Aanmelden en administreren onderwijsdeelname

Uit ROSA Wiki
(Doorverwezen vanaf Aanmelden en administreren onderwijsdeelname)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze pagina bevat een concepttekst die momenteel in bewerking is.
Toelichting: Voor de uitwerking is al afstemming geweest met vertegenwoordigers van de sectorale referentiearchitecturen en met DUO.

Deze pagina toont de uitwerking van het ketenprocesmodel Aanmelden en administreren onderwijsdeelname en bevat een aantal ketenprocessen die alle binnen het ketendomein Deelname aan het onderwijs vallen. De keuze om deze ketenprocessen in dit model op te nemen heeft te maken met de afhankelijkheid en samenhang tussen deze processen en met de ketensamenwerkingen die deze processen ondersteunen.

In context[bewerken]

Deze in context-weergave geeft inzicht in welke ketenprocessen en contexten vanuit het ketenprocesmodel Aanmelden en administreren onderwijsdeelname worden aangesproken, maar die niet in dit ketenprocesmodel verder zijn uitgewerkt. In het in context-model zijn enkel de informatieobjecten opgenomen die tussen de verschillende ketenprocessen uitgewisseld worden.

ArchiMateNote Aanmelden en administreren onderwijsdeelname Een gestandaardiseerde verzameling gegevens die relevant geacht worden bij de overstap van een onderwijsdeelnemer van de ene onderwijsinstelling naar een andere. (BusinessObject) Overstapdossier Het verkrijgen van de relevante gegevens van de onderwijsdeelnemer, het identificeren van de onderwijsdeelnemer om de toelaatbaarheid te beoordelen alvorens de inschrijving definitief gemaakt kan worden. (BusinessInteraction) Aanmelden Het verzamelen, autoriseren en overdragen van de gegevens van de onderwijsdeelnemer ten behoeve van de overstap van de onderwijsdeelnemer van latende onderwijsorganisatie naar de ontvangende onderwijsorganisatie. (BusinessInteraction) Overstappen Een natuurlijk persoon die deelneemt aan een onderwijsactiviteit om zich kennis, vaardigheden en attitudes eigen te maken. (BusinessObject) Onderwijsdeelnemer Het vastleggen van de inschrijvingsgegevens, of mutaties daarop, en de leerresultaten van de onderwijsdeelnemer door de onderwijsinstelling en de gedeeltelijke uitwisseling daarvan met ROD. (BusinessInteraction) Administreren onderwijsdeelname Een kennisgeving aan een formele door de wetgever aangewezen instantie dat de onderwijsdeelnemer zonder geldige reden les- of praktijktijd heeft verzuimd. (BusinessObject) Verzuimmelding Het administreren van de onderwijsresultaten van een onderwijsdeelnemer (BusinessInteraction) Administreren onderwijsresultaat Vastgelegde en geformaliseerde beoordeling op basis van een of meer leerresultaten van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde summatieve onderwijsactiviteiten. (BusinessObject) Onderwijsresultaat ArchiMateNote Afhandeling verzuim Het verwerken van de verzuimmelding en het verzamelen en rapporteren van de gegevens van ongeoorloofd verzuim, met als doel het verzuim terug te dringen en voortijdig schoolverlaten te voorkomen. (BusinessInteraction) Monitoren verzuim Een maatregel die wordt uitgevoerd door een medewerker van de school of een externe partij om het verzuim van een onderwijsdeelnemer zoveel mogelijk te voorkomen / beperken. (BusinessObject) Verzuimmaatregel ArchiMateNote Voortgang van het onderwijs Het geheel aan controles en analyses op metingen over voortgang, en het verwerken van de resultaten daaruit in de uitvoering van het onderwijs. (BusinessInteraction) Monitoren voortgang ArchiMateNote Registratie van het onderwijs (onderwijsloopbaan) BusinessInteraction Registreren onderwijsdeelnemer BusinessInteraction Registreren onderwijsresultaat ArchiMateNote Toetsen en examineren Het organiseren en uitvoeren van een meting van de kennis, vaardigheden en houdingen van onderwijsdeelnemers op een bepaald moment. (BusinessInteraction) Toetsen Het organiseren, afnemen en beoordelen van een (kwalificerend) examen, examenonderdeel of exameneenheid. (BusinessInteraction) Examineren Een vastgelegde waarneming van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde onderwijsactiviteit. (BusinessObject) Leerresultaat ArchiMateNote Financiering in het onderwijs Indicatie van het totaal aan kosten ten behoeve van de financiering van de opleiding, met betrekking tot de onderwijsdeelnemer. (BusinessObject) Indicatie deelnamekosten Geactualiseerde status financiering van de deelname, met betrekking tot de onderwijsdeelenemer. (BusinessObject) Bekostigingsstatus BusinessInteraction Bekostigen onderwijsdeelname ArchiMateNote Plannen en roosteren Heeft betrekking op de organisatie van het onderwijs (BusinessInteraction) Plannen en roosteren ArchiMateNote Toepassen leermiddelen in het onderwijs Het ingebruiknemen van leermiddelen en het aanwenden van het leermateriaal. (BusinessInteraction) Leermiddel gebruiken ArchiMateNote Waarderen van ontwikkeling Het proces waarbij de afhandeling van de conformiteitsbeoordeling en registratie van de afgifte van het waardedocument na goedkeuring in het kader van de afronding van (delen van) de opleiding plaatsvindt. (BusinessInteraction) Diplomeren en certificeren De formele waardering die voortvloeien uit de uitvoering van het onderwijs en de afhandeling van de conformiteitsbeoordeling worden vastgesteld vanuit het diplomeren en certificeren (BusinessObject) Onderwijswaarderi- ng Het waarderen van anders verworven resultaten speelt een essentiële rol bij het vaststellen van de richtlijnen en beoordelingscriteria die nodig zijn om een objectieve evaluatie te maken van resultaten en competenties die buiten de gebruikelijke kaders zijn verworven. Dit omvat diverse contexten zoals andere landen, continenten of onderwijsinstellingen. (BusinessInteraction) Waarderen verworven resultaten Een geformaliseerde verklaring die de prestaties, kwalificaties en competenties van een onderwijsdeelnemer beschrijft en bevestigt die buiten het formele Nederlandse onderwijssysteem zijn behaald of opgedaan. (BusinessObject) Prestatieverklaring AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W Deze svg is op 22-09-2023 10:45:45 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 22-09-2023 10:45:45 CEST
   

