en het toezicht op de uitvoering van het onderwijs. Het beoordelen van de aan- en afwezigheid en het terugdringen van verzuim aan de hand van het uitvoeren van verzuimmaatregelen. In geval van ongeoorloofd verzuim worden gegevens door de onderwijsorganisatie doorgezet naar de centrale registraties (gemeentelijk en landelijk) zodat gemeente en de landelijk Inspectie van het Onderwijs toezicht kunnen houden op de naleving van de wettelijke bepalingen uit de leerplicht. (Grouping) Opvolgen aan- en afwezigheid Een maatregel die wordt uitgevoerd om het verzuim van een onderwijsdeelnemer zoveel mogelijk te voorkomen / beperken. (BusinessObject) Verzuimmaatregel Het beoordelen van aan- en afwezigheid, het melden van (ongeoorloofd) verzuim en het nemen van passende maatregelen met het doel terugdringen van verzuim en van vroegtijdig schoolverlaten. (BusinessInteraction) Opvolgen aan- en afwezigheid De resultaten die binnen de uitvoering van het onderwijs worden gehaald, worden door de onderwijsorganisaties uit de sectoren geadministreerd en uitgewisseld, centraal verzameld en geregistreerd zodat hier op gemonitord kan worden. Aan de hand van deze resultaatgegevens wordt de voortgang en de doorstroom binnen het onderwijs gemonitord. Formele resultaten zoals diploma's en certificaten worden vastgelegd en kunnen worden opgenomen in het portfolio van de onderwijsdeelnemer. (Grouping) Resultaten uit het onderwijs Vastleggen van de beoordeling van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde onderwijsactiviteit. (BusinessInteraction) Administreren leerresultaat Een vastgelegde waarneming van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde onderwijsactiviteit. (BusinessObject) Leerresultaat AccessRelationship RW AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship RW Deze svg is op 04-07-2024 13:47:46 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 04-07-2024 13:47:46 CEST
   
   

De In context-view toont allereerst de ketenprocessen in samenhang die relevant zijn voor het ketenprocesmodel dat hier is uitgewerkt (Aanmelden, Overstappen, Administreren onderwijsdeelname, Administreren onderwijsresultaat). Daarnaast zijn in deze In context-view zogeheten contexten (toepassingsscenario's) met daarin andere ketenprocessen weergegeven die niet zozeer tot het uitgewerkte ketenprocesmodel zelf behoren en ook niet altijd tot het ketendomein waar het ketenprocesmodel onderdeel van is, maar die wel randvoorwaardelijk zijn voor de ketenprocessen in het ketenprocesmodel of andersom.

Bij de processen Aanmelden (van de onderwijsdeelnemer) en het Administreren onderwijsdeelname worden naast het verzamelen van de relevante gegevens over de onderwijsdeelnemer en de gewenste opleiding ook informatie over de financiering van de opleiding opgehaald. De hierbij onderkende informatieobjecten Indicatie deelnamekosten en Bekostigingsstatus komen als input uit de context van de Financiering van de onderwijsdeelname en zijn van belang bij het kunnen afronden van de processen Aanmelden alsmede ook het en het Administreren onderwijsdeelname.

Bij het afronden van de aanmelding is de opleiding gekozen, definitief gemaakt en geadministreerd als inschrijving van de onderwijsdeelnemer. Het informatieobject Onderwijsdeelnemer geeft de benodigde informatie die binnen de uitvoering van de opleiding de planning en roostering, en de afname van toetsen en examens wordt gebruikt. Resultaten uit het volgen van het onderwijs worden geadministreerd bij de onderwijsdeelnemer in een andere context die valt bij onder Uitvoering van het onderwijs. Sommige van die resultaten (al of niet geaggregeerd) kunnen (in het model via het informatieobject Leerresultaat) als input administratief verwerkt worden bij de onderwijsdeelnemer als formeel onderwijsresultaat zodat monitoring op voortgang en centrale registratie door andere partijen in het onderwijsdomein kan plaatsvinden.

Binnen het Administreren onderwijsdeelname kan er uit de aan- en afwezigheidsadministratie in geval van ongeoorloofd verzuim het informatieobject Verzuimmelding gegenereerd worden die voor de initiatie zorgt van het ketenproces Monitoring verzuim . De uit dit ketenproces voort te komen Verzuimmaatregel wordt teruggekoppeld zodat dit bij de onderwijsdeelname kan worden vastgelegd.