Het In context-model toont allereerst de ketenprocessen in samenhang die relevant zijn voor het ketenprocesmodel dat wordt uitgewerkt (Aanmelden, Overstappen, Administreren onderwijsdeelname, Administreren onderwijsresultaat). Daarnaast is in dit In context-model zogeheten contexten (toepassingsscenario's) met daarin andere ketenprocessen weergegeven die niet zozeer tot het uitgewerkte ketenprocesmodel zelf behoren en ook niet tot het ketendomein waar het ketenprocesmodel onderdeel van is, maar die wel randvoorwaardelijk zijn voor de ketenprocessen in het ketenprocesmodel of andersom.

Bij de processen Aanmelden (van de onderwijsdeelnemer) en het Administreren onderwijsdeelname worden naast het verzamelen van de relevante gegevens over de onderwijsdeelnemer en de gewenste opleiding ook informatie over de financiering van de opleiding opgehaald. De hierbij onderkende informatieobjecten Indicatie deelnamekosten en Bekostigingsstatus komen als input uit de context van de Financiering van de onderwijsdeelname en zijn van belang bij het kunnen afronden van de processen Aanmelden alsmede ook het en het Administreren onderwijsdeelname.

Bij het afronden van de aanmelding is de opleiding gekozen, definitief gemaakt en geadministreerd als inschrijving van de onderwijsdeelnemer. Het informatieobject Onderwijsdeelnemer geeft de benodigde informatie die binnen de uitvoering van de opleiding de planning en roostering, en de afname van toetsen en examens wordt gebruikt. Resultaten uit het volgen van het onderwijs worden geadministreerd bij de onderwijsdeelnemer in een andere context die valt bij onder Uitvoering van het onderwijs. Sommige van die resultaten (al of niet geaggregeerd) kunnen (in het model via het informatieobject Leerresultaat) als input administratief verwerkt worden bij de onderwijsdeelnemer als formeel onderwijsresultaat zodat monitoring op voortgang en centrale registratie door andere partijen in het onderwijsdomein kan plaatsvinden.

Binnen het Administreren onderwijsdeelname kan er uit de aan- en afwezigheidsadministratie in geval van ongeoorloofd verzuim het informatieobject Verzuimmelding gegenereerd worden die voor de initiatie zorgt van het ketenproces Monitoring verzuim . De uit dit ketenproces voort te komen Verzuimmaatregel wordt teruggekoppeld zodat dit bij de onderwijsdeelname kan worden vastgelegd.

In detail[bewerken]

Deze weergave geeft de inrichting van de ketenprocessen aanmelden, overstappen, administreren onderwijsdeelname en administreren onderwijsresultaat in detail weer en hoe die zich tot elkaar verhouden. De ketenprocesstappen geven expliciete invulling aan de ketenprocessen en ondersteunen op hun beurt de gegevensuitwisselingen die tot uitdrukking komen in de informatieobjecten die van en naar de ketenprocesstappen lopen.