Per rol[bewerken]

In deze weergave staan de rollen centraal die een verantwoordelijkheid hebben in de uitvoering van de ketenprocessen die onderdeel vormen van het ketenprocesmodel Aanmelden en administreren onderwijsdeelname alsmede de ketenprocessen behorende tot de contexten die nauw verbonden zijn aan deze processen. In de weergave zijn naast de rollen ook de informatieobjecten opgenomen die uitgewisseld worden tussen de betrokken ketenpartners die de rollen kunnen vervullen. Deze view vormt daarmee een referentie voor het inrichten van ketensamenwerkingen.

Het totaal aan kosten ten behoeve van de financiering van de opleiding, met betrekking tot de onderwijsdeelnemer. (BusinessObject) Onderwijsdeelnamekost- en Geactualiseerde overzicht van de dekking van de deelnamekosten met betrekking tot de onderwijsdeelnemer. (BusinessObject) Financieringsstatus BusinessRole Dienstaanbieder aanmelding Het proces in de keten waarbij de gegevens verzameld worden van de onderwijsdeelnemer en de opleiding zodat verdere afhandeling van de aanmelding kan plaatsvinden. Deze gegevens kunnen beschikbaar komen dan wel uit het dossier van de latende onderwijsinstelling dan wel door gegevens te verkrijgen uit het ROD. (BusinessInteraction) Verzamelen persoonsgegevens onderwijsdeelnemer Het proces waarin de identificatie van de onderwijsdeelnemer plaatsvindt aan de hand van de persoonsgegevens die bij de aanmelding en inschrijving bij de onderwijsorganisatie bekend zijn. (BusinessInteraction) Identificeren onderwijsdeelnemer Het proces waarin de gegevens worden verzameld op het vlak van vooropleidingen die de onderwijsdeelnemer heeft behaald. Deze kwalificatiegegevens zijn belang om de toelaatbaarheid van de onderwijsdeelnemer te kunnen beoordelen. Deze gegevens kunnen o.m. beschikbaar komen uit het dossier van de latende onderwijsinstelling of door gegevens te verkrijgen uit het ROD. (BusinessInteraction) Verzamelen vooropleidingsgeg- evens Het proces in de keten waar bij de aanmelding desgewenst een indicatie wordt afgegeven voor de financiering van het lesgeld van de opleiding bij de onderwijsdeelnemer. (BusinessInteraction) Bepalen financiering deelnamekosten BusinessRole Dienstverlener overstappen Het proces waarbij de gegevens van de onderwijsdeelnemer daadwerkelijk door de latende onderwijsinstelling in de vorm van een (digitaal) dossier worden overgedragen aan de ontvangende onderwijsinstelling ten behoeve van de aanmelding voor een opleiding. (BusinessInteraction) Overdragen overstapdossier Het proces waarbij er ten behoeve van de overdracht van de gegevens van de onderwijsdeelnemer expliciet toestemming wordt gegeven door de latende onderwijsorganisatie aan de ontvangende onderwijsorganisatie. (BusinessInteraction) Autoriseren gegevensoverdracht Vastgelegde en geformaliseerde beoordeling op basis van een of meer leerresultaten van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde summatieve onderwijsactiviteiten. (BusinessObject) Onderwijsresultaat Een gestandaardiseerde verzameling gegevens die relevant geacht worden bij de overstap van een onderwijsdeelnemer van de ene onderwijsinstelling naar een andere. (BusinessObject) Overstapdossier Een natuurlijk persoon die deelneemt, heeft deelgenomen of voornemens is om deel te nemen aan een onderwijsactiviteit, om zich kennis, vaardigheden en attitudes eigen te maken. (BusinessObject) Onderwijsdeelnemer Een vastgelegde waarneming van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde onderwijsactiviteit. (BusinessObject) Leerresultaat De registerhouder is verantwoordelijk voor het beheer van de sectorale basisregisters (BusinessRole) Registerhouder onderwijsdeelnemer BusinessInteraction Registreren onderwijsresultaat BusinessInteraction Vastleggen gegevens onderwijsdeelnemer Een geformaliseerde verklaring die de prestaties, kwalificaties en competenties van een onderwijsdeelnemer beschrijft en bevestigt die buiten het formele Nederlandse onderwijssysteem zijn behaald of opgedaan. (BusinessObject) Onderwijsresultaatverklaring BusinessRole Geautoriseerde beoordelingsinstantie Beoordeling HO competenties vai NUFFIC diploma waardering Het beoordelen van eerder verworven resultaten zorgt voor een eenduidige toetsing van de resultaten die elders verworven zijn. Deze beoordeling kan op verschillende wijze plaatsvinden. Gangbare werkwijzen zijn: * Diplomawaardering: Bij het beoordelen van diploma's behaald in andere landen, kunnen specifieke organisaties of instanties belast zijn met het vergelijken van het buitenlandse onderwijsstelsel met het lokale systeem. Ze kunnen kijken naar de inhoud, duur en kwaliteit van het behaalde diploma om de waarde ervan te bepalen. * Credential evaluatie: Een geloofwaardige en erkende credential evaluatie-service kan worden ingeschakeld om de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's, transcripties en andere academische documenten te beoordelen. Deze diensten kunnen de academische inhoud, het curriculum, de accreditatiestatus van de instelling en andere relevante factoren in overweging nemen om tot een objectieve beoordeling te komen. * Portfolio-assessment: In sommige gevallen kan het nodig zijn dat individuen hun competenties en resultaten aantonen door middel