Het verkrijgen van de relevante gegevens van de onderwijsdeelnemer, het identificeren van de onderwijsdeelnemer om de toelaatbaarheid te beoordelen alvorens de inschrijving definitief gemaakt kan worden. (BusinessInteraction) Aanmelden Het proces waarin de gegevens worden verzameld op het vlak van vooropleidingen die de onderwijsdeelnemer heeft behaald. Deze kwalificatiegegevens zijn belang om de toelaatbaarheid van de onderwijsdeelnemer te kunnen beoordelen. Deze gegevens kunnen o.m. beschikbaar komen uit het dossier van de latende onderwijsinstelling of door gegevens te verkrijgen uit het ROD. (BusinessInteraction) Verzamelen vooropleidingsgeg- evens Het proces waarin de identificatie van de onderwijsdeelnemer plaatsvindt aan de hand van de persoonsgegevens die bij de aanmelding bij de onderwijsinstelling bekend zijn. (BusinessInteraction) Identificeren onderwijsdeelnemer Het proces in de keten waar bij de aanmelding desgewenst een indicatie wordt afgegeven voor de financiering van het lesgeld van de opleiding bij de onderwijsdeelnemer. (BusinessInteraction) Bepalen indicatie financiering Het proces in de keten waarbij de gegevens verzameld worden van de onderwijsdeelnemer en de opleiding zodat verdere afhandeling van de aanmelding kan plaatsvinden. Deze gegevens kunnen beschikbaar komen dan wel uit het dossier van de latende onderwijsinstelling dan wel door gegevens te verkrijgen uit het ROD. (BusinessInteraction) Verzamelen persoonsgegevens onderwijsdeelnemer Het proces waarin de de toelaatbaarheid van de onderwijsdeelnemer wordt beoordeeld aan de hand van de verkregen kwalificatiegegevens. (BusinessInteraction) Bepalen toelaatbaarheid onderwijsdeelnemer Het proces waarbij de definitieve keuze van de opleiding van de onderwijsdeelnemer wordt bepaald op grond van alle bij de aanmelding beschikbaar gekomen gegevens, waarna deze zijn beoordeeld en afgewogen. (BusinessInteraction) Bepalen opleidingskeuze Het vastleggen van de inschrijvingsgegevens, of mutaties daarop, en de leerresultaten van de onderwijsdeelnemer door de onderwijsinstelling en de gedeeltelijke uitwisseling daarvan met ROD. (BusinessInteraction) Administreren onderwijsdeelname Het proces in de keten waarbij de onderwijsorganisatie de gecomplementeerde aanmelding als definitieve inschrijving administreert bij de onderwijsdeelnemer. (BusinessInteraction) Administreren inschrijving onderwijsdeelnemer Het proces waarbij op basis van de aangeleverde gegevens vanuit de onderwijsinstelling door DUO een voorlopige of definitieve indicatie wordt afgegeven voor de bekostiging van de inschrijving. (BusinessInteraction) Administreren financiering onderwijsdeelnemer Het proces waarin de uitschrijving wordt afgehandeld wanneer een onderwijsdeelnemer zijn deelname op een opleiding gedurende het studiejaar beëindigd. (BusinessInteraction) Administreren uitschrijving Het proces waarbij de aan- en afwezigheid van de onderwijsdeelnemer wordt vastgelegd in het kader van de uitvoering van de opleiding. Dit is enerzijds van belang om de voortgang de onderwijsdeelnemer bij te houden en anderzijds om in geval van afwezigheid maatregelen te activeren om het verzuim terug te dringen. In geval van ongeoorloofd verzuim zal er een melding volgen via het verzuimloket van DUO, zodat opvolging door een leerplicht ambtenaar van de gemeente kan plaatsvinden. (BusinessInteraction) Administreren aan/afwezigheid onderwijsdeelnemer Het proces waarbij de onderwijsdeelnemer op basis van de gegevens van de deelname wordt ingedeeld binnen de opleiding zodat de registratie, de ondersteuning en de uitvoering van het onderwijs hierop kan worden afgestemd. (BusinessInteraction) Administreren indeling onderwijsdeelnemer Het verzamelen, autoriseren en overdragen van de gegevens van de onderwijsdeelnemer ten behoeve van de overstap van de onderwijsdeelnemer van latende onderwijsorganisatie naar de ontvangende onderwijsorganisatie. (BusinessInteraction) Overstappen Het proces van het verzamelen van de relevante gegevens van de onderwijsdeelnemer die van belang zijn voor de aanmelding van de onderwijsdeelnemer op de opleiding. (BusinessInteraction) Verzamelen dossier onderwijsdeelnemer Het proces waarbij er ten behoeve van de overdracht van de gegevens van de onderwijsdeelnemer expliciet toestemming wordt gegeven door de latende onderwijsorganisatie aan de ontvangende onderwijsorganisatie. (BusinessInteraction) Autoriseren gegevensoverdracht Het proces waarbij de gegevens van de onderwijsdeelnemer daadwerkelijk door de latende onderwijsinstelling in de vorm van een (digitaal) dossier worden overgedragen aan de ontvangende onderwijsinstelling ten behoeve van de aanmelding voor een opleiding. (BusinessInteraction) Overdragen overstapdossier Een kennisgeving aan een formele door de wetgever aangewezen instantie dat de onderwijsdeelnemer zonder geldige reden les- of praktijktijd heeft verzuimd. (BusinessObject) Verzuimmelding Een gestandaardiseerde verzameling gegevens die relevant geacht worden bij de overstap van een onderwijsdeelnemer van de ene onderwijsinstelling naar een andere. (BusinessObject) Overstapdossier Gegevens over de gevolgde onderwijsactiviteiten van een onderwijsdeelnemer. (BusinessObject) Opleiding Een maatregel die wordt uitgevoerd door een medewerker van de school of een externe partij om het verzuim van een onderwijsdeelnemer zoveel mogelijk te voorkomen / beperken. (BusinessObject) Verzuimmaatregel Geactualiseerde status financiering van de deelname, met betrekking tot de onderwijsdeelenemer. (BusinessObject) Bekostigingsstatus Indicatie van het totaal aan kosten ten behoeve van de financiering van de opleiding, met betrekking tot de onderwijsdeelnemer. (BusinessObject) Indicatie deelnamekosten Een vastgelegde waarneming van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde onderwijsactiviteit. (BusinessObject) Leerresultaat Vastgelegde en geformaliseerde beoordeling op basis van een of meer leerresultaten van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde summatieve onderwijsactiviteiten. (BusinessObject) Onderwijsresultaat Het administreren van de onderwijsresultaten van een onderwijsdeelnemer (BusinessInteraction) Administreren onderwijsresultaat Het proces waarbij de leerresultaten, die van belang zijn in het kader van de formele afronding van de opleiding (of delen daarvan), administratief verwerkt worden. (BusinessInteraction) Verwerken leerresultaat Het proces waarbij na goedkeuring van de conformiteitsbeoordeling de administratie van de verkregen onderwijswaarderingen plaatsvindt in het kader van de afronding van (delen van) de opleiding. (BusinessInteraction) Administreren certificering Een natuurlijk persoon die deelneemt aan een onderwijsactiviteit om zich kennis, vaardigheden en attitudes eigen te maken. (BusinessObject) Onderwijsdeelnemer Een verzameling van gevolgde en te volgen onderwijsdeelnames, werken, uitgevoerde (praktijk)opdrachten, geleverde prestaties, reflecties op de eigen competenties, cognitieve en/of persoonlijke ontwikkeling met een formatief, soms (deels) summatief karakter. (BusinessObject) Portfolio Persoonlijke gegevens ter identificatie van een natuurlijk persoon. (BusinessObject) Personalia Een geformaliseerde verklaring die de prestaties, kwalificaties en competenties van een onderwijsdeelnemer beschrijft en bevestigt die buiten het formele Nederlandse onderwijssysteem zijn behaald of opgedaan. (BusinessObject) Prestatieverklaring Toestemming van de latende onderwijsorganisatie om de gegevens van de onderwijsdeelnemer over te dragen aan de ontvangende onderwijsorganisatie. (BusinessObject) Autorisatie gegevensuitwisseli- ng De formele waardering die voortvloeien uit de uitvoering van het onderwijs en de afhandeling van de conformiteitsbeoordeling worden vastgesteld vanuit het diplomeren en certificeren (BusinessObject) Onderwijswaarderi- ng AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship R AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 22-09-2023 10:45:46 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 22-09-2023 10:45:46 CEST
   

De processtappen die bij het Aanmelden van belang zijn geven invulling aan het verzamelen en valideren van de voor dit proces relevante gegevens van de onderwijsdeelnemer en de door hem gekozen opleiding bij de aanmelding. Is er sprake van het overstappen van de latende onderwijsorganisatie naar de ontvangende onderwijsorganisatie dan vindt de overdracht van (een deel van) deze gegevens plaats, en in de meeste gevallen in de vorm van een digitaal dossier. Deze overdracht wordt geautoriseerd waarna de verzamelde gegevens kunnen worden overgedragen. Het informatieobject Onderwijsdeelnemer wordt aan de hand van de gegevensuitwisselingen bij de aanmelding opgebouwd uit gegevens ten aanzien van zijn Personalia en zijn Portfolio, met de daarin opgenomen de gevolgde en te volgen onderwijsdeelname(s) en het eventueel daarbij horende Onderwijsresultaat. Op basis van de verzamelde gegevens wordt de opleidingskeuze bepaald met inachtneming van de eisen die gesteld zijn ten aanzien van de toelaatbaarheid van de specifieke onderwijsdeelnemer. Bij het Aanmelden wordt ten behoeve van de financiering van de onderwijsdeelname een indicatie afgegeven.

De processtappen bij het Administreren van de onderwijsdeelname geven invulling aan de registratie van gegevens van belang voor het vastleggen van de onderwijsdeelname en de indeling van de onderwijsdeelnemer binnen de uitvoering van de opleiding. Vanuit de registratie van aan- en afwezigheid van de onderwijsdeelnemer wordt in geval van ongeoorloofd verzuim de Verzuimmelding gedaan en zal vanuit de opvolging van het verzuim de Verzuimmaatregel terug gemeld worden. Dit is per werkingsgebied anders geregeld en zijn er ook andere ketenpartners bij betrokken. Gedurende de gehele cyclus van de onderwijsdeelname wordt de financiering geadministreerd en actueel gehouden, tot het moment dat er een uitschrijving plaatsvindt.

De processtappen bij het Administreren onderwijsresultaat zorgen ervoor dat een subset van het Leerresultaat zoals dat bij de uitvoering van het onderwijs ontstaat worden verwerkt, zodat een formele bepaling wordt vastgelegd van het Onderwijsresultaat. Ook de Onderwijswaarderingen die verkregen worden uit het certificeren en diplomeren worden hiermee administratief verwerkt en beschikbaar gemaakt in het Onderwijsresultaat.