van een portfolio. Een portfolio kan bestaan uit voorbeelden van werk, projecten, referenties en andere relevante documentatie. Deskundigen op het gebied kunnen de portfolio beoordelen en de waarde van de anders verworven resultaten vaststellen. * Gestandaardiseerde tests: Soms kan het vereist zijn dat individuen gestandaardiseerde tests afleggen om hun kennis en vaardigheden te meten. Deze tests kunnen worden ontworpen om internationaal erkende standaarden te volgen en kunnen helpen bij het vergelijken van prestaties ongeacht de geografische locatie waar de resultaten zijn behaald. (BusinessInteraction) Beoordelen eerder verworven resultaten BusinessRole Financier onderwijsdeelnemer BusinessInteraction Financiering onderwijsdeelname Persoonlijke gegevens ter identificatie van een natuurlijk persoon. (BusinessObject) Personalia Een verzameling van gevolgde en te volgen onderwijsdeelnames, werken, uitgevoerde (praktijk)opdrachten, geleverde prestaties, reflecties op de eigen competenties, cognitieve en/of persoonlijke ontwikkeling met een formatief, soms (deels) summatief karakter, welke als onderwijsresultaat of onderwijsresultaatverklaring tot uitdrukking komen. (BusinessObject) Portfolio Een samenhangend geheel van vakken, gericht op de verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden. (BusinessObject) Opleiding Toestemming van de latende onderwijsorganisatie om de gegevens van de onderwijsdeelnemer over te dragen aan de ontvangende onderwijsorganisatie. (BusinessObject) Autorisatie gegevensuitwisseli- ng De formele waardering die voortvloeien uit de uitvoering van het onderwijs en de afhandeling van de conformiteitsbeoordeling worden vastgesteld vanuit het diplomeren en certificeren (BusinessObject) Onderwijswaarderi- ng Een organisatie die onderwijs aanbiedt en verzorgt en regelt dat aan de gestelde randvoorwaarden wordt voldaan. (BusinessRole) Onderwijsorganisatie Het proces waarin de de toelaatbaarheid van de onderwijsdeelnemer wordt beoordeeld aan de hand van de verkregen kwalificatiegegevens. (BusinessInteraction) Bepalen toelaatbaarheid onderwijsdeelnemer Het proces waarbij de definitieve keuze van de opleiding van de onderwijsdeelnemer wordt bepaald op grond van alle bij de aanmelding beschikbaar gekomen gegevens, waarna deze zijn beoordeeld en afgewogen. (BusinessInteraction) Bepalen opleidingskeuze Het proces waarbij de aan- en afwezigheid van de onderwijsdeelnemer wordt vastgelegd in het kader van de uitvoering van de opleiding. Dit is enerzijds van belang om de voortgang de onderwijsdeelnemer bij te houden en anderzijds om in geval van afwezigheid maatregelen te activeren om het verzuim terug te dringen. In geval van ongeoorloofd verzuim zal er een melding volgen via het verzuimloket van DUO, zodat opvolging door een leerplicht ambtenaar van de gemeente kan plaatsvinden. (BusinessInteraction) Administreren aan/afwezigheid onderwijsdeelnemer Het proces in de keten waarbij de onderwijsorganisatie de gecomplementeerde aanmelding als definitieve inschrijving administreert bij de onderwijsdeelnemer. (BusinessInteraction) Administreren inschrijving onderwijsdeelnemer Het proces waarbij na goedkeuring van de conformiteitsbeoordeling de administratie van de verkregen onderwijswaarderingen plaatsvindt in het kader van de afronding van (delen van) de opleiding. (BusinessInteraction) Administreren certificering Het proces waarbij de leerresultaten, die van belang zijn in het kader van de formele afronding van de opleiding (of delen daarvan), administratief verwerkt worden naar een onderwijsresultaat (BusinessInteraction) Vastleggen leerresultaat Het proces waarbij op basis van de aangeleverde gegevens vanuit onder meer de overheid (DUO) maar ook vanuit andere bronnen wordt vastgelegd in welke mate de onderwijsdeelnamekosten zijn gedekt. (BusinessInteraction) Administreren financiering onderwijsdeelnemer Het proces waarin de identificatie van de onderwijsdeelnemer plaatsvindt aan de hand van de persoonsgegevens die bij de aanmelding en inschrijving bij de onderwijsorganisatie bekend zijn. (BusinessInteraction) Identificeren onderwijsdeelnemer Een verzoek om niet te hoeven deelnemen aan onderwijsactiviteiten voor een bepaalde periode. (BusinessObject) Verlofaanvraag De registratie van de aan-/afwezigheid van een onderwijsdeelnemer op het moment dat die verwacht wordt deel te nemen aan onderwijsactiviteiten. (BusinessObject) Aan-/afwezigheid Een organisatie die onderwijs aanbiedt en verzorgt en regelt dat aan de gestelde randvoorwaarden wordt voldaan. (BusinessRole) Onderwijsorganisatie Het beoordelen van aan- en afwezigheid, het melden van (ongeoorloofd) verzuim en het nemen van passende maatregelen met het doel terugdringen van verzuim en van vroegtijdig schoolverlaten. (BusinessInteraction) Opvolgen aan- en afwezigheid Een maatregel die wordt uitgevoerd om het verzuim van een onderwijsdeelnemer zoveel mogelijk te voorkomen / beperken. (BusinessObject) Verzuimmaatregel AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AssociationRelationship AssociationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R Deze svg is op 04-07-2024 13:47:47 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 04-07-2024 13:47:47 CEST
   