Ketensamenwerkingen[bewerken]

Deze weergave geeft inzicht in de ketensamenwerkingen die plaatsvinden in het kader van de ketenprocessen en/of ketenprocesstappen die onderdeel vormen van het ketenprocesmodel Aanmelden en administreren onderwijsdeelname. De ketenprocesstappen zijn centraal weergegeven en hebben diverse relaties naar andere ketenpartners in het onderwijsdomein. De weergave is gericht op rollen die uitgevoerd worden. De uitvoering van een rol kan in sommige gevallen verschillen en is afhankelijk van het werkingsgebied (funderend onderwijs, mbo, ho). Bij een ketensamenwerking is er onder meer sprake van de uitwisseling van een informatieobject.

Een organisatie die onderwijs aanbiedt en verzorgt en regelt dat aan de gestelde randvoorwaarden wordt voldaan. (BusinessRole) Onderwijsorganisatie Het proces waarin de de toelaatbaarheid van de onderwijsdeelnemer wordt beoordeeld aan de hand van de verkregen kwalificatiegegevens. (BusinessInteraction) Bepalen toelaatbaarheid onderwijsdeelnemer Het proces waarbij de definitieve keuze van de opleiding van de onderwijsdeelnemer wordt bepaald op grond van alle bij de aanmelding beschikbaar gekomen gegevens, waarna deze zijn beoordeeld en afgewogen. (BusinessInteraction) Bepalen opleidingskeuze Het proces in de keten waar bij de aanmelding desgewenst een indicatie wordt afgegeven voor de financiering van het lesgeld van de opleiding bij de onderwijsdeelnemer. (BusinessInteraction) Bepalen indicatie financiering Het proces in de keten waarbij de onderwijsorganisatie de gecomplementeerde aanmelding als definitieve inschrijving administreert bij de onderwijsdeelnemer. (BusinessInteraction) Administreren inschrijving onderwijsdeelnemer Het proces waarbij de aan- en afwezigheid van de onderwijsdeelnemer wordt vastgelegd in het kader van de uitvoering van de opleiding. Dit is enerzijds van belang om de voortgang de onderwijsdeelnemer bij te houden en anderzijds om in geval van afwezigheid maatregelen te activeren om het verzuim terug te dringen. In geval van ongeoorloofd verzuim zal er een melding volgen via het verzuimloket van DUO, zodat opvolging door een leerplicht ambtenaar van de gemeente kan plaatsvinden. (BusinessInteraction) Administreren aan/afwezigheid onderwijsdeelnemer Het proces waarbij op basis van de aangeleverde gegevens vanuit de onderwijsinstelling door DUO een voorlopige of definitieve indicatie wordt afgegeven voor de bekostiging van de inschrijving. (BusinessInteraction) Administreren financiering onderwijsdeelnemer Het proces waarbij de leerresultaten, die van belang zijn in het kader van de formele afronding van de opleiding (of delen daarvan), administratief verwerkt worden. (BusinessInteraction) Verwerken leerresultaat Het proces waarbij na goedkeuring van de conformiteitsbeoordeling de administratie van de verkregen onderwijswaarderingen plaatsvindt in het kader van de afronding van (delen van) de opleiding. (BusinessInteraction) Administreren certificering Indicatie van het totaal aan kosten ten behoeve van de financiering van de opleiding, met betrekking tot de onderwijsdeelnemer. (BusinessObject) Indicatie deelnamekosten Geactualiseerde status financiering van de deelname, met betrekking tot de onderwijsdeelenemer. (BusinessObject) Bekostigingsstatus BusinessRole Dienstaanbieder aanmelding Het proces in de keten waarbij de gegevens verzameld worden van de onderwijsdeelnemer en de opleiding zodat verdere afhandeling van de aanmelding kan plaatsvinden. Deze gegevens kunnen beschikbaar komen dan wel uit het dossier van de latende onderwijsinstelling dan wel door gegevens te verkrijgen uit het ROD. (BusinessInteraction) Verzamelen persoonsgegevens onderwijsdeelnemer Het proces waarin de identificatie van de onderwijsdeelnemer plaatsvindt aan de hand van de persoonsgegevens die bij de aanmelding bij de onderwijsinstelling bekend zijn. (BusinessInteraction) Identificeren onderwijsdeelnemer Het proces waarin de gegevens worden verzameld op het vlak van vooropleidingen die de onderwijsdeelnemer heeft behaald. Deze kwalificatiegegevens zijn belang om de toelaatbaarheid van de onderwijsdeelnemer te kunnen beoordelen. Deze gegevens kunnen o.m. beschikbaar komen uit het dossier van de latende onderwijsinstelling of door gegevens te verkrijgen uit het ROD. (BusinessInteraction) Verzamelen vooropleidingsgeg- evens BusinessRole Dienstverlener overstappen Het proces waarbij de gegevens van de onderwijsdeelnemer daadwerkelijk door de latende onderwijsinstelling in de vorm van een (digitaal) dossier worden overgedragen aan de ontvangende onderwijsinstelling ten behoeve van de aanmelding voor een opleiding. (BusinessInteraction) Overdragen overstapdossier Het proces waarbij er ten behoeve van de overdracht van de gegevens van de onderwijsdeelnemer expliciet toestemming wordt gegeven door de latende onderwijsorganisatie aan de ontvangende onderwijsorganisatie. (BusinessInteraction) Autoriseren gegevensoverdracht Vastgelegde en geformaliseerde beoordeling op basis van een of meer leerresultaten van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde summatieve onderwijsactiviteiten. (BusinessObject) Onderwijsresultaat Een gestandaardiseerde verzameling gegevens die relevant geacht worden bij de overstap van een onderwijsdeelnemer van de ene onderwijsinstelling naar een andere. (BusinessObject) Overstapdossier Een natuurlijk persoon die deelneemt aan een onderwijsactiviteit om zich kennis, vaardigheden en attitudes eigen te maken. (BusinessObject) Onderwijsdeelnemer Een vastgelegde waarneming van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde onderwijsactiviteit. (BusinessObject) Leerresultaat Een kennisgeving aan een formele door de wetgever aangewezen instantie dat de onderwijsdeelnemer zonder geldige reden les- of praktijktijd heeft verzuimd. (BusinessObject) Verzuimmelding Een maatregel die wordt uitgevoerd door een medewerker van de school of een externe partij om het verzuim van een onderwijsdeelnemer zoveel mogelijk te voorkomen / beperken. (BusinessObject) Verzuimmaatregel BusinessRole Toezichthouder verzuim Het proces waarbij de opvolging van het ongeoorloofd verzuim wordt uitgevoerd, door het analyseren van de verzuimmelding en acties uit te zetten volgend uit de verzuimmaatregel(en) die in overleg tussen de onderwijs instelling, de wettelijk vertegenwoordiger en de leerplichtambtenaar zijn bepaald. De resultaten uit de maatregelen worden gedurende de afhandeling gevolgd en waar nodig bijgestuurd opdat doelstellingen worden gehaald. (BusinessInteraction) Opvolgen verzuim De registerhouder is verantwoordelijk voor het beheer van de sectorale basisregisters (BusinessRole) Registerhouder onderwijsdeelnemer BusinessInteraction Registreren onderwijsresultaat BusinessInteraction Vastleggen gegevens onderwijsdeelnemer Een geformaliseerde verklaring die de prestaties, kwalificaties en competenties van een onderwijsdeelnemer beschrijft en bevestigt die buiten het formele Nederlandse onderwijssysteem zijn behaald of opgedaan. (BusinessObject) Prestatieverklaring BusinessRole Geautoriseerde beoordelingsinstrantie Beoordeling HO competenties vai NUFFIC diploma waardering Het beoordelen van eerder verworven resultaten zorgt voor een eenduidige toetsing van de resultaten die elders verworven zijn. Deze beoordeling kan op verschillende wijze plaatsvinden. Gangbare werkwijzen zijn: * Diplomawaardering: Bij het beoordelen van diploma's behaald in andere landen, kunnen specifieke organisaties of instanties belast zijn met het vergelijken van het buitenlandse onderwijsstelsel met het lokale systeem. Ze kunnen kijken naar de inhoud, duur en kwaliteit van het behaalde diploma om de waarde ervan te bepalen. * Credential evaluatie: Een geloofwaardige en erkende credential evaluatie-service kan worden ingeschakeld om de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's, transcripties en andere academische documenten te beoordelen. Deze diensten kunnen de academische inhoud, het curriculum, de accreditatiestatus van de instelling en andere relevante factoren in overweging nemen om tot een objectieve beoordeling te komen. * Portfolio-assessment: In sommige gevallen kan het nodig zijn dat individuen hun competenties en resultaten aantonen door middel van een portfolio. Een portfolio kan bestaan uit voorbeelden van werk, projecten, referenties en andere relevante documentatie. Deskundigen op het gebied kunnen de portfolio beoordelen en de waarde van de anders verworven resultaten vaststellen. * Gestandaardiseerde tests: Soms kan het vereist zijn dat individuen gestandaardiseerde tests afleggen om hun kennis en vaardigheden te meten. Deze tests kunnen worden ontworpen om internationaal erkende standaarden te volgen en kunnen helpen bij het vergelijken van prestaties ongeacht de geografische locatie waar de resultaten zijn behaald. (BusinessInteraction) Beoordelen eerder verworven resultaten BusinessRole Financier onderwijsdeelnemer BusinessInteraction Bekostigen onderwijsdeelname Persoonlijke gegevens ter identificatie van een natuurlijk persoon. (BusinessObject) Personalia Een verzameling van gevolgde en te volgen onderwijsdeelnames, werken, uitgevoerde (praktijk)opdrachten, geleverde prestaties, reflecties op de eigen competenties, cognitieve en/of persoonlijke ontwikkeling met een formatief, soms (deels) summatief karakter. (BusinessObject) Portfolio Gegevens over de gevolgde onderwijsactiviteiten van een onderwijsdeelnemer. (BusinessObject) Opleiding Toestemming van de latende onderwijsorganisatie om de gegevens van de onderwijsdeelnemer over te dragen aan de ontvangende onderwijsorganisatie. (BusinessObject) Autorisatie gegevensuitwisseli- ng De formele waardering die voortvloeien uit de uitvoering van het onderwijs en de afhandeling van de conformiteitsbeoordeling worden vastgesteld vanuit het diplomeren en certificeren (BusinessObject) Onderwijswaarderi- ng AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship - W AssociationRelationship AssociationRelationship AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W Deze svg is op 22-09-2023 10:45:47 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 22-09-2023 10:45:47 CEST
   