Als bij het Aanmelden er sprake is van een dienstverlener (Dienstverlener overstappen) dan zal die ketenpartner, ten behoeve van de uitvoering van de overdracht van de gegevens, toestemming voor de gegevensuitwisseling vragen in de vorm van een Autorisatie gegevensuitwisseling. Middels het Overstapdossier worden de betreffende gegevens voor een specifieke Onderwijsdeelnemer daadwerkelijk uitgewisseld tussen de latende en de ontvangende Onderwijsorganisatie. De Dienstverlener aanmelding ondersteunt de ketenprocesstappen van het identificeren en het verzamelen van de gegevens van de Onderwijsdeelnemer ten aanzien van (een subset van) zijn Personalia, zijn Portfolio, de Opleiding en zijn Onderwijsresultaat. In sommige gevallen mogen een deel van die gegevens betrokken worden bij de Registerhouder onderwijsdeelnemer.

Bij het Aanmelden wordt ook de toelaatbaarheid bepaald inclusief eventuele verkregen Prestatieverklaring(en) zoals beoordeeld door de Geautoriseerde beoordelingsinstantie. Bij het Administreren van de onderwijsdeelname door de Onderwijsorganisatie wordt op basis van een positief besluit over de toelaatbaarheid de gegevens die zijn verzameld bij Aanmelden vastgelegd.

Als uit de processtap Administreren aan/afwezigheid onderwijsdeelnemer blijkt dat er sprake is van Ongeoorloofd verzuim dan wordt middels een Verzuimmelding dit doorgezet naar de Toezichthouder verzuim, zodat daar het verzuim kan worden opgevolgd in het kader van het monitoren van het verzuim. NB de rol van Toezichthouder verzuim kan per werkingsgebied verschillen, in het po en vo is dat de leerplichtambtenaar maar in het mbo speelt die alleen voor minderjarigen nog een rol en in het ho helemaal niet.

Ten behoeve van de financiering van de onderwijsdeelnemer wordt er bij de aanmelding een Indicatie deelnamekosten verkregen door de Financier onderwijsdeelnemer, die ook gedurende de onderwijsdeelname de actuele Bekostigingsstatus afgeeft om te verwerken in de lokale administratie. De rol Financier onderwijsdeelnemer kan vervuld worden door de overheid (OCW in veel gevallen), maar kan ook door de onderwijsdeelnemer zelf, het bedrijf waarvoor die werkt of een andere partij worden ingevuld. In sommige gevallen is er sprake van meerdere financieringsstromen vanuit meerdere rollen/partijen.

Ketenprocessen[bewerken]

NaamBeschrijving
AanmeldenHet verkrijgen van de relevante gegevens van de onderwijsdeelnemer, het identificeren van de onderwijsdeelnemer om de toelaatbaarheid te beoordelen alvorens de inschrijving definitief gemaakt kan worden.
Administreren onderwijsdeelnameHet vastleggen van de inschrijvingsgegevens, of mutaties daarop, en de leerresultaten van de onderwijsdeelnemer door de onderwijsinstelling en de gedeeltelijke uitwisseling daarvan met ROD.
Administreren onderwijsresultaatHet administreren van de onderwijsresultaten van een onderwijsdeelnemer
OverstappenHet verzamelen, autoriseren en overdragen van de gegevens van de onderwijsdeelnemer ten behoeve van de overstap van de onderwijsdeelnemer van latende onderwijsorganisatie naar de ontvangende onderwijsorganisatie.

Ketenprocesstappen[bewerken]

NaamBeschrijving
Administreren aan/afwezigheid onderwijsdeelnemerHet proces waarbij de aan- en afwezigheid van de onderwijsdeelnemer wordt vastgelegd in het kader van de uitvoering van de opleiding. Dit is enerzijds van belang om de voortgang de onderwijsdeelnemer bij te houden en anderzijds om in geval van afwezigheid maatregelen te activeren om het verzuim terug te dringen. In geval van ongeoorloofd verzuim zal er een melding volgen via het verzuimloket van DUO, zodat opvolging door een leerplicht ambtenaar van de gemeente kan plaatsvinden.
Administreren certificeringHet proces waarbij na goedkeuring van de conformiteitsbeoordeling de administratie van de verkregen onderwijswaarderingen plaatsvindt in het kader van de afronding van (delen van) de opleiding.
Administreren financiering onderwijsdeelnemerHet proces waarbij op basis van de aangeleverde gegevens vanuit onder meer de overheid (DUO) maar ook vanuit andere bronnen wordt vastgelegd in welke mate de onderwijsdeelnamekosten zijn gedekt.
Administreren indeling onderwijsdeelnemerHet proces waarbij de onderwijsdeelnemer op basis van de gegevens van de deelname wordt ingedeeld binnen de opleiding zodat de registratie, de ondersteuning en de uitvoering van het onderwijs hierop kan worden afgestemd.
Administreren inschrijving onderwijsdeelnemerHet proces in de keten waarbij de onderwijsorganisatie de gecomplementeerde aanmelding als definitieve inschrijving administreert bij de onderwijsdeelnemer.
Administreren uitschrijvingHet proces waarin de uitschrijving wordt afgehandeld wanneer een onderwijsdeelnemer zijn deelname op een opleiding gedurende het studiejaar beëindigd.
Autoriseren gegevensoverdrachtHet proces waarbij er ten behoeve van de overdracht van de gegevens van de onderwijsdeelnemer expliciet toestemming wordt gegeven door de latende onderwijsorganisatie aan de ontvangende onderwijsorganisatie.
Bepalen financiering deelnamekostenHet proces in de keten waar bij de aanmelding desgewenst een indicatie wordt afgegeven voor de financiering van het lesgeld van de opleiding bij de onderwijsdeelnemer.
Bepalen opleidingskeuzeHet proces waarbij de definitieve keuze van de opleiding van de onderwijsdeelnemer wordt bepaald op grond van alle bij de aanmelding beschikbaar gekomen gegevens, waarna deze zijn beoordeeld en afgewogen.
Bepalen toelaatbaarheid onderwijsdeelnemerHet proces waarin de de toelaatbaarheid van de onderwijsdeelnemer wordt beoordeeld aan de hand van de verkregen kwalificatiegegevens.
Identificeren onderwijsdeelnemerHet proces waarin de identificatie van de onderwijsdeelnemer plaatsvindt aan de hand van de persoonsgegevens die bij de aanmelding en inschrijving bij de onderwijsorganisatie bekend zijn.
Overdragen overstapdossierHet proces waarbij de gegevens van de onderwijsdeelnemer daadwerkelijk door de latende onderwijsinstelling in de vorm van een (digitaal) dossier worden overgedragen aan de ontvangende onderwijsinstelling ten behoeve van de aanmelding voor een opleiding.
Verzamelen dossier onderwijsdeelnemerHet proces van het verzamelen van de relevante gegevens van de onderwijsdeelnemer die van belang zijn voor de aanmelding van de onderwijsdeelnemer op de opleiding.
Verzamelen persoonsgegevens onderwijsdeelnemerHet proces in de keten waarbij de gegevens verzameld worden van de onderwijsdeelnemer en de opleiding zodat verdere afhandeling van de aanmelding kan plaatsvinden. Deze gegevens kunnen beschikbaar komen dan wel uit het dossier van de latende onderwijsinstelling dan wel door gegevens te verkrijgen uit het ROD.
Verzamelen vooropleidingsgegevensHet proces waarin de gegevens worden verzameld op het vlak van vooropleidingen die de onderwijsdeelnemer heeft behaald. Deze kwalificatiegegevens zijn belang om de toelaatbaarheid van de onderwijsdeelnemer te kunnen beoordelen. Deze gegevens kunnen o.m. beschikbaar komen uit het dossier van de latende onderwijsinstelling of door gegevens te verkrijgen uit het ROD.