Als bij het Aanmelden er sprake is van een dienstverlener (Dienstverlener overstappen) dan zal die ketenpartner, ten behoeve van de uitvoering van de overdracht van de gegevens, toestemming voor de gegevensuitwisseling vragen in de vorm van een Autorisatie gegevensuitwisseling. Middels het Overstapdossier worden de betreffende gegevens voor een specifieke Onderwijsdeelnemer daadwerkelijk uitgewisseld tussen de latende en de ontvangende Onderwijsorganisatie. De Dienstverlener aanmelding ondersteunt de ketenprocesstappen van het identificeren en het verzamelen van de gegevens van de Onderwijsdeelnemer ten aanzien van (een subset van) zijn Personalia, zijn Portfolio, de Opleiding en zijn Onderwijsresultaat. In sommige gevallen mogen een deel van die gegevens betrokken worden bij de Registerhouder onderwijsdeelnemer.

Bij het Aanmelden wordt ook de toelaatbaarheid bepaald inclusief eventuele verkregen Prestatieverklaring(en) zoals beoordeeld door de Geautoriseerde beoordelingsinstantie. Bij het Administreren van de onderwijsdeelname door de Onderwijsorganisatie wordt op basis van een positief besluit over de toelaatbaarheid de gegevens die zijn verzameld bij Aanmelden vastgelegd.

Als uit de processtap Administreren aan/afwezigheid onderwijsdeelnemer blijkt dat er sprake is van Ongeoorloofd verzuim dan wordt middels een Verzuimmelding dit doorgezet naar de Toezichthouder verzuim, zodat daar het verzuim kan worden opgevolgd in het kader van het monitoren van het verzuim. NB de rol van Toezichthouder verzuim kan per werkingsgebied verschillen, in het po en vo is dat de leerplichtambtenaar maar in het mbo speelt die alleen voor minderjarigen nog een rol en in het ho helemaal niet.

Ten behoeve van de financiering van de onderwijsdeelnemer wordt er bij de aanmelding een Indicatie deelnamekosten verkregen door de Financier onderwijsdeelnemer, die ook gedurende de onderwijsdeelname de actuele Bekostigingsstatus afgeeft om te verwerken in de lokale administratie. De rol Financier onderwijsdeelnemer kan vervuld worden door de overheid (OCW in veel gevallen), maar kan ook door de onderwijsdeelnemer zelf, het bedrijf waarvoor die werkt of een andere partij worden ingevuld. In sommige gevallen is er sprake van meerdere financieringsstromen vanuit meerdere rollen/partijen.

Ketenprocessen[bewerken]

NaamBeschrijving
AanmeldenHet verkrijgen van de relevante gegevens van de onderwijsdeelnemer, het identificeren van de onderwijsdeelnemer om de toelaatbaarheid te beoordelen alvorens de inschrijving definitief gemaakt kan worden.
Administreren onderwijsdeelnameHet vastleggen van de inschrijvingsgegevens, of mutaties daarop, en de leerresultaten van de onderwijsdeelnemer door de onderwijsinstelling en de gedeeltelijke uitwisseling daarvan met ROD.
Administreren onderwijsresultaatHet administreren van de onderwijsresultaten van een onderwijsdeelnemer
OverstappenHet verzamelen, autoriseren en overdragen van de gegevens van de onderwijsdeelnemer ten behoeve van de overstap van de onderwijsdeelnemer van latende onderwijsorganisatie naar de ontvangende onderwijsorganisatie.

Ketenprocesstappen[bewerken]