Informatieobjecten[bewerken]

InformatieobjectBeschrijving
Aan-/afwezigheidDe registratie van de aan-/afwezigheid van een onderwijsdeelnemer op het moment dat die verwacht wordt deel te nemen aan onderwijsactiviteiten.
Autorisatie gegevensuitwisselingToestemming van de latende onderwijsorganisatie om de gegevens van de onderwijsdeelnemer over te dragen aan de ontvangende onderwijsorganisatie.
FinancieringsstatusGeactualiseerde overzicht van de dekking van de deelnamekosten met betrekking tot de onderwijsdeelnemer.
LeerresultaatEen vastgelegde waarneming van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde onderwijsactiviteit.
OnderwijsdeelnamekostenHet totaal aan kosten ten behoeve van de financiering van de opleiding, met betrekking tot de onderwijsdeelnemer.
OnderwijsdeelnemerEen natuurlijk persoon die deelneemt, heeft deelgenomen of voornemens is om deel te nemen aan een onderwijsactiviteit, om zich kennis, vaardigheden en attitudes eigen te maken.
OnderwijsresultaatVastgelegde en geformaliseerde beoordeling op basis van een of meer leerresultaten van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde summatieve onderwijsactiviteiten.
OnderwijsresultaatverklaringEen geformaliseerde verklaring die de prestaties, kwalificaties en competenties van een onderwijsdeelnemer beschrijft en bevestigt die buiten het formele Nederlandse onderwijssysteem zijn behaald of opgedaan.
OnderwijswaarderingDe formele waardering die voortvloeien uit de uitvoering van het onderwijs en de afhandeling van de conformiteitsbeoordeling worden vastgesteld vanuit het diplomeren en certificeren
OpleidingEen samenhangend geheel van vakken, gericht op de verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden.
OverstapdossierEen gestandaardiseerde verzameling gegevens die relevant geacht worden bij de overstap van een onderwijsdeelnemer van de ene onderwijsinstelling naar een andere.
PersonaliaPersoonlijke gegevens ter identificatie van een natuurlijk persoon.
PortfolioEen verzameling van gevolgde en te volgen onderwijsdeelnames, werken, uitgevoerde (praktijk)opdrachten, geleverde prestaties, reflecties op de eigen competenties, cognitieve en/of persoonlijke ontwikkeling met een formatief, soms (deels) summatief karakter, welke als onderwijsresultaat of onderwijsresultaatverklaring tot uitdrukking komen.
VerlofaanvraagEen verzoek om niet te hoeven deelnemen aan onderwijsactiviteiten voor een bepaalde periode.
VerzuimmaatregelEen maatregel die wordt uitgevoerd om het verzuim van een onderwijsdeelnemer zoveel mogelijk te voorkomen / beperken.