NaamBeschrijving
Administreren aan/afwezigheid onderwijsdeelnemerHet proces waarbij de aan- en afwezigheid van de onderwijsdeelnemer wordt vastgelegd in het kader van de uitvoering van de opleiding. Dit is enerzijds van belang om de voortgang de onderwijsdeelnemer bij te houden en anderzijds om in geval van afwezigheid maatregelen te activeren om het verzuim terug te dringen. In geval van ongeoorloofd verzuim zal er een melding volgen via het verzuimloket van DUO, zodat opvolging door een leerplicht ambtenaar van de gemeente kan plaatsvinden.
Administreren certificeringHet proces waarbij na goedkeuring van de conformiteitsbeoordeling de administratie van de verkregen onderwijswaarderingen plaatsvindt in het kader van de afronding van (delen van) de opleiding.
Administreren financiering onderwijsdeelnemerHet proces waarbij op basis van de aangeleverde gegevens vanuit de onderwijsinstelling door DUO een voorlopige of definitieve indicatie wordt afgegeven voor de bekostiging van de inschrijving.
Administreren indeling onderwijsdeelnemerHet proces waarbij de onderwijsdeelnemer op basis van de gegevens van de deelname wordt ingedeeld binnen de opleiding zodat de registratie, de ondersteuning en de uitvoering van het onderwijs hierop kan worden afgestemd.
Administreren inschrijving onderwijsdeelnemerHet proces in de keten waarbij de onderwijsorganisatie de gecomplementeerde aanmelding als definitieve inschrijving administreert bij de onderwijsdeelnemer.
Administreren uitschrijvingHet proces waarin de uitschrijving wordt afgehandeld wanneer een onderwijsdeelnemer zijn deelname op een opleiding gedurende het studiejaar beëindigd.
Autoriseren gegevensoverdrachtHet proces waarbij er ten behoeve van de overdracht van de gegevens van de onderwijsdeelnemer expliciet toestemming wordt gegeven door de latende onderwijsorganisatie aan de ontvangende onderwijsorganisatie.
Bepalen indicatie financieringHet proces in de keten waar bij de aanmelding desgewenst een indicatie wordt afgegeven voor de financiering van het lesgeld van de opleiding bij de onderwijsdeelnemer.
Bepalen opleidingskeuzeHet proces waarbij de definitieve keuze van de opleiding van de onderwijsdeelnemer wordt bepaald op grond van alle bij de aanmelding beschikbaar gekomen gegevens, waarna deze zijn beoordeeld en afgewogen.
Bepalen toelaatbaarheid onderwijsdeelnemerHet proces waarin de de toelaatbaarheid van de onderwijsdeelnemer wordt beoordeeld aan de hand van de verkregen kwalificatiegegevens.
Identificeren onderwijsdeelnemerHet proces waarin de identificatie van de onderwijsdeelnemer plaatsvindt aan de hand van de persoonsgegevens die bij de aanmelding bij de onderwijsinstelling bekend zijn.
Overdragen overstapdossierHet proces waarbij de gegevens van de onderwijsdeelnemer daadwerkelijk door de latende onderwijsinstelling in de vorm van een (digitaal) dossier worden overgedragen aan de ontvangende onderwijsinstelling ten behoeve van de aanmelding voor een opleiding.
Verwerken leerresultaatHet proces waarbij de leerresultaten, die van belang zijn in het kader van de formele afronding van de opleiding (of delen daarvan), administratief verwerkt worden.
Verzamelen dossier onderwijsdeelnemerHet proces van het verzamelen van de relevante gegevens van de onderwijsdeelnemer die van belang zijn voor de aanmelding van de onderwijsdeelnemer op de opleiding.
Verzamelen persoonsgegevens onderwijsdeelnemerHet proces in de keten waarbij de gegevens verzameld worden van de onderwijsdeelnemer en de opleiding zodat verdere afhandeling van de aanmelding kan plaatsvinden. Deze gegevens kunnen beschikbaar komen dan wel uit het dossier van de latende onderwijsinstelling dan wel door gegevens te verkrijgen uit het ROD.
Verzamelen vooropleidingsgegevensHet proces waarin de gegevens worden verzameld op het vlak van vooropleidingen die de onderwijsdeelnemer heeft behaald. Deze kwalificatiegegevens zijn belang om de toelaatbaarheid van de onderwijsdeelnemer te kunnen beoordelen. Deze gegevens kunnen o.m. beschikbaar komen uit het dossier van de latende onderwijsinstelling of door gegevens te verkrijgen uit het ROD.

Informatieobjecten[bewerken]

InformatieobjectBeschrijving
Autorisatie gegevensuitwisselingToestemming van de latende onderwijsorganisatie om de gegevens van de onderwijsdeelnemer over te dragen aan de ontvangende onderwijsorganisatie.
BekostigingsstatusGeactualiseerde status financiering van de deelname, met betrekking tot de onderwijsdeelenemer.
Indicatie deelnamekostenIndicatie van het totaal aan kosten ten behoeve van de financiering van de opleiding, met betrekking tot de onderwijsdeelnemer.
LeerresultaatEen vastgelegde waarneming van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde onderwijsactiviteit.
OnderwijsdeelnemerEen natuurlijk persoon die deelneemt aan een onderwijsactiviteit om zich kennis, vaardigheden en attitudes eigen te maken.
OnderwijsresultaatVastgelegde en geformaliseerde beoordeling op basis van een of meer leerresultaten van een door een onderwijsdeelnemer uitgevoerde summatieve onderwijsactiviteiten.
OpleidingGegevens over de gevolgde onderwijsactiviteiten van een onderwijsdeelnemer.
OverstapdossierEen gestandaardiseerde verzameling gegevens die relevant geacht worden bij de overstap van een onderwijsdeelnemer van de ene onderwijsinstelling naar een andere.
PersonaliaPersoonlijke gegevens ter identificatie van een natuurlijk persoon.
PortfolioEen verzameling van gevolgde en te volgen onderwijsdeelnames, werken, uitgevoerde (praktijk)opdrachten, geleverde prestaties, reflecties op de eigen competenties, cognitieve en/of persoonlijke ontwikkeling met een formatief, soms (deels) summatief karakter.
PrestatieverklaringEen geformaliseerde verklaring die de prestaties, kwalificaties en competenties van een onderwijsdeelnemer beschrijft en bevestigt die buiten het formele Nederlandse onderwijssysteem zijn behaald of opgedaan.
VerzuimmaatregelEen maatregel die wordt uitgevoerd door een medewerker van de school of een externe partij om het verzuim van een onderwijsdeelnemer zoveel mogelijk te voorkomen / beperken.
VerzuimmeldingEen kennisgeving aan een formele door de wetgever aangewezen instantie dat de onderwijsdeelnemer zonder geldige reden les- of praktijktijd heeft verzuimd.